Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 63

Unikela Abapostoli Ezinye Izeluleko Eziqakathekileko

Unikela Abapostoli Ezinye Izeluleko Eziqakathekileko

MATEWU 18:6-20 MARKOSI 9:38-50 LUKASI 9:49, 50

  • ISELULEKO NGOKUWA EKUKHOLWENI

  • UMFOWETHU NAKONAKO

UJesu uqeda ukwenza umfanekiso ngendlela abalandeli bakhe ekufuze bacabange ngayo. Kufanele bafane nabantwana, bangaziphakamisi begodu bangathandi isikhundla. Abafundi kufuze ‘bamukele abantwana abanjengalo, ngebanga lebizo lakhe, ngokwenza lokho bamukela noJesu.’​—Matewu 18:5.

Mvanje abapostoli bebaphikisana ngokuthi ngubani omkhulu, nje-ke kungenzeka bathatha amezwi kaJesu njengokubakhalima. Umpostoli uJwanisi uveza okuthileko okusand’ ukwenzeka, uthi: “Sibone umuntu aqotha amadimoni asebenzisa ibizo lakho, silinge ukumvimba, ngombana akakulandeli kunye nathi.”​—Lukasi 9:49.

Kghani uJwanisi ucabanga ukuthi bapostoli kwaphela abanelungelo lokulapha abantu namkha lokuqotha amadimoni? Nangabe kunjalo, kuza njani bona indoda yomJuda le ikhuphe imimoya emimbi ngokuphumelelako? Kubonakala ngasuthi uJwanisi ucabanga ukuthi indoda le akukafuzi yenze imisebenzi yamandla ngombana ayikhambi noJesu nabapostoli.

UJwanisi uyarareka nakezwa uJesu amphendula athi: “Ningalingi ukumvimba, ngombana akunamuntu ongenza imisebenzi yamandla ngebizo lami ongajika msinyana angithuke. Ngombana nanyana ngubani ongaphikisani nathi ungakithi. Nanyana ngubani oninikela ikapho yamanzi bona nisele ngombana ningebakaKrestu, ngiqinisile ngithi kini, angekhe alahlekelwe mvuzwakhe.”​—Markosi 9:39-41.

Okwanje indoda le akutlhogeki ikhambe noKrestu ukutjengisa bona ingehlangothini lakaJesu. Ukuthi indoda le ayikhambi noJesu akutjho bona iyaphikisa namkha ithuthukisa ikolo yamala, ngombana ibandla lobuKrestu alikabi khona. Kusemtarini bona indoda le iyakholelwa egameni lakaJesu, begodu amezwi kaJesu atjengisa ukuthi angekhe ilahlekelwe mvuzwayo.

Ngakelinye ihlangothi, bekuzokuba kumbi khulu nangabe indoda le iwa ekukholweni ngebanga lamezwi nezenzo zabapostoli. UJesu uthi: “Kodwana nanyana ngubani owisa omunye wabancanaba abakholwako, kuzokuba ngcono ngaye bona kubotjhelwe entanyenakhe ilitje lokusila elizombeleziswa ngudumbana, bese aphoselwe ngelwandle.” (Markosi 9:42) Nakaragako uJesu uthi abalandeli bakhe kufuze basuse ngitjho nento eligugu njengesandla, inyawo namkha ilihlo nangabe libenza bone. Kungcono ukungena emBusweni kaZimu unganasitho esiligugu kunokubambelela kiso uphelele eGehena (uMrhoba kaHinomu). Kungenzeka abapostoli khebawubona umrhoba oseduze neJerusalema lo lapho kutjhiswa khona iinzibi, nje-ke bayazwisisa ukuthi ujamele ukubhujiswa unomphela.

Godu uJesu uyelelisa uthi: “Yelelani bona ningadeleli omunye wabancanaba, ngombana ngiyanitjela ukuthi iingilozi zabo ezulwini zihlala  zibona ubuso bakaBaba osezulwini.” Baligugu kangangani ‘abancanaba’ kuYise? UJesu ukhuluma ngendoda enezimvu ezili-100 kodwana ilahlekelwe yimvu yinye. Indoda le itjhiya izimvu zayo ezima-99 iyokufuna eyodwa elahlekileko, nayiyitholako ithaba khulu ngayo ukudlula izimvu ezima-99. UJesu uyangezelela uthi: “NoBaba osezulwini akafisi bona namunye wabancanaba alahleke.”​—Matewu 18:10, 14.

Mhlamunye uJesu ucabanga ngokuphikisana kwabapostoli bakhe ngokuthi ngubani ozokuba mkhulu nakabakhuthazako athi: “Yibani netswayi kini, begodu nihlale ninokuthula komunye nomunye.” (Markosi 9:50) Itswayi linandiphisa ukudla. Ngokungafani nokuphikisana, itswayi elingokomfanekiso lenza lokho umuntu akutjhoko kube lula ukukwamukela begodu lingasiza ekubulungeni ukuthula.​—Kolose 4:6.

Ngezinye iinkhathi kuzokuvela iinkinga ezikulu, nje-ke uJesu usitjela ngendlela yokuzilungisa. UJesu uthi, “Nangabe umfowenu uyakona, khamba uyomambulela umtjhaphwakhe ninobabili kwaphela. Nakakulalelako, uzabe umzuzile umfowenu.” Kuthiwani nakangakulaleliko? UJesu uthi, “Thatha munye namkha ababili, bona enye nenye indaba iqinisekiswe ngemilomo yabofakazi ababili namkha abathathu.” Nangabe lokho akuwurarululi umraro, kufuze kubikelwe “ibandla,” ngebandla sitjho abadala abangenza isiqunto ngawo. Kuthiwani-ke isoni nasiloko singalaleli? “Mthathe njengomuntu weentjhaba nanjengomthelisi,” umuntu amaJuda angazihlanganisi naye.​—Matewu 18:15-17.

Abadala bebandla kufanele banamathele eliZwini lakaZimu. Nangabe bafumana ukuthi isoni sinomlandu begodu kufanele silungiswe, isahlulelo sabo ‘sesibotjhiwe nezulwini.’ Kodwana nabasifumana singanamlandu, sizabe ‘sitjhatjhululiwe nezulwini.’ Iinqophiswezi zizokusiza khulu nakuthoma ibandla lobuKrestu. Nakudenjwa izinto eziqakatheke kangako, uJesu uthi: “Lapho kunababili namkha abathathu abahlangene ngebizo lami, nami ngiphakathi kwabo.”​—Matewu 18:18-20.