Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 54

UJesu—‘Sisikwa Sokuphila’

UJesu—‘Sisikwa Sokuphila’

JWANISI 6:25-48

  • UJESU ‘SISIKWA ESIVELA EZULWINI’

Ngaphetjheya epumalanga yeLwandle leGalile, uJesu usuthise iinkulungwana zabantu ngokusimangaliso begodu wabaleka abantwabo nabafuna ukumenza ikosi. Ngobusukobo, wakhamba phezu kwelwandle elinesiwuruwuru begodu wasindisa uPitrosi, naye ogade akhamba phezu kwamanzi kodwana wathoma ukucwila lokha ukukholwa kwakhe nakubogabogako. UJesu wathulisa nommoya, mhlamunye ngokwenza njalo wasindisa abafundi bakhe ekuphukelweni sikepe.

Nje, uJesu ubuyile etjingalanga yelwandle, endaweni yeKapernawumi. Abantu abasuthise ngokusimangaliso bayamfumana begodu bayambuza bathi: “Ufike nini lapha?” UJesu uyabakhalima, uthi bamfuna kwaphela ngombana banethemba lokufumana ukudla godu. Ubakhuthaza bona ‘bangasebenzeli ukudla okonakalako, kodwana basebenzele ukudla okungonakaliko okunikela ukuphila okungapheliko.’ Yeke bambuza bathi: “Alo-ke kufuze senzeni bona samukelwe nguZimu?”​—Jwanisi 6:25-28.

Kungenzeka bacabanga ngezinto ezitlolwe emThethweni, kodwana uJesu uveza okuthileko okuqakatheke khulu, uthi: “Naku uZimu afuna nikwenze, kukuthi nitjengise ukuthi niyakholwa kiloyo amthumileko.” Nokho, naphezu kwakho koke akwenzileko, abantu abatjengisi ukuthi bayakholwa kuJesu. Bathi akenze isibonakaliso ukuze bamkholwe. Bambuza bathi: “Ngimuphi umsebenzi owenzako? Abokhokho bethu badla imana emmangweni, njengombana kutloliwe ukuthi: ‘Wabanikela isikwa esivela ezulwini bona badle.’ ”​—Jwanisi 6:29-31; IRhubo 78:24.

Malungana nesibawo sabo sokuthi enze isibonakaliso, uJesu uhlathulula ukuthi ngubani onikela abantu lokho abakutlhogako ngokusimangaliso, uthi: “Ngiqinisile ngithi kini, uMosi azange aninikele isikwa esivela ezulwini, kodwana uBaba uninikela isikwa samambala esivela ezulwini. Ngombana isikwa sakaZimu ngiloyo owehla ezulwini, onikela iphasi ukuphila.” Kodwana abalifumani iphuzu, bayamrabhela bathi: “Kosi, sipha isikweso qobe.” (Jwanisi 6:32-34) Kodwana ngisiphi “isikwa” uJesu akhuluma ngaso?

Uyahlathulula: “Ngisisikwa sokuphila. Nanyana ngubani oza kimi angekhe asalamba, begodu nanyana ngubani otjengisa ukukholwa kimi angekhe asoma. Kodwana njengombana ngitjhwile kini, ningibonile kodwana anikholwa. . . . Ngehle ngivela ezulwini ngingazokwenza intandwami, kodwana ukwenza intando yaloyo ongithumileko. Le yintando yaloyo ongithumileko, ukuthi kungabi noyedwa ozongilahlekela kilabo angiphe bona, kodwana ukuthi ngibavuse ngelanga lamaswaphela. Ngombana nasi intando kaBaba, ukuthi nanyana ngubani owamukela iNdodana atjengise nokukholwa kiyo, kufuze abe nokuphila okungapheliko.”​—Jwanisi 6:35-40.

Ukuzwa lokho kwenza abantu bavungame, begodu amaJuda athoma ukububula ngaye. Angatjho njani ukuthi ‘usisikwa esivele ezulwini’? (Jwanisi 6:41) Kibo, umane uyindodana yababelethi abababantu benyama bedorobheni leGalile, iNazaretha. Kungakho bathi: “Kanti umrhali lo akusinguJesu indodana kaJosefa, uyise nonina akusingilabo esibaziko?”​—Jwanisi 6:42.

UJesu uphendula ngokuthi: “Lisani ukububula phakathi kwenu. Akunamuntu ongeza kimi ngaphandle kokuthi uBaba, ongithumileko, amdosa, begodu ngizomvusa ngelanga lamaswaphela. Kutloliwe kubaPhorofidi ukuthi: ‘Boke bazokufundiswa nguJehova.’ Woke umuntu olalele uBaba wafunda uza kimi. Akunamuntu obone uBaba, ngaphandle kwaloyo ovela kuZimu; loyo-ke umbonile uBaba. Ngiqinisile ngithi kini, nanyana ngubani okholwako unokuphila okungapheliko.”​—Jwanisi 6:43-47; Isaya 54:13.

Mhlokha nakakhuluma noNikhodemusi, uJesu wakhuluma ngokuphila okungapheliko wakuhlobanisa nokukholwa eNdodaneni yomuntu, nakathi:  “Woke umuntu otjengisa ukukholwa [eNdodaneni kaZimu ebelethwe yodwa] angabhujiswa kodwana abe nokuphila okungapheliko.” (Jwanisi 3:15, 16) Kodwana nje, ukhuluma nabantu abanengi, ubatjela ukuthi unesandla ekufumaneni kwabo ukuphila okungapheliko, engekhe bakufumana ngemana namkha ngesikwa esijayelekileko esifumaneka eGalile. Alo, ukuphila okungapheliko kufumaneka njani? UJesu ubuyelela amezwakhe uthi: “Ngisisikwa sokuphila.”​—Jwanisi 6:48.

Indaba le emayelana nesikwa esivela ezulwini iyaraga, ifika esitlhorini uJesu nakafundisa esinagogeni eKapernawumi.