Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 51

Kubulawa Umuntu Nakugidingwa Ilanga Lamabeletho

Kubulawa Umuntu Nakugidingwa Ilanga Lamabeletho

MATEWU 14:1-12 MARKOSI 6:14-29 LUKASI 9:7-9

  • UHERODE UTHI AKUQUNTWE IHLOKO KAJWANISI UMBHABHADISI

Njengombana abapostoli bakaJesu batjhumayela eGalile, loyo owethula uJesu njengeMvana kaZimu akanayo itjhaphuluko yokwenza lokho. Pheze sekuminyaka emibili uJwanisi uMbhabhadisi asejele.

UJwanisi wamemezela tjhatjhalazi ukuthi akukavumeleki bona iKosi uHerode Antipasi itjhade noHerodiyasi, umfazi kaFlebhe ongumfowabo ngakuyise. UHerode watlhala umfazakhe wokuthoma bona atjhade noHerodiyasi. NgokomThetho kaMosi, lowo uHerode athi uyawulandela, umtjhado lo ngewobufebe begodu awusisemthethweni. Ngebanga lokukhalinywa nguJwanisi, uHerode uvalela uJwanisi ejele, mhlamunye ahlohlozelwa nguHerodiyasi.

UHerode uhlanganyelwe yihloko, akazi ukuthi enzeni ngoJwanisi ngombana abantu ‘bamthatha njengomphorofidi.’ (Matewu 14:5) NakunguHerodiyasi yena, wazi kuhle ukuthi ufuna ukwenzani. ‘Ubambele uJwanisi amavunda,’ kuhlekuhle bekasolo afunana nethuba lokumbulala. (Markosi 6:19) Ekugcineni, lafika elingaliko!

Kungasi kade kuzokuba liPhasika lomnyaka ka-32. UHerode wenza umnyanya omkhulu wokugidinga ilanga lakhe lamabeletho. Zoke iinkhulu zakaHerode neenduna zepi, kuhlanganise nabantu abadumileko beGalile, bakhona emnyanyeni lo. Phakathi nomnyanya, kuthunyelwa uSalome bona ayokugidela iimvakatjhi. USalome yindodakazi kaHerodiyasi nendodakhe yaphambilini uFlebhe. Iimvakatjhi zikuthabela khulu ukugida kwakhe.

UHerode kumthabisa khulu okwenziwa yindodakazi kaHerodiyasi esele imntwanakhe, uthi kiyo: “Bawa nanyana yini oyifunako, ngizokunikela yona.” Uyafunga nokufunga, uthi: “Nanyana yini oyibawako, ngizokunikela yona, ngitjho kungaba yingcenye yombuswami.” Ngaphambi kokuthi aphendule, uSalome uyakhamba uyokubuza unina, uthi: “Ngibaweni?”​—Markosi 6:22-24.

Nanto-ke ithuba uHerodiyasi ekade alifuna! Uphendula msinyana uthi: “Ihloko kaJwanisi uMbhabhadisi.” Khonokho, uSalome ubuyela kuHerode nesibawo sakhe: “Ngibawa unginikele ihloko kaJwanisi uMbhabhadisi ngesitja khona nje.”​—Markosi 6:24, 25.

Lokho kumtlhuwisa khulu uHerode, kodwana iimvakatjhi zakhe zimzwile nakafunga kuSalome. Nakangasiphethi isifungweso uzokuhlaziseka, ngitjho nanyana lokho kutjho ukuthi abulale umuntu onganamlandu. Ngalokho-ke, uHerode uthumela unogada ejele begodu umnikela iinqophiso ezihlahlathelisa umzimba. Msinyana unogada ubuya aphethe ihloko kaJwanisi ngesitja. Uyinikela uSalome, oyithathako ayoyinikela unina.

Indaba le nayifika eendlebeni zabafundi bakaJwanisi, bayakhamba bayokuthatha isidumbu sakhe bambulunge. Ngemva kwalokho babikela uJesu ngokwenzekileko.

Ngokukhamba kwesikhathi uHerode nakezwa ukuthi uJesu ulapha abantu begodu uqotha amadimoni, urhidlwa livalo. Uyazibuza ukuthi kungenzeka na bona umuntu owenza izintwezi​—uJesu​— akusinguJwanisi uMbhabhadisi ‘ovuswe kwabafileko.’ (Lukasi 9:7) Nje-ke, uHerode Antipasi unesifiso esikhulu sokubona uJesu, ingasi bona azokuzwa itjumayelwakhe. Kunalokho, ufuna ukubona uJesu ukuze aqinisekise ukuthi into emtshwenyako le iliqiniso namkha awa.