Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 49

Utjhumayela EGalile Begodu Ubandula Abapostoli

Utjhumayela EGalile Begodu Ubandula Abapostoli

MATEWU 9:35–10:15 MARKOSI 6:6-11 LUKASI 9:1-5

  • UJESU UTJHUMAYELA EGALILE GODU

  • UTHUMELA ABAPOSTOLI BONA BAYOKUTJHUMAYELA

Sekuminyaka emibili uJesu amajadu khulu ngokutjhumayela. Kghani nje sikhathi sokobana anciphise, aphumule? Kunokobana aphumule, uJesu wandisa umsebenzakhe wokutjhumayela ‘ngokukhamba woke amadorobho nezabelo [zeGalile], afundisa emasinagogeni, atjhumayela iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu, alapha nayo yoke imihlobo yamalwelwe.’ (Matewu 9:35) Lokho akubonako kuyamqinisekisa ukuthi kuyatlhogeka bona awenze khulu umsebenzi wokutjhumayela lo. Uzokwenza njani lokho?

Njengombana akhamba, uJesu ubona abantu abatlhoga iqiniso elizobasiza begodu libaduduze. Bahlukumezekile begodu balahliwe njengezimvu ezinganamelusi. UJesu uyabazwela, nje-ke utjela abafundi bakhe uthi: “Kwamambala, isivuno sikhulu, kodwana iinsebenzi zimbalwa. Ngalokho-ke, bawani iKosi yesivuno bona ithumele iinsebenzi esivunweni sayo.”​—Matewu 9:37, 38.

UJesu uyazi ukuthi yini ezokuba lisizo. Ubiza abapostoli abali-12 ubahlukanisa ngababili ngababili, wenza iinqhema ezisithandathu zabatjhumayeli. Ngemva kwalokho ubanikela iinqophiso, uthi: “Ningaphambukeli endleleni yabantu beentjhaba, ningangeni kinanyana ngiliphi idorobho leSamariya; kunalokho, funani kwaphela izimvu ezilahlekileko zendlu ka-Israyeli. Njengombana nikhamba, tjhumayelani nithi: ‘UmBuso wezulu utjhidele.’ ”​—Matewu 10:5-7.

UmBuso abazokutjhumayela ngawo ngilo uJesu akhulume ngawo emthandazweni osibonelo. ‘UmBuso utjhidele’ ngomqondo wokuthi uJesu Krestu, iKosi ebekwe nguZimu ukhona. Alo yini ezokutjengisa ukuthi abafundi bakhe kwamambala babajameli bomBuso lo? UJesu ubanikela amandla wokulapha abagulako nokuvusa ngitjho nabafileko, koke lokhu bakwenze ngesihle. Abapostoli bazozifumana njani izinto abazitlhogako, njengokudla kwaqobe langa?

UJesu utjela abafundi bakhe ukuthi nabayokutjhumayela bangenzi amalungiselelo wezinto abazitlhogako. Bangaphathi igolide, isiliva, namkha ikhopha ngeenkhwanyeni zabo. Bangaphathi ngitjho nesikhwama somphako, izambatho ezimbili namkha amapatlagwana. Kubayini? UJesu uyabaqinisekisa uthi: “Isisebenzi kufuze sinikelwe ukudla.” (Matewu 10:10) Abantu abazobafumana, abathabela umlayezo abawuphetheko bazobatlhogomela. UJesu uthi: “Kinanyana ngimuphi umuzi eningena kiwo, hlalani lapho bekube kulapho nikhamba endaweni leyo.”​—Markosi 6:10.

UJesu ubanikela neenqophiso zokuthi bakhulume njani nabaninimuzi ngomlayezo womBuso, uthi: “Nanifika emzini, lotjhisani. Nangabe bayanamukela, ukuthula enibafisela khona akube lapho; kodwana nangabe abanamukeli, ukuthula kwenu akubuyele kini. Nanyana ngubani onganamukeliko namtjhana alalele lokho enikutjhoko, naniphuma emzini loyo namkha edorobhenelo, thintithani ithuli eliseenyaweni zenu.”​—Matewu 10:12-14.

Kungenzeka ukuthi idorobha namkha isabelo soke singawamukeli umlayezwabo. Kuzokwenzekani ngendawo enjalo? UJesu uthi izokufumana isahlulelo esimbi khulu. Uyahlathulula, uthi: “Ngiqinisile ngithi kini, kuzokuba ngcono enarheni yeSodoma neGomora ngeLanga lesaHlulelo kunedorobhenelo.”​—Matewu 10:15.