Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 53

Umbusi Okghona Ukulawula Ummoya NeLwandle

Umbusi Okghona Ukulawula Ummoya NeLwandle

MATEWU 14:22-36 MARKOSI 6:45-56 JWANISI 6:14-25

  • ABANTU BAFUNA UKWENZA UJESU IKOSI

  • UJESU UKHAMBA PHEZU KWAMANZI, UTHULISA UMMOYA

Ukusuthisa kwakaJesu iinkulungwana zabantu ngokusimangaliso kubathinte khulu abantu. Baphetha ngokuthi “kwamambala lo Mphorofidi ebekazokuza ephasini,” uMesiya, nokuthi angaba mbusi ofiswa ngiwo woke umuntu. (Jwanisi 6:14; Duteronomi 18:18) Nje-ke, abantu benza iqhinga lokubamba uJesu bamenze ikosi.

Nokho, uJesu uyakubona lokho abantu abakurerako. Yeke, ukhambisa isiqubuthu begodu uyala abafundi bakhe bona bakhwele ngesikepeni sabo. Alo bayaphi nje? Batjhinga ngeBhethesayida ngemva kwalokho baya eKapernawumi. Ngobusuku bamhlokho, uJesu uya entabeni bona ayokuthandaza ayedwa.

Akhanyiselwe yinyezi, msinyana ngaphambi kwamathathakusa, uJesu ubona isikepe sikude. Amagagasi abethwa mumoya onamandla, nabapostoli ‘batlhagiswa kuphehla isikepe, ngombana ummoya uphambana nabo.’ (Markosi 6:48) UJesu wehla entabeni, ukhamba phezu kwamagagasi uya kibo. Bekube nje ‘sebagwedle amakhilomitha angaba mahlanu namkha asithandathu.’ (Jwanisi 6:19) Abafundi babona uJesu ngasuthi ufuna ukubadlula, bayarhuwelela bathukiwe, bathi: “Mbono!”​—Markosi 6:49.

UJesu ubaphendula ngendlela eduduzako, uthi: “Yibani nesibindi! Ngimi; ningasabi.” Kodwana uPitrosi uthi: “Kosi, nangabe nguwe, ngitjela bona ngize kuwe ngikhamba phezu kwamanzi.” UJesu uthi kuye: “Iza!” Khonokho uPitrosi uhlika ngesikepeni ukhamba phezu kwamanzi uya kuJesu. Kodwana nakaqala isiwuruwuru, uPitrosi uyathukwa begodu uthoma ukucwila. Uyarhuwelela uthi: “Kosi, ngisindisa!” UJesu ulula isandla sakhe ubamba uPitrosi uthi: “Wena onokukholwa okuncani, kubayini uvumele ukuzaza?”​—Matewu 14:27-31.

UPitrosi noJesu bakhwela ngesikepeni, ummoya uyathula. Abafundi kuyabarara lokhu, kghani kufuze barareke? Ngathana ‘bebazwisise okutjhiwo simangaliso sezikwa,’ ikarisomraro uJesu asand’ ukuyenza ema-irini ambalwa adlulileko lokha nakasuthisa iinkulungwana zabantu, bengekhe kubarare ukukhamba kwakhe phezu kwamanzi nokuthulisa ummoya. Nje-ke bakhothama kuJesu bathi: “Kwamambala wena uyiNdodana kaZimu.”​—Markosi 6:52; Matewu 14:33.

Msinyana bafika eGenezaretha, indawo ehle nethelako engesewula yeKapernawumi. Bajamisa isikepe nge-ankere bese baya eligwini. Abantu balapho babona uJesu, yeke baletha abantu abagulako kuye, nabantu beendaweni eziseduze nabo baletha abantu abagulako. Abantwaba nabakghwatha umphetho wesambatho sangaphandle sakaJesu, bayaphola.

Kusesenjalo, isiqubuthu esibone uJesu asuthisa iinkulungwana ngokusimangaliso siyalemuka bona ukhambile. Yeke, nakufika iinkepe ezincani ezivela eThibheriyasi, abantu bayakhwela begodu bathayela eKapernawumi bona bayokufuna uJesu. Nabamfumanako, bayambuza bathi: “Rabi, ufike nini lapha?” (Jwanisi 6:25) Ngebanga elizwakalako, uJesu uyabakhalima njengombana sizokubona.