Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 24

Utjhumayela EGalile

Utjhumayela EGalile

MATEWU 4:23-25 MARKOSI 1:35-39 LUKASI 4:42, 43

  • UJESU NABAFUNDI BAKHE ABANE BATJHUMAYELA EGALILE

  • UDUMA NGOKUTJHUMAYELA NOKWENZA IIMANGALISO

UJesu nabafundi bakhe abane, bebamajadu eKapernawumi ilanga loke. Entambama, abantu beKapernawumi baletha abantu abagulako kuye bona abalaphe. UJesu akakalifumani ithuba lokuba yedwa.

Nje-ke, ngakusasa uvuka ngamasa, uya ngaphandle. Uthola indawo ethulileko enganabantu lapho angathandaza khona kuYise. Kodwana kungasikade uyathikamezeka. Nabatjheja ukuthi uJesu akekho, “uSimoni nagade anabo” bayomfuna. Kungenzeka uPitrosi nguye odosa phambili ngombana uJesu bekavakatjhe kwakhe.—Markosi 1:36; Lukasi 4:38.

Nabamfumanako, uPitrosi uthi kuye: “Boke abantu bafunana nawe.” (Markosi 1:37) Abantu beKapernawumi abafuni bona uJesu akhambe. Zibathabise khulu izinto abenzele zona, nje-ke balinga “ukumvimbela bona angakhambi endaweni leyo.” (Lukasi 4:42) Kghani into eqakatheke khulu uJesu ayizele ephasinapha kulapha abantu? Kghani imisebenzakhe kufanele iphelele endaweni le? Uthini yena ngendaba le?

UJesu uphendula abafundi bakhe uthi: “Nambani sikhambe, siye kwamanye amadorobho aseduze, bona ngiyokutjhumayela nakiwo, ngombana ngizele lokho.” UJesu utjela nabantu abafuna ukuthi ahlale uthi: “Nakwamanye amadorobho kufuze ngitjhumayele iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu, ngombana ngithunyelwe lokho.”—Markosi 1:38; Lukasi 4:43.

Into eqakatheke khulu uJesu ayizele ephasini kutjhumayela ngomBuso kaZimu. UmBuso lowo ngiwo ozokucwengisa ibizo lakaYise begodu uphelise yoke imiraro yabantu. Iimangaliso ezenziwa nguJesu ziyamfakazela ukuthi uthunywe nguZimu. Emakhulwini weminyaka eyadlulako, uMosi naye wenza iimangaliso ukutjengisa ukuthi uthunywe nguZimu.—Eksodusi 4:1-9, 30, 31.

Nje-ke uJesu uyakhamba eKapernawumi uyokutjhumayela nakwamanye amadorobho, abafundi bakhe abane bakhamba naye. Abafundi bakhe abane nguPitrosi nomfowabo u-Andrisi; uJwanisi nomfowabo uJakopo. Ngibo uJesu ababize iveke ephelileko bona bakhambisane naye.

Ukutjhumayela kwakaJesu nabafundi bakhe abane eGalile kukhambe kuhle khulu! Kuhlee­kuhle, uJesu uba ngundabamlonyeni ngitjho neendaweni ezikude. ‘Iindaba ezimalungana naye zirhatjheka iSiriya yoke,’ bezifike esifundeni samadorobho alitjhumi esibizwa ngokuthi yiDekapolisi, zifika nangaphetjheya koMlambo iJordani. (Matewu 4:24, 25) UJesu nabafundi bakhe balandelwa ziinqubuthu ezikulu ezivela eendawenezo nezivela eJudiya. Abantu abanengi baletha abagulako bona abalaphe. UJesu akabadanisi—uyabalapha begodu uqotha amadimoni kilabo abanamadimoni.