Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 56

Khuyini Kwamambala Okusilaphaza Umuntu?

Khuyini Kwamambala Okusilaphaza Umuntu?

MATEWU 15:1-20 MARKOSI 7:1-23 JWANISI 7:1

  • UJESU WEMBULA AMASIKO WABANTU

Njengombana kutjhidela iPhasika lomnyaka ka-32, uJesu umajadu ufundisa eGalile. Nje-ke, kungenzeka uya eJerusalema ePhasikeni, njengombana kuyifuneko yomThetho kaZimu. Nokho, uJesu wenza lokhu ngokutjhejisisa okukhulu ngombana amaJuda afuna ukumbulala. (Jwanisi 7:1) Ngemva kwalokho ubuyela eGalile.

Kungenzeka uJesu useKapernawumi nakufika abaFarisi nabatloli bavela eJerusalema beze kuye. Bazokwenzani kuye? Bafuna amabanga abangammangalela ngawo wokweqa umthetho wekolo. Bayambuza: “Kubayini abafundi bakho beqa isiko labokhokho na? Abahlambi izandla nabazokudla.” (Matewu 15:2) UZimu akhenge khekatjele abantu bakhe bona benze isikweli ‘lokuhlamba izandla bekufike endololwaneni.’ (Markosi 7:3) Kodwana abaFarisi baqala ukungenzi lokhu njengokweqa umthetho.

Kunokobana abaphendule ngokunqophileko malungana nokumangalela kwabokhu, uJesu uveza indlela abaweqa ngayo ngamabomu umThetho kaZimu. Uyababuza uthi: “Kubayini nina neqa umyalo kaZimu ngebanga lesiko lenu? Ngokwesibonelo, uZimu wathi, ‘Hlonipha uyihlo nonyoko,’ bewathi ‘Othuka uyise namkha unina kufuze abulawe.’ Kodwana nina nithi, ‘Othi kuyise namkha kunina: “Nanyana yini ebenginganisiza ngayo sengiyinikele kuZimu njengesipho,” akutlhogeki ahloniphe uyise.’ ”​—Matewu 15:3-6; Eksodusi 20:12; 21:17.

AbaFarisi bathi imali, ipahla namkha okhunye okunikelwe kuZimu ngekwethempelini, nje-ke akukafuzi kusetjenziselwe okhunye okuhlukileko. Kanti eqinisweni isiphwesi nanyana umuntu anikele ngaso kusesengesakhe. Ngokwesibonelo, indodana ingathi imali namkha ipahlayo “iyikorbana,” isipho esinikelwe kuZimu namkha ethempelini, njengokungathi ithempeli liza qangi kunababelethi bayo. Nokho, imali nepahla leyo kusesengezayo, kodwana ithi angeze yakghona ukuyisebenzisela ukusiza ababelethi bayo abalupheleko nabanganalitho. Ibalekela umthwalo wefanelo wokubatlhogomela.​—Mar­kosi 7:11.

Asilingwe kuhlanakela kwabo umThetho kaZimu, uJesu uthi: “Nilenze langasebenzi ilizwi lakaZimu ngebanga lesiko lenu. Bazenzisi, u-Isaya waphorofida kufanele ngani nakathi: ‘Abantwaba bangidumisa ngeendebe zabo, kodwana iinhliziyo zabo zikude khulu nami. Bangilotjha ngelize, ngombana bafundisa imiyalo yabantu njengokungathi ziimfundiso zami.’ ” AbaFarisi abazi ukuthi bakuphendule bathini ukubasola kwakaJesu okunamandlokhu. Nje-ke, uJesu ubawa isiqubuthu bona sitjhidele. Uthi kiso: “Lalelani begodu nizwisise: Okungena ngemlonyeni womuntu akusikho okumsilaphazako, kodwana okuphuma ngemlonyenakhe ngikho okumsilaphazako.”​—Matewu 15:6-11; Isaya 29:13.

Ngokukhamba kwesikhathi nabangendlini, abafundi babuza uJesu bathi: “Uyazi bona abaFarisi bahlabekile nabezwa lokho okutjhwileko?” Uyabaphendula: “Nanyana ngisiphi isitjalo esingakatjalwa nguBaba wezulwini sizokuruthulwa. Baliseni banjalo. Babarholi abaziimphofu. Nje-ke, nangabe isiphofu sinqophisa isiphofu, zombili zizokuwela ngemgodini.”​—Matewu 15:12-14.

UJesu ubonakala ararekile lokha uPitrosi akhulumela abafundi, abawa bona abahlathululele ukuthi khuyini esilaphaza umuntu. UJesu uthi: “Anazi na bona nanyana yini engena ngemlonyeni idlulela ngemathunjini bese iphumela ngaphandle komzimba? Kodwana, koke okuphuma ngemlonyeni kusuka ehliziyweni, lokho ngikho okusilaphaza umuntu. Ngokwesibonelo, ehliziyweni kuphuma imicabango emimbi,  ukubulala, ukufeba, izenzo zomseme ezisisono, ukweba, ukunikela ubufakazi obumamanga, nokuhlambalaza. Lezo zizinto ezisilaphaza umuntu; kodwana ukudla ngezandla ezingakahlanjwa akumsilaphazi umuntu.”​—Matewu 15:17-20.

UJesu akanyazi ukuhlwengeka okujayelekileko, akatjho ukuthi umuntu akutlhogeki ahlambe izandla ngaphambi kobana alungiselele ukudla namkha adle. Kunalokho ulahla ubuzenzisi babadosiphambili bezekolo, abalinga ukubalekela imithetho kaZimu elungileko ngokufaka amasiko wabantu. Iqiniso kukobana zizenzo ezimbi ezivela ehliziyweni ezisilaphaza umuntu.