Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 57

UJesu Ulapha Umntazana Nendoda Engezwako

UJesu Ulapha Umntazana Nendoda Engezwako

MATEWU 15:21-31 MARKOSI 7:24-37

  • UJESU ULAPHA INDODAKAZI YOMFAZI WEFUNISIYA

  • ULAPHA INDODA ENGEZWAKO BEGODU ENGAKGHONI UKUKHULUMA KUHLE

Ngemva kokusola abaFarisi ngokuthi babeka amasiko azuzisa bona, uJesu uyakhamba nabafundi bakhe. Utjhinga eemfundeni zeTirosi neSidoni eziseFunisiya, kude le nawuya etlhagwini-tjingalanga.

UJesu ufumana indlu abazokuhlala kiyo kodwana akafuni abantu bazi lapha ahlala khona. Nokho, angekhe kwenzeke ukuthi bangamfumani. Umfazi womGirigi owabelethelwa endaweni le ufumana uJesu begodu uyamrabhela uthi: “Ngirhawukela, Kosi, Ndodana kaDavida. Indodakazami ihlukumezeke khulu ngebanga lokungenwa lidimoni.”​—Matewu 15:22; ­Markosi 7:26.

Ngemva kwesikhathi, abafundi bakaJesu bayamncenga bathi: “Mqothe, ngombana usolo asilandela asililela.” Nakaphendulako, uJesu uhlathulula ibanga lokuthi angamnaki, uthi: “Angikathunyelwa kwabanye abantu kodwana ngithunyelwe ezimvwini ezilahlekileko zendlu ka-Israyeli.” Nokho umfazi lo akapheli amandla. Uyabandamela bese uguqa phambi kwakaJesu, uyamrabhela uthi: “Kosi, ngisiza!”​—Matewu 15:23-25.

Kungenzeka bona uJesu ulinga ukukholwa kwakhe, nakaveza indlela engasiyihle amaJuda aqala ngayo abantu bezinye iintjhaba nakathi: “Akukalungi ukuthatha isikwa sabantwana usiphosele izinjana.” (Matewu 15:26) Ngokusebenzisa amezwi athi “izinjana,” uJesu utjengisa isirhawu anaso ngabantu abangasimaJuda. Kufanele bona indlela azizwa ngayo iyabonakala ebusweni nephimbweni lakhe elinomusa.

Kunokuthi ahlabeke, umfazi lo wakhela phezu kwamezwi wamaJuda atjengisa ukubandlulula begodu ngokuzithoba uthi: “Kunjalo Kosi, kodwana nezinjana zidla iintshuntshuru eziwa etafuleni lamakhosazo.” UJesu utjheja ukuthi umfazi lo unehliziyo ehle, uthi: “Mfazi, ukukholwa kwakho kukhulu; akwenzeke njengesifiso sakho.” (Matewu 15:27, 28) Kuba njalo ngitjho nanyana umntazanyana angekho lapho! Nakabuyela ekhaya uthola umntazanyanakhe alele embhedeni aphile tswe​—“idimoni liphumile kuye”!​—Markosi 7:30.

Nabasuka esifundeni seFunisiya, uJesu nabafundi bakhe barabhula emaphandleni batjhinga ngaphetjheya koMlambo iJordani. Kubonakala ngasuthi bayama iJordani etlhagwini yeLwandle leGalile baya esifundeni seDekapolisi. Nabafika eDekapolisi baya entabeni, kodwana iinqubuthu ziyabafumana. Abantu baletha kuJesu iinrhole, abaqhwalileko, iimphofu, nabangakghoni ukukhuluma. Babeka abantu abagulakwaba phambi kwakaJesu begodu uyabapholisa. Bararwe ngilokhu abakubonako, abantu baphazimulisa uZimu ka-Israyeli.

UJesu unaka indoda engezwako begodu engakghoni ukukhuluma kuhle. Akhucabange ukuthi izizwa njani ngokuba phakathi kwesiqubuthu esikhulu kangaka. Mhlamunye uJesu uyabona ukuthi ithukwe kangangani indoda le, nje-ke uyayisusa hlangana nesiqubuthu. Nasele babodwa, uJesu uyitjengisa ukuthi uzoyenzelani. Ufaka iminwakhe eendlebeni zendoda le, bese ngemva kokukhafula uthinta ilimu layo. UJesu uqala ezulwini bese uthi, “Efatha,” okutjho ukuthi, “Vuleka.” Khonokho ithoma ukuzwa, ikghona nokukhuluma kuhle. UJesu akafuni indaba le irhatjhwe, kunalokho ufuna abantu bakholelwe kuye ngezinto abazibonele nabazizwele zona mathupha.​—Markosi 7:32-36.

Amandla kaJesu wokulapha abantu athinta ababukeleko, ‘abarareke khulu.’ Abantu bathi: “Wenze koke kuhle. Wenze nabantu abangezwako bezwa neemumu zakhuluma.”​—Markosi 7:37.