Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 118

Baphikisana Ngokuthi Ngubani Omkhulu Kibo

Baphikisana Ngokuthi Ngubani Omkhulu Kibo

MATEWU 26:31-35 MARKOSI 14:27-31 LUKASI 22:24-38 JWANISI 13:31-38

  • UJESU UBAYELELISA NGDENDABA YESIKHUNDLA

  • UKUPHILA KWAKAPITROSI KUYABIKEZELWA

  • ITHANDO LIVEZA ABALANDELI BAKAJESU

Ngobusuku bakhe bamaswaphela anabapostoli bakhe, uJesu ubafundise isifundo sokuthobeka lokha nakabahlambisa iinyawo. Kubayini isifundweso siqakathekile? Kungombana kunobuthakathaka obuthileko abanabo. Bayamthanda uZimu, nanyana kunjalo basaphikisana ngokuthi ngubani omkhulu kibo. (Markosi 9:33, 34; 10:35-37) Ubuthakathakobo bubonakala khulu ngobusukobu.

Abapostoli bathoma “ipikiswano evuthako phakathi kwabo ngokuthi ngubani ongomkhulu kibo boke.” (Lukasi 22:24) Ukubabona baphikisana kumdanisa khulu uJesu. Alo, wenzani?

Kunokubakhalima kabuhlungu abapostoli bakhe ngesenzo sabesi, ngomusa uJesu ubonisana nabo, uthi: “Ababusi beentjhaba bakatelela ubukhosi babo phezu kwazo, begodu labo abanelawulo phezu kwazo babizwa ngamabizo akhethekileko. Kodwana nina akukafaneli nibe njalo. . . . Ngubani omkhulu, ngiloyo ohlezi etafuleni namkha ngiloyo ophakululako?” Ubakhumbuza ngesibonelo ebekababekela sona qobe, uthi: “Kodwana mina ngingophakululako phakathi kwenu.”—Lukasi 22:25-27.

Abapostoli bakaJesu bebahlala banaye lokha nakaqalene neentjhijilo ngitjho nanyana bebanesono. Yeke uthi kibo: “Ngenza isivumelwano nani, njengombana noBaba enze isivumelwano sombuso nami.” (Lukasi 22:29) Amadoda la, abalandeli bakaJesu abathembekileko. Uyabaqinisekisa ngokuthi isivumelwanesi sizobenza bangene emBusweni begodu babuse kunye naye.

Nanyana banikelwe ilungelo elihle kangaka, basesenemizimba yenyama begodu basesenesono. UJesu uthi kibo: “USathana unifune noke bona anihlunge njengekoroyi” erhatjhekako nayihlungwako. (Lukasi 22:31) Uyabayelelisa godu, uthi: “Noke nizokuwa ngebanga lami kilobu busuku, ngombana kutloliwe ukuthi: ‘Ngizokubetha umelusi, izimvu zomhlambi ziphadlhalale.’”—Matewu 26:31; Zakariya 13:7.

Ngokuzithemba okukhulu, uPitrosi uthi: “Nanyana boke bangawa ngebanga lakho, mina angekhe ngiwe!” (Matewu 26:33) UJesu utjela uPitrosi ukuthi ngaphambi kokuthi umkukurumbu ulile kabili ebusukwinobo, uPitrosi uzabe amphikile. Nanyana kunjalo, uJesu uraga uthi: “Ngikubawele bona ukukholwa kwakho kungapheli; kodwana wena, nawubuyako, uqinise abafowenu.” (Lukasi 22:32) Nokho uPitrosi uthi kuye: “Ngitjho nanyana kungafuze ngife nawe, angekhe ngikuphike.” (Matewu 26:35) Nabanye abapostoli batjho okufanako.

UJesu uthi ebafundini bakhe: “Nginani isikhatjhana. Nizongifuna; godu lokho engikutjele amaJuda nangithi, ‘Lapho engiya khona angekhe nize,’ ngikutjho nakini nje.” Ungezelela uthi: “Ngininikela umyalo omutjha, wokuthi nithandane; njengombana nami nginithandile, nani thandanani. Boke bazokwazi ngalokhu ukuthi nibafundi bami—nanithandanako.”—Jwanisi 13:33-35.

Lokha nakezwa uJesu athi uzokuba nabo isikhatjhana, uPitrosi uyambuza, uthi: “Kosi, uyaphi?” UJesu umphendula uthi: “Lapho ngiya khona, angekhe ungilandele nje, kodwana uzongilandela ngokukhamba kwesikhathi.” Ararekile, uPitrosi uthi kuye: “Kosi, kubayini ngingekhe ngikghone ukukulandela nje? Ngizokudela ukuphila kwami ngebanga lakho.”—Jwanisi 13:36, 37.

Nje uJesu ubakhumbuza ngesikhathi athuma abapostoli eGalile bona bayokutjhumayela bangakaphathi iinkhwama zemali namkha iinkhwama zomphako. (Matewu 10:5, 9, 10) Ubabuza uthi: “Azange nitlhoge litho, akusinjalo?” Bathi: “Kunjalo!” Nje-ke bazokwenzani  emalangeni alandelako? UJesu ubanqophisa uthi: “Loyo onesikhwama semali akasithathe, nonesikhwama somphako akasithathe, kanti loyo onganasabula akathengise isambatho sakhe ayithenge. Ngiyanitjela bona lokho okutloliweko kufuze kuzaliseke kimi, ukuthi, ‘Wabalwa nabanganamthetho.’ Ngombana lokho kuyazaliseka malungana nami.”—Lukasi 22:35-37.       

UJesu ukhuluma ngesikhathi la azokubulawa nabantu abambi, abanganamthetho. Ngemva kwalokho abalandeli bakhe bazokutjhutjhiswa. Abapostoli bakhe bazibona bazilungiselele kuhle, yeke bathi: “Kosi, siphethe iinsabula ezimbili.” Uthi kibo: “Zanele.” (Lukasi 22:38) Ukuphatha kwabo iinsabula ezimbili kuzokunikela uJesu ithuba lokubafundisa esinye godu isifundo esiqakathekileko.