Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 45

Unamandla Wokuhlula Amadimoni

Unamandla Wokuhlula Amadimoni

MATEWU 8:28-34 MARKOSI 5:1-20 LUKASI 8:26-39

  • UQOTHA AMADIMONI BONA ATJHINGE EZAVUKAZANENI

Njengombana abafundi babuyela eligwini ngemva kwesigemegeme esibehlele elwandle, baziphosa kwenye into ethusako. Kuvela amadoda amabili anelaka khulu, womabili anamadimoni, aphuma ngemathuneni aseduze, agijimela kuJesu! Kodwana kukhulunywa khulu ngendoda yinye, mhlamunye ngombana ngiyo enelaka khulu begodu sele inesikhathi eside ilawulwa madimoni.

Phela umntwabantu lo uzikhambela bulanzi. Ubusuku nemini, ‘urhuwelela emathuneni neentabeni azisike nangamatje.’ (Markosi 5:5) Umakghwakghwa kangangokuthi abantu bayasaba ukudlula endleleni leyo. Bakhona ekhe balinga ukumbopha, kodwana uyaziqhasula iinketani, aphule namakhamandela abambopha ngawo eenyaweni. Akekho onamandla wokumhlula.

Njengombana umrhali lo atjhidela kuJesu begodu aguqa phambi kwakhe, amadimoni amlawulako amenza arhuwelele athi: “Ungifunani Jesu, Ndodana kaZimu oPhezukoke? Ngikufungisa ngoZimu bona ungangitlhorisi.” UJesu utjengisa ukuthi unamandla phezu kwamadimoni, ngokuthi athi: “Phuma kuye, wena dimoni ndina.”—Markosi 5:7, 8.

Kuhlekuhle, indoda le ayikangenwa lidimoni linye. UJesu nakabuza ukuthi: “Ungubani ibizo lakho?” Ufumana ipendulo ethi: “NginguLegiyona, ngombana sibanengi.” (Markosi 5:9) Ilegiyona siqhema samasotja wamaRoma esakhiwa ziinkulungwana zamasotja; nje-ke, indoda le ihlanganyelwe madimoni amanengi, athaba ngobuhlungu bayo. Ancenga uJesu “ukuthi angawalayeli bona aye emgodini onganamkhawulo.” Kusemtarini bona ayalemuka ukuthi alindelwe yini wona nomdosiphambilawo uSathana.—Lukasi 8:31.

Eduze kwalapho, kunomhlambi wezavukazana ezingaba zi-2 000, uyadla. Izavukazana ziinlwana ezisilapheleko ngokomThetho begodu amaJuda akakavumeleki nokuzifuya. Amadimoni athi: “Sithumela ezavukazaneni, bona singene kizo.” (Markosi 5:12) UJesu uyawavumela, yeke angena ezavukazaneni. Nje-ke, woke umhlambi wezavukazana ezizi-2 000 ugijimela ngeliweni udlhumukele ngelwandle, bese uyacwila.

 Abelusi bezavukazana nababona lokhu, bagijimela ngedorobheni nemaphandleni bayokubika. Abantu bayeza bazokubona okwenzekileko. Nabafikako, babona ukuthi indoda ekuphume kiyo amadimoni iphile tswe begodu nehlokwayo iyathatha. Phela seyimbethe begodu ihlezi eenyaweni zakaJesu!

Abantu abezwa lokhu namkha ababona indoda le, bangenwa mamanzi emadolweni. Batshwenyekile ngezinye izinto uJesu azozenza. Ngalokho barabhela uJesu bona akhambe esifundeni sabo. Njengombana uJesu akhwela isikepe sekakhamba, indoda ebeyinedimoni imncenga bona ayivumele ukuthi ikhambe naye. Kodwana uJesu uthi kiyo: “Iya ekhaya eenhlotjeni zakho, uzibikele zoke izinto uJehova akwenzele zona nomusa akwenzele wona.”—Markosi 5:19.

Ngokujayelekileko uJesu utjela abantu abalaphako bona bangatjeli muntu, ngombana akafuni abantu baphethe ngokuthi umumuntu onjani ngokusekelwe ezintweni abazizwe ngobatjho. Kodwana kilokhu, umuntu obekanamadimoni lo ubufakazi obuphilako bokuthi uJesu unamandla begodu angafakaza ebantwini okungenzeka uJesu angakghoni ukufika kibo ngenyama. Godu ubufakazi bakhe bungaphikisa nanyana ngimiphi imibiko emimbi emalungana nokucwila kwezavukazana. Nje-ke, indoda le iyakhamba ithoma ukutjhumayela eDekapolisi yoke ukuthi uJesu uyenzeleni.