Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 104

Kghani AmaJuda Ezwe Ilizwi LakaZimu Azokukholelwa Kuye?

Kghani AmaJuda Ezwe Ilizwi LakaZimu Azokukholelwa Kuye?

JWANISI 12:28-50

  • ABANTU ABANENGI BEZWA ILIZWI LAKAZIMU

  • ISISEKELO SESAHLULELO

KungoMvulo ngoNisan 10, uJesu usethempelini ukhuluma ngokufa kwakhe okutjhidelako. Atshwenyeke ngendlela ibizo lakaZimu elizokuthinteka ngayo, uthi: “Baba, phazimulisa ibizo lakho.” Kuzwakala ilizwi elikhulu livela ezulwini lithi: “Ngiliphazimulisile begodu ngizoliphazimulisa godu.”—Jwanisi 12:27, 28.

Abantu abalapho bayarareka. Abanye bacabanga bona bezwe ukuduma kwezulu. Abanye bathi: “Ingilozi ikhulume naye.” (Jwanisi 12:29) Kodwana nguJehova abasand’ ukumuzwa akhuluma! Akusikokuthoma abantu bezwa ilizwi lakaZimu likhuluma ngoJesu.

Eminyakeni emithathu nesiquntu edlulileko, uJesu nakabhajadiswako, uJwanisi uMbhabhadisi wezwa uZimu athi ngoJesu: “Le yiNdodanami, engiyithandako, engiyamukeleko.” Ngokukhamba kwesikhathi, ngemva kwePhasika langomnyaka ka-32, uJesu watjhuguluka phambi kwakaJakopo, uJwanisi noPitrosi. Amadoda amathathu la ezwa uZimu athi: “Le yiNdodanami, engiyithandako, engiyamukeleko. Yilaleleni.” (Matewu 3:17; 17:5) Kodwana nje, ehlandleni lesithathweli, uJehova nakakhulumako abantu abanengi bayamuzwa.

UJesu uthi: “Ilizweli alikazwakali ngebanga lami, kodwana lizwakele ngebanga lenu.” (Jwanisi 12:30) Lifakazela ukuthi kwamambala uyiNdodana kaZimu, uMesiya owabikezelwako.

Ngaphezu kwalokho, ipilo kaJesu yokuthembeka itjengisa ukuthi abantu kufuze baphile njani begodu iqinisekisa ukuthi uSathana uDeveli, umbusi wephasi, kufuze atjhatjalaliswe. UJesu uthi: “Nje iphaseli liyahlulelwa begodu umbusi wephaseli uzokuqothwa.” Ukufa kwakaJesu okutjhidelako akutjho bona uhluliwe, kunalokho kutjho ukuthumba. Njani? Uyahlathulula: “Nje-ke mina nangiphakanyiswako ephasini, ngizokudosela yoke imihlobo yabantu kimi.” (Jwanisi 12:31, 32) Ngokufela kwakhe esigodweni, uJesu uzokudosela abantu kuye, abavulele indlela yokufumana ukuphila okungapheliko.

Isiqubuthu nasizwa uJesu akhuluma ‘ngokuphakanyiswa,’ sithi: “Sizwile emThethweni ukuthi uKrestu uzokuhlala ngokungapheliko. Utjho njani ukuthi iNdodana yomuntu kufuze iphakanyiswe? Ngubani iNdodana yomuntu le?” (Jwanisi 12:34) Naphezu kwabo boke ubufakazi, kuhlanganise nokuzwa ilizwi lakaZimu, inengi labo alifuni ukwamukela bona uJesu uyiNdodana yomuntu yamambala, uMesiya othenjisiweko.

Njengombana akhe watjho ngaphambilini, uJesu uthi ‘ukukhanya.’ (Jwanisi 8:12; 9:5) UJesu ukhuthaza isiqubuthu uthi: “Ukukhanya kuzokuba phakathi kwenu isikhatjhana. Khambani nisesenokukhanya, ukwenzela bona ubumnyama bunganihluli . . . Njengombana nisesenokukhanya, kholwani ekukhanyeni, bona nibe madodana wokukhanya.” (Jwanisi 12:35, 36) Ngemva kwalokho uJesu uyakhamba, ngombana uNisan 10 akusililanga ekufuze afe ngalo. Kufuze ‘aphakanyiswe’—abethelwe esigodweni—ngePhasika langoNisan 14.—Galatiya 3:13.

Nasicabanga ngomsebenzi kaJesu wephasini, kusemtarini ukuthi lokha amaJuda angafuni ukukholelwa kuye bekuzaliseka isiphorofido. U-Isaya waphorofida ukuthi amehlo wabantu azokuphophazwa, neenhliziyo zabo zizokuthundubazwa ukwenzela bona bangatjhuguluki balatjhwe. (Isaya 6:10; Jwanisi 12:40) Inengi lamaJuda libulandule ngekani ubufakazi bokuthi uJesu uMsindisi wawo othenjisiweko, indlela etjhinga ekuphileni.

UNikhodemusi, uJosefa we-Arimathiya, nabanye ababusi abanengi ‘bayamkholwa’ uJesu. Kodwana bazokwenza na ngokuvumelana nokukholwa kwabo? Namkha bazokufihla na ukukholwa kwabo ngombana basaba ukuqothwa esinagogeni  namkha ngombana ‘bathanda iphazimulo yabantu’?—Jwanisi 12:42, 43.

UJesu uhlathulula ukuthi ukukholelwa kuye kubandakanyani, uthi: “Nanyana ngubani okholwa kimi akakholwa kimi kwaphela kodwana nakiloyo ongithumileko; begodu nanyana ngubani ongibonako ubona naloyo ongithumileko.” Amaqiniso uZimu ayale uJesu bona awafundise begodu ekungilawo uJesu awamemezelako aqakatheke kangangobana uthi: “Nanyana ngubani ongangihloniphi begodu angawamukeli amezwami, ukhona ozomahlulela. Ilizwi engilikhulumileko ngilo elizomahlulela ngelanga lamaswaphela.”—Jwanisi 12:44, 45, 48.

UJesu uphetha ngokuthi: “Angikakhulumi ngokuthanda kwami, kodwana uBaba ongithumileko nguye onginikele umyalo wokuthi khuyini ekufuze ngiyitjho begodu ngiyifundise. Ngiyazi nokuthi umyalwakhe utjho ukuphila okungapheliko.” (Jwanisi 12:49, 50) UJesu uyazi ukuthi msinyana uzokuphalaza iingazi zakhe zibe mhlatjelo wabantu abakholwa kuye.—Roma 5:8, 9.