Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 46

Uyalatjhwa Ngokukghwatha Isambatho SakaJesu

Uyalatjhwa Ngokukghwatha Isambatho SakaJesu

MATEWU 9:18-22 MARKOSI 5:21-34 LUKASI 8:40-48

  • UMFAZI UYALATJHWA NGOKUKGHWATHA ISAMBATHO SAKAJESU

Iindaba zokubuya kwakaJesu eDekapolisi zirhatjheka kumaJuda ahlala eligwini elisetlhagwini-tjingalanga leLwandle leGalile. Pheze abantu abanengi bezwile ngesiwuruwuru esenzeke mva nje, ukuthi uJesu uthulise ummoya namanzi, nokuthi ulaphe amadoda anamadimoni. Nje-ke, “isiqubuthu esikhulu” sibuthanela elwandle, kungenzeka esifundeni seKapernawumi bona sizokwamukela uJesu. (Markosi 5:21) Njengombana ahlika esikepeni, abantu baqale phambili ukubona izinto azozenza.

Khonapho kunomuntu otshwenyekileko ofuna ukubona uJesu, nguJayirosi, umphathi ongamele isinagogo, mhlamunye eliseKapernawumi. Uguqa phambi kwakaJesu, uyamncenga ngokubuyelelweko uthi: “Umntazanyanami ugulela ukufa. Ngibawa uze uzombeka izandla bona aphole bekaphile.” (Markosi 5:23) UJesu uzosithini isibawo sakaJayirosi sokusiza umntazanyanakhe okukuphela kwakhe, oneminyaka eli-12 begodu oligugu khulu kuye?—Lukasi 8:42.

Nakasendleleni aya emzini kaJayirosi, uhlangana nobunye ubujamo obuzwisa ubuhlungu. Abantu abanengi abaphekelela uJesu bathabile, bayazibuza ukuthi uzokwenza omunye umkarisomraro na. Kodwana umfazi othileko esiqubuthwini ucabanga ngomrarwakhe omkhulu wepilo.

Sekuminyaka eli-12 umfazi omJuda lo aphethwe bulwelwe bokuphopha iingazi. Sekaye kibodorhodere abanengi, asebenzisa imalakhe yoke bona alatjhwe. Kodwana khenge abe ngcono. Kunalokho, ukugula kwakhe ‘kurhagale khulu.’—Markosi 5:26.

Ukugula komfazi lo akumbogabogisi kwaphela, kodwana kumphathisa iinhloni begodu kuyamhlazisa. Ngokuvamileko umuntu ophethwe bulwelobu akakghoni ukukhuluma ngokutjhaphulukileko ngabo. Ngaphezu kwalokho, umThetho kaMosi uthi umfazi ophopha iingazi usilaphele ngokwesiko. Nanyana ngubani omkghwathako namkha akghwathe isambatho sakhe esinindwe ngeengazi kufuze ahlambe begodu ahlale asilaphele bekuhlwe.—Levitikusi 15:25-27.

Umfazi lo, uzwe ‘imibiko ngoJesu,’ nje-ke ufuna ukumbona. Ngebanga lokusilaphala kwakhe, ukhamba hlangana nesiqubuthu ngokukhukhutha, uthi: “Nangingakghwatha isambatho sakhe sangaphandle nje kwaphela, ngizokuphola.” Nje-ke ukghwatha umphetho wesambatho sakaJesu, khonokho uzwa ukuthi ukuphopha kwakhe iingazi kuthulile! “Ulatjhiwe ekuguleni okubuhlungu.”—Markosi 5:27-29.

UJesu uthi: “Ngubani ongikghwathileko?” Ucabanga bona umfazi lo uzizwa njani nakezwa amezwi lawo? UPitrosi uyanghonghoyila, usola uJesu uthi: “Isiqubuthu sikuminyezele.” Alo, kubayini uJesu abuza ukuthi: “Ngubani ongikghwathileko?” Uyahlathulula uthi: “Kunomuntu ongikghwathileko, ngombana ngiyazi ukuthi amandla aphumile kimi.” (Lukasi 8:45, 46) Ukulapha okwenzekileko kudose amandla kaJesu.

Alemuka bona angekhe asakwazi ukuzifihla, umfazi lo uguqa phambi kwakaJesu, athukiwe begodu ahlengezela. Ukhuluma iqiniso ngokugula kwakhe phambi kwabo boke, nokuthi sekalatjhiwe. UJesu uyamduduza, uthi: “Ndodakazi, ukukholwa kwakho kukupholisile. Khamba ngokuthula uphole ekuguleni kwakho okubuhlungu.”—Markosi 5:34.

Kwamambala, kuyathabisa ukwazi ukuthi loyo uZimu amkhethe bona abuse iphasi, unomusa nesirhawu begodu akagcini ngokubazwela abantu, unamandla wokubasiza!