Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 26

“Izono Zakho Zilitjalelwe”

“Izono Zakho Zilitjalelwe”

MATEWU 9:1-8 MARKOSI 2:1-12 LUKASI 5:17-26

  • UJESU ULIBALELA IZONO ZENDODA ERHOLOPHELEKO BESE UYAYILAPHA

UJesu sekaziwa neendaweni ezikude. Ngitjho nanyana uJesu angaba seendaweni ekubudisi ukufika kizo, abantu bayaya ukuyomlalela begodu babone neemangaliso zakhe. Kodwana ngemva kwamalangana ubuyela eKapernawumi, okuyindawo anzinze kiyo. Iindaba zokubuya kwakhe zirhatjheka msinyana edorobheneli, elimagega neLwandle leGalile. Kungakho abantu abanengi beza endlini akiyo. Kuza nabaFarisi nabafundisi bomThetho abavela kiyo yoke iGalile neJudiya, kuhlanganise neJerusalema.

‘Kubuthana abantu abanengi kangangobana indlu izala swi, kufikela emnyango, yeke uthoma ukutjhumayela kibo ilizwi.’ (Markosi 2:2) Kwanje koke sekujame ngomumo bona kwenzeke into ekarisa kwamambala. Okuzokwenzeka la kuzosisiza sizwisise ukuthi uJesu unamandla wokususa unobangela wokutlhaga kwabantu begodu aphilise nanyana ngubani afuna ukumphilisa.

Njengombana uJesu afundisa ngendlini ezeleko, kuza amadoda amane athwele indoda erholopheleko ngomkghadi. Afuna uJesu apholise umnganawo. Kodwana ngebanga lesiqubuthu, awakghoni “ukumngenisa ngokunqophileko kuJesu.” (Markosi 2:4) Cabanga ukuthi kubuhlungu kangangani lokho. Nje-ke akhwela phezu kwendlu avule itjhuba ephahleni. Ngemva kwalokho ehlisa umkghadi onendoda erholopheleko.

Kghani uJesu uyasilingeka nawamthikazisako? Awa! Kuhlekuhle ukukholwa kwawo kumthabisa khulu begodu uthi endodeni erholopheleko: “Izono zakho zilitjalelwe.” (Matewu 9:2) Kodwana uJesu angakghona na ukulibalela izono? Abatloli nabaFarisi kuyabaguguna ukuzwa lokhu, bakhuluma ngehliziyo bathi: “Kubayini umrhali lo akhuluma ngalendlela? Uyahlambalaza. Ngubani ongalibalela izono ngaphandle kwakaZimu yedwa?”—Markosi 2:7.

Azi ukuthi bacabangani, uJesu uthi kibo: “Kubayini nicabanga izinto enizicabangakwezo ngeenhliziyweni zenu? Ngikuphi okulula, ukuthi emntwini orholopheleko, ‘Izono zakho zilitjalelwe,’ namkha ukuthi, ‘Vuka uthathe umkghadakho ukhambe’?” (Markosi 2:8, 9) Kwamambala, ngokusekelwe emhlatjelweni uJesu azowunikela ngokukhamba kwesikhathi, angakwazi ukulibalela izono zendoda le.

Ngemva kwalokho, uJesu utjengisa isiqubuthu nabanyefuli bakhe ukuthi unawo amandla wokulibalela izono ephasini. Ujikela endodeni erholopheleko athi kiyo, “Ngithi kuwe, Vuka, uthathe umkghadakho, ukhambe uye ekhaya.” Ngilokho indoda le ekwenzako, iyakhamba iphethe umkghadayo phambi kwabo boke abakhona. Abantu bayarareka! Baphazimulisa uZimu bababaze bathi: “Okunje khona siyathoma ukukubona”!—Markosi 2:11, 12.

Tjheja bona uJesu uveza ukuthi izono zikhambisana nokugula begodu ukulitjalelwa kwezono kukhambisana nokuphila tswe emzimbeni. IBhayibheli ifundisa ukuthi umbelethethu wokuthoma, u-Adamu, wona nokuthi soke sizuze imiphumela yesono, ekugula nokufa. Kodwana nasekubusa umBuso kaZimu, uJesu uzokulibalela izono zabo boke abathanda begodu balotjhe uZimu. Nje-ke ukugula kuzokupheliswa isiphelani.—Roma 5:12, 18, 19.