Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 20

Isimangaliso Sesibili NakaseKana

Isimangaliso Sesibili NakaseKana

MARKOSI 1:14, 15 LUKASI 4:14, 15 JWANISI 4:43-54

  • UJESU UTJHUMAYELA UKUTHI ‘UMBUSO KAZIMU SEWUBANDAMELE’

  • ULAPHA UMSANYANA AKUDE

Ngemva kwamalanga amabili aseSamariya, uJesu uya endaweni yangekhabo. Bekamajadu khulu atjhumayela eJudiya, kodwana lokho akutjho bona njengombana aya eGalile nje uyokuphumula. Kunalokho la eGalile, endaweni akhulele kiyo, uthomisa ijima lokutjhumayela elidlula laphambilini. Kungenzeka akakalindeli ukwamukelwa ngezandla ezimhlophe lapho, ngombana yena uJesu wathi, “umphorofidi akahlonitjhwa endaweni yekhabo.” (Jwanisi 4:44) Kunokuthi bahlale naye, abafundi bakhe babuyela emakhabo nemisebenzinabo yaphambilini.

Uthini umlayezo uJesu athoma ukuwutjhumayela? Uthi: ‘UmBuso kaZimu sewubandamele. Tjhugulukani, nikholwe iindaba ezimnandi.’ (Markosi 1:15) Bathini abantu nabezwa lokho? AmaGalile amanengi, amamukela kuhle uJesu begodu ayamhlonipha. Akusingombana ezwe umlayezo kaJesu kwaphela. Eenyangeni ezimbalwa ezidlulileko, abanye abantu beGalile bebasePhasikeni eJerusalema, nabalapho babona uJesu enza iimangaliso.—Jwanisi 2:23.

UJesu uwuthomaphi umsebenzakhe omkhulu weGalile? Kubonakala ngasuthi uwuthoma eKana, lapho akhe atjhugulula khona amanzi aba liwayini emtjhadweni. Njengombana alapho ihlandla lesibili, uJesu uzwa ngomsanyana ogulela ukufa. Uyindodana yesikhulu sembusweni kaHerode Antiphasi, ikosi ezokukhupha umlayo wokuthi kuquntwe ihloko kaJwanisi uMbhabhadisi. Isikhulwesi sizwa ukuthi uJesu ukhambile eJudiya sekaseKana. Nje-ke sisuka emzinaso eKapernawumi, sitjhinga eKana siyokufuna uJesu. Ngokutlhuwa okukhulu isikhulwesi sirabhela uJesu sithi: “Kosi, yehla nami ngaphambi kokuthi umsanyanami ahlongakale.”—Jwanisi 4:49.

Kufanele bona indoda le iyarareka nayizwa ipendulo kaJesu, ngombana uthi: “Khamba; indodanakho iyaphila.” (Jwanisi 4:50) Isikhulu sakaHerode siyamkholwa uJesu, begodu sibuyela emva ekhaya. Endleleni sihlangatjezwa ziinceku zaso ezirhabileko, ngombana zisiphathele iindaba ezimnandi. Zithi indodanaso iphile tswe! Silinga ukuzwisisa okwenzekileko, sibuza ukuthi umntwana “uphole sikhathi bani.”

Zithi: “Umgomani umlise izolo ngesimbi yokuthoma ntambama.”​—Jwanisi 4:52.

Isikhulu siyalemuka ukuthi bekungesikhatheso uJesu nakathi, “Indodanakho iyaphila.” Ngemva kwalokho, indoda le (ebeyinjinge kangangobana ibe neenceku) nomndenayo woke, baba bafundi bakaKrestu.

Nje-ke iKana iba yindawo uJesu enza kiyo iimangaliso ezimbili, utjhugulula amanzi abe liwayini, bese alaphe umsanyana akude naye ngamakhilomitha angaba ma-26. Kodwana lokhu akutjho bona ngilezi kwaphela iimangaliso azenzako. Ukulapha kwakhe umsanyana lo, kuqakathekile ngombana kulitshwayo lokuthi sekabuyile eGalile. Kusemtarini ukuthi uJesu mphorofidi owamukelwa nguZimu. Kodwana ‘umphorofidi lo uzokuhlonitjhwa ngezinga elingangani endaweni yekhabo’?

Kuzokuba sepepeneneni lokho njengombana uJesu atjhinga ekhabo eNazaretha. Kazi kuzokwenzekani nakafika lapho?