Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 64

Ukulibalela Kuqakathekile

Ukulibalela Kuqakathekile

MATEWU 18:21-35

  • KWANELE NA UKULIBALELA KALIKHOMBA?

  • UMFANEKISO WESISEBENZI ESINGANAMUSA

UPitrosi uzwe uJesu anikela iseluleko sokuthi abafo bangawurarulula njani umraro bababili kwaphela. Kodwana kubonakala ngasuthi uPitrosi ufuna ukwazi ukuthi kufuze akwenze kangaki lokho.

UPitrosi uyabuza: “Kosi, umfowethu kufuze angone kangaki ngisolo ngimlibalela? Kghani amahlandla alikhomba na?” Abanye abadosiphambili bezekolo bathi umuntu kufuze alibalele kathathu. Yeke uPitrosi kungenzeka ucabanga ukuthi uzabe anehliziyo ehle khulu nakangalibalela umfowabo “amahlandla alikhomba.”​—Matewu 18:21.

Nokho, ukubala ukuthi woniwe kangaki akukhambisani nefundiso kaJesu. Nje-ke ulungisa uPitrosi uthi: “Ngithi kuwe, ingasi amahlandla alikhomba, kodwana amahlandla ama-77.” (Matewu 18:22) Ngamanye amagama, libalela umtjhawutjhile. UPitrosi kufuze angabi nesilinganiso samahlandla okufuze alibalele ngawo umfowabo.

UJesu wenza umfanekiso ukuze asize uPitrosi nabanye babone ukuthi banesibopho sokulibalela abanye. Umalungana nesisebenzi esibhalelwa kulingisa ikosaso enomusa. Ikosi ifuna iinsebenzi zayo ziyibhadele iinkolodo zazo. Kulethwa kiyo isisebenzi esinesikolodokazi esikhulu esimatalende azi-10 000 [abodenariyu abazi-60 000 000]. Isikolodweso singaphezu kwamandlaso. Nje-ke ikosi ithi akuthengiswe isisebenzeso, umkaso, nabantwabaso bona kubhadelwe isikolodwesi. Nasizwa lokho isisebenzi siguqa eenyaweni zekosi sirabhele sithi: “Ngibawa ungibekezelele, ngizokubhadela koke.”​—Matewu 18:26.

Ikosi iyasirhawukela isisebenzesi begodu ngomusa isula isikolodo saso esikhulu. Ithi nayiqeda ukwenza njalo ikosi, isisebenzesi siphume siyokufuna esinye isisebenzi esisebenza naso esisikoloda abodenariyu abali-100. Isisebenzesi sikghama lesi esinye, sithi: “Ngibhadela koke ongikoloda khona.” Kodwana isisebenzi esikghanywako siguqa eenyaweni zesisebenzi esikolodwako,  siyarabhela: “Ngibawa ungibekezelele, ngizokubhadela.” (Matewu 18:28, 29) Kodwana isisebenzi esisulelwe isikolodo yikosi asikulingisi ukulibalela kwekosaso. Sithi indoda le, esikoloda okuncani khulu kunalokho sona ebesikukoloda ikosi, ayivalelwe ejele bekube kulapho ikghona ukubhadela isikolodo sayo.

UJesu uraga uthi ezinye iinsebenzi ziyalibona ilunya lesisebenzesi begodu ziyakhamba ziyokubikela ikosi, ethi ingezwa lokho isilingeke khulu ibize isisebenzesi ithi: “Sisebenzi esimbi, ngisule soke isikolodo sakho lokha nawungirabhelako. Bekungakafuzi nawe ube nomusa esisebenzini osebenza naso njengombana nami ngikwenzele umusa na?” Ikosi esilingekileko ivalela isisebenzi esinganamusesi ejele bekube kulapho sibhadela yoke imali esiyikolodako. Nakasonga indaba le, uJesu uthi: “UBaba osezulwini uzokwenza okufanako kini nangabe ngamunye wenu akalibaleli umfowabo ngehliziywakhe yoke.”​—Matewu 18:32-35.

Lokho kufuze kusifundise isifundo esiqakathe kwamambala ngokulibalela! UZimu usilibalele isikolodo esikhulu sesono. Nanyana ngikuphi ukoniwa esikwenziwa bafowethu esilotjha nabo kuncani nakumadaniswa nokonela kwethu uZimu. Godu uJehova akasilibaleli kanye kwaphela, kodwana iinkulungwana zeenkhathi. Kubayini-ke thina singalibaleli umfowethu iinkhathi ezinengi, ngitjho nanyana sinebanga lokunghonghoyila? Kunjengombana uJesu afundisa eTjumayelweni yeNtabeni, uZimu ‘uzosilibalela imitjhaphwethu, njengombana nathi sibalibalele abasitjhapheleko.’​—Matewu 6:12.