Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 52

Usuthisa Iinkulungwana Zabantu Ngezikwa Neenhlambi Ezimbalwa

Usuthisa Iinkulungwana Zabantu Ngezikwa Neenhlambi Ezimbalwa

Abapostoli abali-12 bakuthabele ukutjhumayela eGalile, begodu babikela uJesu “koke abakwenzileko nabakufundisileko.” Nje-ke badiniwe. Kodwana abafumani nesikhathi sokudla ngombana banengi abantu abafikako nabakhambako. Yeke uJesu uthi: “Nambani sikhambe siye endaweni enganabantu niyokuphumula kancani.”​—Markosi 6:30, 31.

Bakhwela isikepe mhlamunye eduze neKapernawumi, batjhinga endaweni enganabantu esepumalanga yoMlambo iJordani, ngale kweBhethesayida. Kodwana abantu abanengi bayababona nabakhambako begodu abanye bayezwa ngakho. Boke abantwabo bagijima magega nelwandle bafikelela isikepe ngaphetjheya.

Nakehla esikepeni, uJesu ubona isiqubuthu, uyasirhawukela ngombana sinjengezimvu ezinganamelusi. Yeke, ‘uthoma ukusifundisa izinto ezinengi’ ngomBuso. (Markosi 6:34) Godu ulapha “nabagulako.” (Lukasi 9:11) Njengombana isikhathi sikhamba, abafundi bathi kuye: “Indawo le immango, begodu sekuntambama; tjela abantwaba bona bakhambe, ukwenzela bona baye ezabelweni bazithengele ukudla.”​—Matewu 14:15.

UJesu uthi kibo: “Akutlhogeki bakhambe; bapheni nina ukudla.” (Matewu 14:16) Nanyana uJesu azi ukuthi uzokwenzani, ulinga uFlebhe uthi: “Sizobathengelaphi abantwaba isikwa bona badle?” Umbuza kufanele uFlebhe, ngombana indawo le iseduze nekhabo eBhethesayida. Nanyana kunjalo, ukuthenga izikwa ngeze kuwurarulule umraro lo. Kunamadoda angaba zii-5 000. Nasele uhlanganisa nabafazi nabantwana, kungenzeka kunabantu abazi-10 000! UFlebhe uphendula ngokuthi: “Ngitjho nezikwa ezingathengwa ngabodenariyu abamakhulu amabili [udenariyu mrholo welanga linye] angekhe zanela bona ngamunye wabo afumane ngitjho nesiqetjhana.”​—Jwanisi 6:5-7.

Mhlamunye afuna ukutjengisa ukuthi angekhe kukghoneke ukupha boke abantwaba ukudla, u-Andrisi ubeka lobubodlhana uthi: “Nang’ umsanyana onezikwa zebhali ezihlanu neenhlambi ezimbili. Kodwana ziyini bona zingasuthisa abantu abanengi kangaka?”​—Jwanisi 6:9.

Kusetwasahlobo, msinyana kuzokuba liPhasika lomnyaka ka-32, nje-ke imibundu yembethe utjani obuhlaza. UJesu utjela abafundi bakhe ukuthi bahlalise abantu etjanini ngeenqhema zabantu abama-50 nabali-100. Uthatha izikwa ezihlanu neenhlambi ezimbili bese uthandaza kuZimu. Ngemva kwalokho uhlephula izikwa, ahlukanise neenhlambi. UJesu uzinikela abafundi bona banikele abantu. Ngokurarako, boke abantu bayadla bebasuthe!

Ngokukhamba kwesikhathi, uJesu uthi ebafundini bakhe: “Buthelelani okuseleko, ukwenzela bona kungabi nalitho eloniwako.” (Jwanisi 6:12) Babuthelela ukudla okuseleko, bazalisa abomantji abali-12!