Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 29

Kuvumelekile Na Ukwenza Okuhle NgeSabatha?

Kuvumelekile Na Ukwenza Okuhle NgeSabatha?

JWANISI 5:1-16

  • UJESU UTJHUMAYELA EJUDIYA

  • ULAPHA INDODA EGULAKO ESIZIBENI

Kunengi uJesu akwenzileko eGalile nakenza umsebenzakhe wokutjhumayela. Nokho uJesu nakathi, “Nakwamanye amadorobho kufuze ngitjhumayele iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu,” akacabangi ngeGalile kwaphela. Nje-ke, uyakhamba ‘uyokutjhumayela emasinagogeni weJudiya.’ (Lukasi 4:43, 44) Lesi sikhathi esihle ngombana yitwasahlobo begodu nomnyanya weJerusalema sewutjhidele.

Kuncani esikufumana emaVangelini okumalungana nalokho uJesu akwenzako eJudiya nasikumadanisa nesikufunda ngomsebenzakhe eGalile. Ngitjho nanyana angamukelwa kuhle eJudiya, akalisi ukutjhumayela ngetjiseko nokwenza imisebenzi emihle.

Msinyana uJesu uya ePhasikeni langomnyaka ka-31 eJerusalema, ihlokodorobho yeJudiya. Endaweni ephithizelako eseduze neSango leziMvu, kunesiziba esikhulu esinamathuri, esibizwa ngokuthi yiBhethesda. Abantu abanengi abagulako, iimphofu, nabarholopheleko beza esizibenesi. Kubayini baya lapho? Ngombana bakholelwa bona abantu bangaphola ngokungena esizibeni lokha amanzi nakasikinywako.

Nje-ke liSabatha, uJesu ubona indoda esele igule iminyaka ema-38 esizibeni. UJesu uyayibuza: “Uyafuna ukuphola na?” Indoda egulako le iyamphendula ithi: “Mnumzana anginamuntu ongangifaka ngesizibeni amanzi nakasikinywako, nangisathi ngiyangena, omunye ungena phambi kwami.”—Jwanisi 5:6, 7.

UJesu utjho into erara indoda le nabanye abamuzwako, uthi: “Sikima! Thatha umkghadakho ukhambe.” (Jwanisi 5:8) Yenza lokho uJesu athi ikwenze. Khonokho iyaphola, ithatha umkghadayo iyakhamba!

AmaJuda nakabona indoda le, kunokobana athabe ngentwehle eyenzekileko, ayayisola athi: “Lilanga leSabatha, akukavunyelwa bona ungathwala umkghadi.” Iyawaphendula: “Ongipholisileko uthe kimi, ‘Thatha umkghadakho ukhambe.’” (Jwanisi 5:10, 11) AmaJuda lawo ayamnyefula umuntu olapha ngeSabatha.

Afuna ukwazi, athi: “Ngubani othe kuwe, ‘Thatha umkghadakho ukhambe’?” Ayibuzelani? Ngombana uJesu ‘ungene msinyana esiqubuthwini ebesilapho,’ begodu indoda le ayilazi ibizo lakaJesu. (Jwanisi 5:12, 13) Kodwana isazokuhlangana noJesu. Kamva ihlangana noJesu ethempelini, begodu iyathola ukuthi ngubani lo oyipholisileko.

Indoda elatjhiweko le ifumana amaJuda ayibuze ukuthi ipholiswe ngubani. Iyawatjela ukuthi nguJesu. AmaJuda nawezwa lokho aya kuJesu. Kghani aya kuye bona ezwe ukuthi ukghona njani ukwenza iimangaliso ezinje? Awa. Kunalokho amfunela ukumbeka umlandu ngokwenza izinto ezihle ngeSabatha. Athoma ngitjho nokumhlunguphaza!