Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 39

Maye Ngesizukulwana Esingatjhugulukiko

Maye Ngesizukulwana Esingatjhugulukiko

MATEWU 11:16-30 LUKASI 7:31-35

  • UJESU USOLA ABANTU BAMANYE AMADOROBHO

  • UTHEMBISA UKUSIZA NOKUQABULA ABANTU

UJesu umhlonipha khulu uJwanisi uMbhabhadisi, kodwana abanye abantu bamqala njani uJwanisi? UJesu uthi, ‘Isizukulwanesi sifana nabantwana abahlezi ematatawini wokuthengisela abarhuwelela abantwana abadlala nabo, bathi: “Sinidlalele ifuludi, akhenge nigide; sarhidla isililo, akhenge nitjengise ukuba lisizi.”’—Matewu 11:16, 17.

Utjho ukuthini uJesu? Uyahlathulula uthi: “UJwanisi bekangadli begodu angaseli, abantu bathi, ‘Unedimoni.’ INdodana yomuntu iyadla begodu iyasela, abantu bathi, ‘Naso-ke isirhiribideli esizinikele ewayinini, umngani wabathelisi nezoni.’” (Matewu 11:18, 19) Njengombana bekamNaziri uJwanisi bekaphila ukuphila okulula, angaseli ngitjho newayini, kodwana isizukulwanesi sathi unedimoni. (Numeri 6:2, 3; Lukasi 1:15) Ngakelinye ihlangothi uJesu uphila njengabantu boke. Udla bekasele ngokulinganisela, kodwana uphoswa umlandu wokweqisa. Kubonakala kubudisi ukwanelisa abantu.

UJesu umadanisa isizukulwanesi nabantwana abancani abasematatawini wokuthengisela abangafuni ukugida abanye abantwana nababadlalela ifuludi, namkha abangabi lisizi abanye abantwana nabarhidla isililo. Uthi, “Nokho, ukuhlakanipha kubonakala kulungile ngemisebenzako.” (Matewu 11:16, 19) Kunjalo, ‘imisebenzi’—okubufakazi obunikelwe nguJwanisi noJesu—itjengisa ukuthi izinto abamangalelwa ngazo zimamanga.

Ngemva kokuhlathulula ukuthi isizukulwanesi asitjhuguluki, uJesu usola ngokunqophileko amadorobho weKhorazini, iBhethesayida neKapernawumi, lapha enze khona imikarisomraro. UJesu uthi ngathana wenze imikarisomraro le emadorobheni weFunisiya, iTirosi neSidoni, abantu bakhona bebazokutjhuguluka. Ukhuluma nangeKapernawumi indawo lapho anzinze khona isikhathi esithileko. Abantu abanengi khenge batjhuguluke nakhona. Nakakhuluma ngedorobheli uJesu uthi: “Kuzokuba ngcono ngeSodoma ngeLanga lesaHlulelo kunakuwe.”—Matewu 11:24.

UJesu udumisa uYise, ofihlela ‘abahlakaniphileko nabongqondongqondo’ amaqiniso aligugu, kodwana wawembulela abantu abathobekileko abafana nabantwana abancani. (Matewu 11:25) Umema abanjalo uthi: “Yizani kimi nina noke enidiniweko nenidisibezwako, ngizoniphumuza. Thathani ijogi lami nifunde kimi, ngombana nginommoya ophasi nehliziyo ethobekileko, nizozifumanela ukuphumula. Ngombana ijogi lami ngelomusa, nomthwalo wami ulula.”—Matewu 11:28-30.

UJesu ukuletha njani ukuqabuleka? Abadosiphambili bezekolo bathwese abantu umthwalo ngamasiko agqilazako anjengemithetjhwana eqinileko yeSabatha. Kodwana uJesu uyabaqabula ngokubafundisa iqiniso ngoZimu elingakasilaphazwa masiko lawo. Godu utjengisa abagandelelwe lilawulo lezepolotiki nabadisibezwa sisono indlela yokufumana ukuphumula. Iye, uJesu ubatjela ngendlela izono zabo ezingalitjalelwa ngayo nokuthi bangaba njani nokuthula noZimu.

Boke abamukela ijogi lakaJesu lomusa bangazinikela kuZimu begodu balotjhe uBabethu wezulwini onesirhawu nonomusa omkhulu. Lokhu akusimthwalo obudisi, ngombana izinto uZimu azifunako azisimthwalo nakancani.—1 Jwanisi 5:3.