Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 27

Ubiza UMatewu

Ubiza UMatewu

MATEWU 9:9-13 MARKOSI 2:13-17 LUKASI 5:27-32

  • UJESU UBIZA UMATEWU UMTHELISI

  • UKRESTU UZIHLANGANISA NEZONI BONA AZISIZE

Ngemva kwesikhatjhana uJesu alaphe indoda erholopheleko, uhlala eKapernawumi eduze neLwandle leGalile. Iinqubuthu godu ziza kuye, uyazifundisa. Njengombana akhambakhamba lapho, ubona uMatewu, obizwa nangokuthi nguLevi, ahlezi e-ofisini lomthelo. UJesu uyambiza uthi: “Ngilandela.” Lelo lilungelo elikarisa kwamambala.—Matewu 9:9.

Kungenzeka ukuthi uMatewu, njengoPitrosi, u-Andrisi, uJakopo noJwanisi, sekajayelene neemfundiso zakaJesu neemangaliso azenze endaweni le. Njengabo, uMatewu ulandela msinya. UMatewu uhlathulula lokhu eVangelini lakhe uthi: ‘Khonokho wasikima [uMatewu] walandela’ uJesu. (Matewu 9:9) UMatewu ulisa umsebenzakhe wokuba mthelisi uba mfundi kaJesu.

Ngokukhamba kwesikhathi, uMatewu wenza umnyanya omkhulu emzinakhe, mhlamunye ukutjengisa bona uthokoza kangangani ngokubizwa nguJesu. Ngaphandle kwakaJesu nabafundi bakhe, bobani abanye abamenyiweko? Kumenywe nabanye abathelisi egade basebenza noMatewu. Babuthelela umthelo ofunwa ziimphathimandla zeRoma ezihloyiweko, kuhlanganise umthelo wemikhumbi eza ethekwini lakhona, umthelo wabathengisi abakhamba eendleleni ezikulu, nomthelo wepahla ethengwe kwezinye iinarha. Ngokujayelekileko amaJuda abaqala njani abathelisi? Abantu bayabanyenya ngombana kanengi abakathembeki, babhadelisa abantu ngekani imali yomthelo engaphezu kwejayelekileko. Godu emnyanyeni lo ‘kunezoni,’ abantu abadume ngokwenza ubumbi.—Lukasi 7:37-39.

AbaFarisi abazibona ngasuthi balungile nababona uJesu ahlezi nabantu abanjalo emnyanyeni babuza abafundi bakhe bathi: “Kubayini umfundisenu adla nabathelisi nezoni?” (Matewu 9:11) UJesu uyabezwa, yeke uthi kibo: “Abantu abaphilileko abamtlhogi udorhodere, kodwana ngabagulako abamtlhogako. Khambani-ke, niyokufunda bona lokhu kutjho ukuthini: ‘Ngifuna umusa, ingasi umhlatjelo.’ Ngombana angikezeli ukubiza abantu abalungileko, ngizele ukubiza izoni.” (Matewu 9:12, 13; Hosiya 6:6) AbaFarisi bayamtshima uJesu nabambiza ngokuthi ‘mfundisi,’ kodwana bangafunda okuthileko kuye malungana nokulungileko.

UMatewu umeme abathelisi nezoni ukuze bazokulalela uJesu, “ngombana bebabanengi kibo abamlandelako.” (Markosi 2:15) UJesu ufuna ukubasiza bona babe nobuhlobo obuhle noZimu. Akafani nabaFarisi abazibona ngasuthi balungile, akabanyenyi abantu abanjalo. Ngebanga lokuba nesirhawu nomusa, angasiza labo ababogabogako ekulotjheni kwabo uZimu, njengombana nodorhodere angasiza umuntu ogulako bona alulame.

UJesu uyabarhawukela abathelisi nezoni, kodwana lokho akutjho bona uvumela izono zabo, kunalokho ubazwela ngendlela efana naleya ayitjengisa nakalapha abantu abagulako emzimbeni. Ngokwesibonelo, lokha nakalapha umuntu ophethwe bulepheru wamrhawukela begodu wamkghwatha, wathi: “Ngiyathanda! Hlambuluka.” (Matewu 8:3) Kwangathi singalwela ukuba nomusa ofanako begodu sisize abatlhagako, khulukhulu ngokubasiza ngezinto ezimalungana noZimu!