Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 21

Esinagogeni ENazaretha

Esinagogeni ENazaretha

LUKASI 4:16-31

  • UJESU UFUNDA UMSONGO KA-ISAYA

  • ABANTU BENAZARETHA BALINGA UKUBULALA UJESU

Izakhamuzi zeNazaretha zithabe khulu. Phela uJesu bekambazi endaweni le ngaphambi kobana akhambe ayokubhajadiswa nguJwanisi, esikhathini esingaphezu komnyaka esidlulileko. Kodwana nje sekadume ngokwenza iimangaliso. Nje-ke abantu beNazaretha, balinde ngabomvu ukumbona enza iimangaliso endawenekhabo.

Ithemba labo liyaqina nababona uJesu aya esinagogeni, njengombana ajayele ukwenza. “Qobe ngesabatha emasinagogeni,” kuyathandazwa bekufundwe neencwadi ezatlolwa nguMosi. (IzEnzo 15:21) Kufundwa neengcenye zeencwadi ezikhuluma ngesiphorofido. UJesu uyasikima ayokufunda. Kungenzeka ukuthi abantu abanengi abasesinagogeni uyabazi ngombana lisendaweni akhulele kiyo. Bamnikela umsongo owatlolwa mphorofidi u-Isaya. Uvula endaweni ekhuluma ngomuntu ozeswe ngommoya kaJehova, lokhu namhlanje kufumaneka ku-Isaya 61:1, 2.

UJesu ufunda ukuthi umuntu ekubikezelwe ngaye uzokutjhumayela ukutjhatjhululwa kwabathunjiweko, ukubona kwabangaboniko, nokuza komnyaka wokwamukelwa nguJehova. UJesu ubuyisela umsongo encekwini bese uhlala phasi. Woke amehlo aphezu kwakhe. UJesu uyathoma uyakhuluma, kungenzeka ukuthi ukhuluma isikhathi eside, begodu ukhuluma namezwi aqakatheke khulu athi: “Umtlolo eniqeda ukuwuzwa lo uzalisekile namhlanjesi.”—Lukasi 4:21.

Abantu bararwa “mamezwi amnandi aphuma emlonyenakhe,” begodu bayabuzana: “Kghani le akusiyindodana kaJosefa?” Kodwana uJesu uyatjheja ukuthi bafuna ukumbona enza iimangaliso abezwe ngazo, nje-ke uragela phambili uthi: “Akunakuzaza bona nizokuqalisela amezwi la kimi nithi, ‘Dorhodere, zilaphe. Izinto esizwe ukuthi uzenze eKapernawumi, zenze nendawenekhenu le.’” (Lukasi 4:22, 23) Kungenzeka ukuthi abantwaba uJesu akhulele phambi kwabo, bazizwa ngasuthi uJesu bekufanele alaphe abantu bangekhabo qangi. Nje-ke mhlamunye bacabanga ukuthi uJesu ubanyazile.

Nakabona ukuthi bacabangani, uJesu ukhuluma ngezinto ekhe zenzeka emlandweni wakwa-Israyeli. Uthi bekunabahlolokazi abanengi kwa-Israyeli ngesikhathi saka-Eliya kodwana u-Eliya akhenge athunyelwe kibo. Kunalokho waya kumhlolokazi ongasi ngowesitjhaba sakwa-Israyeli, weZerafadi enarheni yeSidoni, lapha enza khona isimangaliso esasindisa ukuphila. (1 AmaKhosi 17:8-16) Ngesikhathi saka-Elitjha bebabanengi abantu ebebabanobulepheru kwa-Israyeli, kodwana umphorofidi walapha uNamani yedwa nanyana amSiriya.—2 AmaKhosi 5:1, 8-14.

UJesu umadanisa abantu beNazaretha nezinto ekhe zenzeka emlandweni wakwa-Israyeli abaziqala njengezingasizihle. Bazizwa njani ngokumadaniswa okuveza ukungakholwa nokuba marhamaru kwabo? Abantu ngesinagogeni bayasilingeka, bayasikima, babamba uJesu barhabela ngaphandle kwedorobho. Bamusa phezulu esiqongolweni sentaba iNazaretha eyakhiwe phezu kwayo begodu balinga ukumphosela phasi. Kodwana uJesu uyabaphunyurha, uyabaleka. Nje-ke uJesu utjhinga enzasi eKapernawumi, engetlhagwini-tjhingalanga yeligu leLwandle leGalile.