Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 44

Uthulisa Isiwuruwuru ELwandle

Uthulisa Isiwuruwuru ELwandle

MATEWU 8:18, 23-27 MARKOSI 4:35-41 LUKASI 8:22-25

  • UJESU UTHULISA ISIWURUWURU ELWANDLE LEGALILE

UJesu bekamajadu ilanga loke, nje-ke udiniwe. Nakuthoma ukuba sebusuku uthi ebafundini bakhe: “Asiyameleni ngeligwini elingaphetjheya.” Iligweli lingaphetjheya kwendawo yeKapernawumi.—Markosi 4:35.

Ngaphetjheya, eligwini elingepumalanga yeLwandle leGalile, kunesifunda samaGerasene. Indawo le ibizwa nangokuthi yiDekapolisi. Amadorobho weDekapolisi ngewamaGirigi, nanyana kunamaJuda amanengi ahlala khona, amadorobho la azaliswe masiko wesiGirigi.

Kuyabonakala ukuthi uJesu uyakhamba eKapernawumi. Kunezinye iinkepe ezithoma ukuyama ilwandle. (Markosi 4:36) Kuhlekuhle akusilibanga elide ukuyamela ngaphetjheya. ILwandle leGalile lifana nelitsha lamanzi anganatswayi, ubude balo bumakhilomitha ama-21 begodu ububanzi balo makhilomitha ali-12. Kodwana liyatjhinga.

Nanyana uJesu anganasono, amumuntu opheleleko, udiniwe ngebanga lokuba majadu ngomsebenzi wokutjhumayela. Nje-ke ngemva kobana bathomise ukuthaya uya ngemva esikepeni, ubeka ihloko phezu komsamelo, uyalala.

Nanyana abanye babapostoli banekghono lokutjhayela isikepe, ikhambweli ngeze libe lula. Kuneentaba eduze begodu kanengi ummoya weLwandle leGalile ufuthumele. Ngezinye iinkhathi, ummoya omakhaza ovela eentabeni wehlela enzasi, uhlangane nommoya ofuthumeleko wamanzi bese msinyana wenza iinwuruwuru elwandle. Ngilokho-ke okwenzekako. Msinyana amagagasi abetha isikepe. Isikepe ‘sithoma ukuzala amanzi, baba sengozini.’ (Lukasi 8:23) NakunguJesu yena usalele!

Amadoda la alwa budisi alinga ukutjhayela isikepe, asebenzisa loke ilwazi analo lokutjhayela isikepe esiwuruwurwini. Kodwana nje kuhlukile. Asaba bona azokufa, avusa uJesu athi: “Kosi, sihlenga, siyafa!” (Matewu 8:25) Abafundi basaba ukuthi bazokucwila!

UJesu nakavukako, ubuza abapostoli uthi: “Kubayini nisaba kangaka, nina bokukholwa okuncani?” (Matewu 8:26) Ngemva kwalokho uJesu uyala ummoya nelwandle uthi: “Thula uthi du!” (Markosi 4:39) Ummoya onamandla nelwandle kuyathula. (UMarkosi noLukasi nabalandisa ngesenzakalwesi, bathoma ngokugandelela ukuthi uJesu uthulisa isiwuruwuru ngamandla asimangaliso, bese babika nangokukholwa okuncani kwabafundi.)

Ucabanga ukuthi bazizwa njani abafundi ngesenzakalwesi? Baqeda ukubona ilwandle ebelithukuthele linesiwuruwuru esimbi lithuliswa lithi du. Barhidlwa livalo ngendlela engakajayeleki. Bathi komunye nomunye: “Kuhlekuhle ngubani umuntu lo? Ngitjho nommoya nelwandle kuyamlalela.” Bafika ngaphetjheya kwelwandle baphephile. (Markosi 4:41–5:1) Mhlamunye ezinye iinkepe ebeziselwandle zibuyele emuva eligwini letjingalanga.

Kuqinisa idolo ukwazi ukuthi iNdodana kaZimu inamandla wokulawula ubujamo bezulu! Hlangana nokubusa komBuswakhe, nasele atjheje ngokukhethekileko iphasi, boke abantu bazokuhlala bavikelekile, ngombana zizobe zingasekho iinhlekelele zemvelo!