Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 41

Uyenza Ngamandla Kabani Imikarisomraro?

Uyenza Ngamandla Kabani Imikarisomraro?

MATEWU 12:22-32 MARKOSI 3:19-30 LUKASI 8:1-3

  • UJESU UTHOMISA IKHAMBO LAKHE LESIBILI LOKUTJHUMAYELA

  • UQOTHA AMADIMONI BEGODU UYELELISA NGESONO ESINGEZE SALITJALELWA

Msinyana ngemva kokukhuluma ngokulibalela emzini kaSimoni omFarisi, uJesu uthomisa elinye ikhambo lokutjhumayela eGalile. Sekumnyaka wesibili atjhumayela, begodu akakhambi yedwa. Ukhambisana nabapostoli abali-12, nabafazi abathileko ‘abalaphe emimoyeni emimbi nemalwelweni.’ (Lukasi 8:2) Abanye babo nguMariya Marhdalina, uSusana, noJwana otjhade nendoda esikhulu seKosi uHerode Antipasi.

Njengombana abantu abanengi bezwa ngoJesu, nepikiswano emalungana nemisebenzakhe iyanda. Lokho kuba sebaleni nakulethwa indoda enedimoni kuJesu. Indoda le isiphofu begodu isimumu, kodwana uJesu uyayilapha. Nje idimoni seliphumile endodeni le, seyiyakwazi ukubona nokukhuluma. Abantu babambe ongenzasi, bathi: “Kghani kungenzeka bona ngiyo le iNdodana kaDavida?”—Matewu 12:23.

Iinqubuthu ezibunganele endlini uJesu ahlala kiyo, zikulu kangangokuthi yena nabafundi bakhe abakghoni ngitjho nokudla. Kodwana akusingibo boke abacabanga ukuthi uJesu ‘yiNdodana kaDavida’ ekwaphorofidwa ngayo. Abanye abatloli nabaFarisi basuke kude le eJerusalema, ingasi bona bazokufunda kuJesu namkha bazomsekela. Batjela abantu ukuthi: “UnoBhelzabhulu” okutjho bona usebenzisana ‘nombusi wamadimoni.’ (Markosi 3:22) Iinhlobo zakaJesu nazizwa ngokuvungama okukhona ngaye, ziyeza zizombamba. Kubayini?

Bekube nje, abafowabo bakaJesu abakakholwa ukuthi uyiNdodana kaZimu. (Jwanisi 7:5) UJesu osekadume kangaka lo, akafani noJesu abamaziko nabasakhula boke eNazaretha. Baphetha ngokuthi ihlokwakhe ayisathathi, bathi: “Uyarhapha.”—Markosi 3:21.

Kodwana ubufakazi butjengisani? UJesu  usand’ ukulapha indoda enedimoni, nje seyiyabona begodu iyakhuluma. Akekho ongakuphika lokhu. Nje-ke, abatloli nabaFarisi balinga ukwehlisa uJesu isithunzi ngokuthi bamphose ngomlandu omamala. Bathi: “Umrhali lo uqotha amadimoni ngoBhelzabhulu, umbusi wamadimoni.”—Matewu 12:24.

UJesu uyazi ukuthi abatloli nabaFarisi bacabangani, yeke uthi kibo: “Woke umbuso ohlukene phakathi uyatjhabalala, nanyana ngiliphi idorobho namkha umuzi ohlukene phakathi uzokuwa. Nje-ke, nangabe uSathana uqotha uSathana, kutjho bona uhlukene phakathi; alo-ke, umbuswakhe uzakujama njani?”—Matewu 12:25, 26.

Mamezwi ahlakaniphe kwamambala lawo! AbaFarisi bayazi ukuthi kunamaJuda athileko aqotha amadimoni. (IzEnzo 19:13) Nje-ke, uJesu uthi kibo: “Nangabe ngiqotha amadimoni ngoBhelzabhulu, amadodanenu awaqotha ngobani?” Ngamanye amagama, umlandu abawuphosa kuye kufuze uphoswe nakibo. Nakanaba ngendaba le, uthi: “Kodwana nangabe ngiqotha amadimoni ngommoya kaZimu, umBuso kaZimu sewufikile kini.”—Matewu 12:27, 28.

UJesu uveza ukuthi ukuqotha kwakhe amadimoni kutjengisa bona unamandla phezu kwakaSathana, ngokwenza umfanekiso othi: “Umuntu angangena njani ngendlini yekakaramba athathe izinto zayo ngaphandle kobana ayibophe qangi? Nasele ayibophile, angakghona-ke ukuthatha izinto ezingendlinayo. Nanyana ngubani ongasisehlangothini lami ulwa nami, nanyana ngubani ongabutheleli nami uyahlakaza.” (Matewu 12:29, 30) Abatloli nabaFarisi baphikisana noJesu, ngokwenza njalo batjengisa ukuthi basebenzela uSathana. Bahlakaza abantu, babasuse eNdodaneni kaZimu, eyenza izinto ngokusekelwa nguJehova.

UJesu uyelelisa abaphikisaba abanommoya wobusathana, uthi: “Abantu bazokulitjalelwa zoke izinto, kungakhathaliseki ukuthi ngiziphi izono abazenzileko, namkha ukuhlambalaza abakukhulumileko. Kodwana nanyana ngubani ohlambalaza ummoya ocwengileko ngeze alitjalelwe bekube nini nanini kunalokho unomlandu wesono saphakade.” (Markosi 3:28, 29) Cabanga bona amezwi lawo atjho ukuthini ngabantu abathi nguSathana owenza izinto okusemtarini ukuthi zenziwa mumoya kaZimu!