Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 23

UJesu Wenza Iimangaliso Ezikulu EKapernawumi

UJesu Wenza Iimangaliso Ezikulu EKapernawumi

MATEWU 8:14-17 MARKOSI 1:21-34 LUKASI 4:31-41

  • UJESU UQOTHA IDIMONI

  • UMKHWEKAZI KAPITROSI UYALATJHWA

UJesu ubize abafundi abane—uPitrosi, u-Andrisi, uJakopo noJwanisi—bona babe bathiyi babantu. Nje-ke ngeSabatha, boke baya esinagogeni eKapernawumi. UJesu ufundisa esinagogeni, godu abantu bararwa yindlelakhe yokufundisa, ngombana ubafundisa njengomuntu onelawulo, ingasi njengabatloli.

Esinagogeni ngeSabatheli kunendoda enedimoni. Irhuwelela ithi: “Usifunani, wena Jesu weNazaretha? Uzele ukuzosibhubhisa na? Ngazi kuhle ukuthi ungubani, ungoCwengileko kaZimu!” Akhalima idimoni elilawula indoda le, uJesu uthi: “Thula, uphume kuye!”—Markosi 1:24, 25.

Khonokho idimoni libhudabhuda indoda le phasi, begodu lirhuwelela ngelizwi elikhulu. Nanyana kunjalo, liphuma endodeni le “ngaphandle kokuyilimaza.” (Lukasi 4:35) Abantu abasesinagogeni barareka khulu! Bathi, “Khuyini lokhu? Unamandla wokukhalima namadimoni, amlalele.” (Markosi 1:27) Iindaba ezimalungana nesenzakalo esikarisakwesi zirhatjheka kiyo yoke iGalile.

UJesu nabafundi bakhe basuka esinagogeni, baya emzini kaSimoni, onguPitrosi. Bafumana umkhwekazi kaPitrosi agula khulu, aphethwe mgomani onamandla. Bancenga uJesu bona ampholise. Nje-ke uJesu uya kuye, ubamba isandla sakhe, uyamvusa. Khonokho uyaphola, uthoma ukulungiselela uJesu nabafundi bakhe ukudla.

Nakutjhinga ilanga, abantu abavela kizo zoke iindawo baletha abantu abagulako emzini kaPitrosi. Msinyana kubonakala ngasuthi idorobho loke libuthene emnyango. Kubayini? Boke bafuna ukulatjhwa. Kuhlekuhle, ‘kulethwa kuye boke abantu abagulako abaphethwe malwelwe ahlukahlukeneko. Uyabalapha ngokubeka izandla zakhe komunye nomunye wabo.’ (Lukasi 4:40) Njengombana bekubikezelwe, uJesu ubapholisa kinanyana ngibuphi ubulwelwe obubaphetheko. (Isaya 53:4) Upholisa ngitjho nabanamadimoni. Amadimoni nakaphumako, ayarhuwelela athi: “UyiNdodana kaZimu.” (Lukasi 4:41) Kodwana uJesu uyawakhalima, akawavumeli nokobana akhulume godu. Ayazi ukuthi uJesu unguKrestu, begodu uJesu akafuni azenze ngasuthi alotjha uZimu weqiniso.