Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 38

UJwanisi Ufuna Ukwazi Ukuthi UJesu NguMesiya Na

UJwanisi Ufuna Ukwazi Ukuthi UJesu NguMesiya Na

MATEWU 11:2-15 LUKASI 7:18-30

  • UJWANISI UMBHABHADISI UBUZA NGENDIMA KAJESU

  • UJESU UBUKA UJWANISI

Sekudlule isikhathi esingaba mnyaka uJwanisi uMbhabhadisi adlhunywe ngejele. Kodwana, usafumana imibiko yezinto ezihle uJesu azenzako. Cabanga ukuthi uJwanisi uzizwa njani abafundi bakhe nabambikela bona uJesu uvuse indodana yomhlolokazi eNayini. Nokho uJwanisi ufuna uJesu azikhulumele bunqopha ukuthi zitjho ukuthini izinto azenzako. Nje-ke uJwanisi ubiza abafundi bakhe ababili. Ubabizelani? Ubathuma kuJesu bona bayombuza bathi: “Kghani nguwe ozako, namkha kufuze silindele omunye?”—Lukasi 7:19.

UJwanisi angayibuza njani intwenje? Phela uJwanisi yindoda ezinikele kuZimu, okwathi nayibhabhadisa uJesu eminyakeni ethi ayibe mibili edlulileko, yabona ummoya kaZimu unjengejuba wehlela kuJesu begodu yezwa nelizwi lakaZimu lokumamukela. Nokho singacabangi bona ukukholwa kwakaJwanisi sekuyabogaboga. Ngathana bekunjalo, uJesu bengekhe ambuke njengombana enza namhlanjesi. Yeke nangabe uJwanisi akabuziswa kuzaza, ubuzelani?

Kungenzeka uJwanisi ufuna isiqinisekiso esiphuma kuJesu ngenyama sokuthi unguMesiya. Lokho bekuzokuqinisa uJwanisi njengombana abhadla ejele. Kubonakala ngasuthi umbuzo kaJwanisi unomunye umqondo godu. Uyazazi iimphorofido zeBhayibheli ezithi, Ozesiweko kaZimu uzokuba yikosi nomsindisi. Kodwana kuthe ngemva kokubhajadiswa kwakaJesu, uJwanisi wabotjhwa. Nje, sekaneenyanga ezinengi asejele. Nje-ke, uJwanisi ubuza ukuthi kusazokuba nomunye ozako na, ozokulama uJesu, ozokuqedelela koke ebekubikezelwe ukuthi kuzokwenziwa nguMesiya.

Kunokuthi avele atjele abafundi bakaJwanisi ukuthi, ‘Nginguye loyo obekazokuza,’ uJesu unikela ubufakazi bokuthi usekelwa nguZimu, ngokuthi alaphe abantu abanengi abaphethwe magulo ahlukahlukeneko. Ngemva kwalokho uthi ebafundini bakaJwanisi: “Khambani niyokubikela uJwanisi ngenikuzwako nenikubonako: Iimphofu ziyabona, iinrhole ziyakhamba, abanobulepheru bayahlanjululwa, abangezwako bayezwa, abahlongakeleko bayavuswa, nabadududu batjelwa iindaba ezimnandi.”—Matewu 11:4, 5.

Umbuzo kaJwanisi utjengisa nokuthi kungenzeka ulindele bona uJesu uzokwenza okudlula lokho akwenzako nje, mhlamunye amkhuphe ejele. Kodwana uJesu utjela uJwanisi ukuthi angalindeli okudlula imikarisomraro ayenzako.

Abafundi bakaJwanisi nabakhambako, uJesu uqinisekisa isiqubuthu ukuthi uJwanisi akasimphorofidi nje kwaphela. ‘Usithunywa’ sakaJehova ekuphorofidwe ngaso kuMalaki 3:1. Godu uJwanisi mphorofidi u-Elija, ekubikezelwe ngaye kuMalaki 4:5, 6. UJesu uyahlathulula uthi: “Ngiqinisile ngithi kini, kibo boke abantu abakhe babelethwa, akhenge kuvele omkhulu kunoJwanisi uMbhabhadisi, kodwana omncani emBusweni wezulu mkhulu kunaye.”—Matewu 11:11.

Ngokuthi omncani emBusweni wezulu mkhulu kunoJwanisi, uJesu utjengisa ukuthi uJwanisi angekhe abuse naye ezulwini. UJwanisi walungiselela uJesu indlela, kodwana uhlongakala ngaphambi kokuthi uKrestu avule indlela etjhinga ezulwini. (Hebheru 10:19, 20) UJwanisi mphorofidi kaZimu othembekileko, begodu uzokuphila ephasini ngaphasi komBuso kaZimu.