Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 50

Bazimisele Ukutjhumayela Naphezu Kokuhlunguphazwa

Bazimisele Ukutjhumayela Naphezu Kokuhlunguphazwa

MATEWU 10:16–11:1 MARKOSI 6:12, 13 LUKASI 9:6

  • UJESU UBANDULA ABAPOSTOLI BEGODU UBATHUMA BONA BAYOKUTJHUMAYELA

UJesu unikela abapostoli bakhe iinqophiso ezihle khulu zokuthi batjhumayele njani njengombana bakhamba ngababili. Nokho, akapheleli lapho. Ngomusa ubayelelisa ngabantu abazobaphikisa: “Nginithuma njengezimvu hlangana neempisi . . . Tjhejani, ngombana abantu bazonisa emakhotho begodu banirithele ngemasinagogenabo. Nizokusiwa phambi kwababusi namakhosi ngebanga lami.”​—Matewu 10:16-18.

Abalandeli bakaJesu kungenzeka bahlunguphazwe kabuhlungu, nokho uJesu nakabaqinisako ubathembisa ukuthi: “Nabanisa lapho, ningatshwenyeki ngokuthi nizokuthini namkha nizokuphendula njani, nizokunikelwa khonokho enizakukhuluma; ngombana akusini enizabe nikhuluma, kodwana kuzaba mmoya kaYihlo ozonikhulumela.” UJesu uraga uthi: “Umuntu uzokuthengisela umfowabo ekufeni, ubaba athengise umntwanakhe, nabantwana bazokujikela ababelethi babo benze bona babulawe. Nizokuzondwa babantu boke ngebanga lebizo lami, kodwana loyo okghodlhelele bekwaba sekupheleni uzokusindiswa.”​—Matewu 10:19-22.

Ngebanga lokuthi ukutjhumayela kuqakatheke khulu, uJesu ukhuthaza abafundi bakhe bona bayelele nabatjhumayelako, ukuze bangazibangeli imiraro ngokunganasidingo. Uthi: “Nabanihlunguphaza kwelinye idorobho balekelani kwelinye; ngombana ngithi kini, ngeze niwazombe woke amadorobho wakwa-Israyeli ingakafiki iNdodana yomuntu.”​—Matewu 10:23.

Isikhuthazo, iinqophiso, neeyeleliso uJesu azinikela abapostoli bakhe abali-12 ziqakatheke kwamambala! Nokho, amezwi la awaqinisi abapostoli kwaphela, asebenza nakilabo abazokutjhumayela ngemva kokufa nokuvuswa kwakaJesu. Lokho kubonakala emezwinakhe nakathi abafundi bakhe ‘bazokuzondwa babantu boke,’ ingasi kwaphela labo abapostoli abathunywe ukuyobatjhumayeza. Ukungezelela, asifundi ukuthi hlangana nesikhathi esifitjhani abasitjhumayele eGalile, abapostoli balethwa phambi kwababusi namakhosi namkha bathengiselwa ekufeni malunga womndenabo.

Kusemtarini ukuthi uJesu ucabanga ngengomuso nakatjho amezwi la ebapostolini. Cabanga ngamezwakhe wokuthi abafundi angeze bawazombe woke amadorobho batjhumayela “ingakafiki iNdodana yomuntu.” UJesu utjengisa ukuthi abafundi bakhe angeze baqede ukutjhumayela ngomBuso kaZimu bekube kulapho iKosi ephazinyulisiweko, uJesu Krestu ifika ingumahluleli kaZimu.

Nabamajadu emsebenzini wokutjhumayela,  abapostoli akukafuzi barareke nabahlunguphazwako, ngombana uJesu uthi: “Umfundi akasingaphezu komfundisakhe, nesigqila asisingaphezu kwekosaso.” Kusemtarini ukuthi uJesu utjho ukuthini. Njengaye, nabo bazokuphathwa kumbi bebahlunguphazwe ngebanga lokutjhumayela ngomBuso kaZimu. Nanyana kunjalo, uJesu ubakhuthaza uthi: “Ningabasabi labo abanganibulala kodwana abangekhe banivimbela bona niphile esikhathini esizako, kodwana sabani loyo onganibhubhisa eGehena.”​—Matewu 10:24, 28.

Kilokhu, uJesu ube sibonelo esihle. Ngesibindi ukghodlhelele bekwaba sekufeni kunokuthi angathembeki kuSomandla uJehova. NguZimu uMninimandlawoke ongabhubhisa umuntu namkha ongavusa umuntu ekufeni bona athabele ukuphila okungapheliko. Kufanele bona abaqinisa idolo abapostoli amezwi la!

UJesu wenza umfanekiso ukutjengisa indlela uZimu abathanda ngayo abalandeli bakhe, uthi: “Abotunwana ababili abathengiswa na ngesipaparwana senani elincani? Nanyana kunjalo, akekho namunye wabo ozokuwela phasi uYihlo angazi. . . . Ngalokho ningasabi; nina niqakatheke khulu ukudlula abotunwana abanengi.”​—Matewu 10:29, 31.

Umlayezo otjhunyayelwa bafundi bakaJesu uzokuhlukanisa imindeni, amanye amalunga womndeni azowamukela, amanye angekhe awamukele. UJesu uyahlathulula uthi, “Ningacabangi ukuthi ngizele ukuletha ukuthula ephasini.” Kwamambala, kutlhogeka isibindi bona ilunga lomndeni lamukele iqiniso leBhayibheli. UJesu uraga uthi, “Othanda uyise namkha unina ukudlula mina akakangifaneli; nothanda indodana namkha indodakazakhe ukudlula mina akakangifaneli.”​—Matewu 10:34, 37.

Nokho, bakhona abazokwamukela abafundi bakhe. Uthi: “Oseza omunye wabancanaba amanzi ngombana amfundami, ngiqinisile ngithi kini, angekhe alahlekelwe mvuzwakhe.”​—Matewu 10:42.

Baqiniswe sikhuthazo, iinqophiso neeyeleliso zakaJesu, abapostoli bayaphuma “bakhamba isabelo nesabelo, batjhumayela iindaba ezimnandi, balapha nabagulako yoke indawo.”​—Lukasi 9:6.