Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 32

Khuyini Evumelekileko NgeSabatha?

Khuyini Evumelekileko NgeSabatha?

MATEWU 12:9-14 MARKOSI 3:1-6 LUKASI 6:6-11

  • ULAPHA ISANDLA SENDODA NGESABATHA

Ngelinye iSabatha, uJesu uya esinagogeni okungenzeka liseGalile. Khonapho ufumana kunendoda etjhwabene isandla sokudla. (Lukasi 6:6) Abatloli nabaFarisi bambeke ilihlo uJesu. Kubayini? Baveza lokho abakunqophileko nabambuza bathi: “Kuvumelekile na ukulapha ngeSabatha?”—Matewu 12:10.

Abadosiphambili bekolo yamaJuda bakholelwa bona kuvumelekile ukulapha ngeSabatha kwaphela nangabe ukuphila kusengozini. Ngokwesibonelo, bathi akukavumeleki ngeSabatha ukubopha namkha ukulula umuntu otshinyekileko, ngombana lokho angeze kwambulala. Kusemtarini bona abatloli nabaFarisi ababuzi uJesu ngombana bezwa ubuhlungu ngokutlhaga kwendoda le. Kodwana balinga ukufumana into abangamangalela ngayo uJesu.

Nokho, uJesu uyakwazi ukucabanga kwabo okuphambeneko. Uyalemuka ukuthi umbono wabo walokho abakuqala njengokweqa umthetho wokungasebenzi ngeSabatha, uyeqisa begodu awuvumelani nemitlolo. (Eksodusi 20:8-10) Akusikokuthoma anyefulwa ngokwenza iimangaliso. Nje-ke uJesu uyabarhuga ngokuthi endodeni etjhwabene isandla: “Sikima uze phakathi nendawo.”—Markosi 3:3.

Ajikela ngebatlolini nebaFarisini, uJesu uthi: “Ukube bewunemvu yinye bese iwela ngemgodini ngeSabatha, ukhona kini obekangeze ayidosa ayikhuphe na?” (Matewu 12:11) Imvu itjho imali, nje-ke ngeze bayilisa ngemgodini bekube lilanga elilandelako; ingafa bese balahlekelwa khulu. Ngaphandle kwalokho, imiTlolo ithi: “Olungileko unakekela iindingo zefuywakhe.”—IzAga 12:10.

Atjengisa ukufana, uJesu uraga uthi: “Umuntu uqakatheke kangangani-ke kunemvu! Yeke kusemthethweni ukwenza okuhle ngeSabatha.” (Matewu 12:12) Nje-ke, uJesu uzabe angeqi umthetho weSabatha ngokulapha indoda le. Abadosiphambili bekolo abakghoni ukuwaphikisa amezwi anengqondo nanomusa la. Bathula bathi du!

UJesu asilingekile begodu ezwa ubuhlungu ngokucabanga kwabo okungakalungi, uyathalaza. Uthi endodeni: “Thabulula isandla sakho.” (Matewu 12:13) Njengombana indoda le ithabulula isandla sayo esitjhwabeneko, siyaphola. Lokho kuyithabisa khulu indoda le, kodwana bakwamukela njani labo abaquphe uJesu?

Kunokobana bathabele ukuthi isandla sendoda sipholisiwe, abaFarisi baphuma msinya bayokuluka amano “nabalandeli behlangano kaHerode, barerisana ngaye [uJesu] ukuze bambulale.” (Markosi 3:6) Ihlangano yezepolitiki le ihlanganisa isiqhema samalunga wekolo esibizwa ngokuthi baSadusi. Ngokujayelekileko abaSadusi nabaFarisi abazwani, kodwana nje babumbene ndawonye bona baphikise uJesu.