Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 40

Isifundo Sokulibalela

Isifundo Sokulibalela

LUKASI 7:36-50

  • UMFAZI OSISONI UZESA IINYAWO ZAKAJESU NGAMAFUTHA

  • UKULITJALELWA KUFANISWA NOMUNTU ONESIKOLODO

Abantu bamukela lokho uJesu akutjhoko nakwenzako ngeendlela ezingafaniko, kuye ngokuthi iinhliziyo zabo zinjani. Lokho kubonakala kuhle emzini othileko eGalile. UmFarisi okuthiwa nguSimoni umemela uJesu esidlweni, mhlamunye ufuna ukumbonela eduze umuntu owenza imikarisomraro enje. UJesu uyasamukela isimemo, kungenzeka ubona kulithuba elihle lokutjhumayeza abakhona, njengombana akhe amukela isimemo sokudla nabathelisi nezoni.

Nokho, uJesu akakufumani ukutjhejwa okuvane kunikelwe iimvakatjhi. Iindlela zePalestina zinethuli, yeke umuntu nakakhamba ngamapatlagwana iinyawo zakhe ziyasilaphala begodu zitjhise. Nje-ke, kulisiko lokwamukela iimvakatjhi ukuzihlambisa iinyawo ngamanzi apholileko. Lokho-ke akwenziwa kuJesu. Abamamukeli ngokummanga, njengombana kujayelekile. Kulisiko nokuzesa iinhluthu zesivakatjhi ngamafutha, ukutjengisa umusa nokusamukela. Nalokhu akwenziwa kuJesu. Kghani wamukeleke kwamambala na?

Iimvakatjhi nasele zihleli etafuleni, kuthonywa ukudliwa. Kuthe basadla, kungena ngesidu umfazi othileko ongakamenywa. Umfazi lo ‘waziwa ngokuthi sisoni edorobhenelo.’ (Lukasi 7:37) Boke abantu abangakapheleli bazizoni, kodwana kubonakala ngasuthi umfazi lo uziphethe kumbi ngokomseme, mhlamunye uyingwadla. Kungenzeka uzwe iimfundiso zakaJesu kuhlanganise nesimemo sokuthi ‘boke abadisibezwako beze kuye, uzobaphumuza.’ (Matewu 11:28, 29) Athintwe mamezwi nezenzo zakaJesu, ufuna ukumbona.

Uza ngemva kwakaJesu, uguqa eenyaweni zakhe. Iinyembezi zakhe zithontela eenyaweni zakaJesu, begodu uzisula ngeenhluthu zakhe. Uyazimmanga, uzithela ngamafutha anuka kamnandi eze nawo. USimoni akakuthandi lokhu akubonako, nje-ke ukhuluma yedwa uthi: “Ngathana indoda le beyimphorofidi kwamambala, beyizokwazi ukuthi ngubani nokuthi unjani umfazi oyikghwathako lo, ukuthi usisoni.”—Lukasi 7:39.

UJesu alemuka ukuthi uSimoni ucabangani, uthi: “Simoni, kunento engifuna ukukutjela yona.” USimoni uyamphendula: “Khuyini Mfundisi?” UJesu uyaraga: “Amadoda amabili bewakoloda umbolekisi othileko; enye beyikoloda abodenariyu abama-500, enye ikoloda abama-50. Bewanganalitho angambhadela ngalo, yeke wawalibalela ngokutjhaphulukileko womabili. Alo-ke, ngiyiphi hlangana nawo ezomthanda khulu?” Mhlamunye uSimoni anganakareko uthi: “Ngicabanga ukuthi ngileyo ebeyinesikolodo esikhulu.”—Lukasi 7:40-43.

UJesu uyavuma. Nje-ke aqale umfazi lo, uthi kuSimoni: “Uyambona umfazi lo? Ngingene kwakho; akhenge unginikele amanzi wokuhlamba iinyawo. Kodwana yena umanzise iinyawo zami ngeenyembezi zakhe bewazisula ngeenhluthu zakhe. Akhenge ungimmange, kodwana umfazi lo, kusukela nge-iri engifike ngalo, akhenge alise ukummanga iinyawo zami ngethando. Akhenge uzese ihlokwami ngamafutha, kodwana umfazi lo uzese iinyawo zami ngamafutha anuka kamnandi.” UJesu bekabona ukuthi umfazi lo unikela ubufakazi bokuphenduka okusuka ehliziyweni ngokuziphatha kwakhe okusilapheleko kwangaphambilini. Uphetha ngokuthi: “Ngiyakutjela, izono zakhe nanyana zizinengi, zilitjalelwe, ngombana uthande khulu. Kodwana olitjalelwe okuncani, uthanda kancani.”—Lukasi 7:44-47.

Ngokutjho lokhu, uJesu akatjho ukuthi ukuziphatha okumbi kulungile. Kunalokho, utjengisa ukubarhawukela abantu abenze izono ezikulu, kodwana batjengise ukuthi bayazisola babuyele kuKrestu. Umfazi lo uzizwa atjhaphuluke kwamambala lokha uJesu nakathi kuye: “Izono zakho zilitjalelwe. . . . Ukukholwa kwakho kukusindisile; khamba ngokuthula.”—Lukasi 7:48, 50.