Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 25

Urhawukela Indoda Enobulepheru

Urhawukela Indoda Enobulepheru

MATEWU 8:1-4 MARKOSI 1:40-45 LUKASI 5:12-16

  • UJESU ULAPHA INDODA ENOBULEPHERU

UJesu nabafundi bakhe abane nebayokutjhumayela “emasinagogeni kiyo yoke iGalile,” iindaba ezimalungana nezinto ezihle uJesu azenzako zirhatjheka koke. (Markosi 1:39) Imisebenzi ayenzako izwakala ngitjho nedorobheni lapho kunendoda ephethwe bulepheru. Nakahlathulula indoda le, udorhodere uLukasi uthi ‘izele ubulepheru.’ (Lukasi 5:12) Nasele ubulwele obumbobu bumbambe khulu umuntu, budla izitho zomzimba kancani kancani.

Nje-ke indoda le isebujamweni obuzwisa ubuhlungu khulu begodu kufuze ingabi hlangana nabantu. Bona ingabatheleli ngobulwelobu, abantu nabatjhidelako, kufuze irhuwelele ithi: “Ngisilaphele! Ngisilaphele!” (Levitikusi 13:45, 46) Alo yenzani indoda le nayibona uJesu? Itjhidela kuJesu, iguqe phambi kwakhe, imncenge ithi: “Kosi, nangabe uyathanda, ungangihlambulula.”—Matewu 8:2.

Indoda le ikholelwa kwamambala kuJesu. Akhucabange bona ubulwelobu buyenza itlhuwise kangangani! UJesu wenzani? Bewuzokwenzani ngathana bewulapho? UJesu uyayirhawukela, uthabulula isandla sakhe ayikghwathe. Uthi kiyo: “Ngiyathanda! Hlambuluka.” (Matewu 8:3) Khonokho ubulepheru buyasuka kiyo. Kwabanye kungaba budisi ukukholelwa lokho.

Angeze wakuthabela na ukuba nekosi enesirhawu namandla njengoJesu? Indlela uJesu aphatha ngayo indoda enobulepheru le, iyasiqinisekisa nathi bona nasele abusa ephasini kuzokuzaliseka isiphorofido seBhayibheli esithi: “Ukhathalela ababuthakathaka nabadududu; asindise nabatlhogako.” (IRhubo 72:13) Ngesikhatheso uJesu uzokuzalisa isifiso sehliziywakhe sokusiza boke abatlhagako.

Ngitjho nangaphambi kokulapha indoda enobulepheru le, umsebenzi kaJesu bewuthabisa abantu khulu. Kwanjesi abantu bazokuzwa ngento ehle ayenzele indoda le. Nokho uJesu akafuni bona abantu bakholelwe kuye ngebanga lalokho abakuzwileko kwaphela. Uyasazi isiphorofido esithi angeze “ahlabe umkhosi eendledlaneni,” bona aziphazamulise yena. (Isaya 42:1, 2) UJesu uyala indoda elatjhiweko le, uthi: “Ungatjeli muntu, kodwana khamba uyoziveza kumphristi, wenze umnikelo njengombana kutjhiwo emthethweni kaMosi.”—Matewu 8:4.

Kodwana indoda le ithabe khulu kangangobana ayikghoni ukuzibamba ingakhulumi ngokwenzekileko. Ikhamba irhatjha indaba le koke. Lokhu kwenza abantu bakhanukele khulu ukuzwa nokubona uJesu. Kwenza nokobana uJesu angakghoni ngitjho nokungena edorobheni ngokutjhaphulukileko, nje-ke uhlala isikhatjhana eendaweni ezithileko lapho kunganabantu khona. Nanyana kunjalo, abantu abavela kizo zoke iindawo baseza kuye bona abafundise begodu abalaphe.