Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 31

Bakha Ikoroyi NgeSabatha

Bakha Ikoroyi NgeSabatha

MATEWU 12:1-8 MARKOSI 2:23-28 LUKASI 6:1-5

  • ABAFUNDI BAKHA IKOROYI NGESABATHA

  • UJESU ‘YIKOSI YESABATHA’

UJesu nabafundi bakhe batjhinga etlhagwini eGalile. Kusetwasahlobo, yeke emasimini kunekoroyi. Abafundi balambile, nje-ke bakha iinqwambi zekoroyi bayadla. Kodwana lilanga leSabatha, nabaFarisi bayayibona into eyenziwa bafundi le.

Mhlamunye uyakhumbula bona mvanje amanye amaJuda eJerusalema bekafuna ukubulala uJesu, amsola ngokweqa umthetho weSabatha. Njenganje abaFarisi bamsola ngalokho okwenziwa bafundi bakhe. Bathi, “Qala! Abafundi bakho benza into engakavumeleki ngeSabatha.”—Matewu 12:2.

AbaFarisi bathi ukukha nokuhlikihla ikoroyi ezandleni bese uyayidla kufana nokuvuna nokubhula. (Eksodusi 34:21) Umbonwabo oqinileko wokuthi kutjho ukuthini ukusebenza ngeSabatha wenza ilangeli libe mthwalo obudisi. Kodwana ekuthomeni ilanga leSabatha belihloselwe ukuthi libe lilanga lokuthaba nelokuziqinisa ngezinto zakaZimu. UJesu uphikisa umbonwabo ongakalungi ngokuveza iimbonelo ezitjengisa ukuthi uJehova uZimu bekangakahlosi bona umthethwakhe weSabatha usetjenziswe ngendlela leyo.

UJesu wenza isibonelo ngoDavida namadoda egade akhamba nawo. Nabalambileko, bangena ngendlini kaZimu badla izikwa zomnikelo. Ngokujayelekileko izikwezi bezidliwa baphristi kwaphela ngemva kokususwa phambi kwakaJehova kubekwe ezitjha. Nokho, ngaphasi kobujamo ebebaqalene nabo, uDavida namadoda egade akhamba nawo khenge basolwe ngokuzidla.—­Levitikusi 24:5-9; 1 Samyela 21:1-6.

 Nakethula isibonelo sesibili, uJesu uthi: “Akhenge nifunde na emThethweni bona ngamaSabatha, abaphristi ethempelini bayaweqa umthetho weSabatha kodwana bangabi mlandu?” UJesu utjho ukuthi ngitjho nangeSabatha, abaphristi babulala iinlwana bona banikele ngazo begodu benze neminye imisebenzi ethempelini. Uraga uthi, “Nokho ngiyanitjela bona okukhulu kunethempeli kulapha.”—Matewu 12:5, 6; Numeri 28:9.

UJesu godu usebenzisa imiTlolo ukwenza iphuzu lakhe lizwakale, uthi: “Thana benazi bona kutjho ukuthini ukuthi, ‘Ngifuna umusa ingasi umhlatjelo,’ bengeze nabaphara ngomlandu abamsulwa.” Uvala ngokuthi: “Ngombana iNdodana yomuntu iyiKosi yeSabatha.” UJesu uqalisela emBuswenakhe wokuthula ozako ozokubusa iminyaka eyikulungwana.—Matewu 12:7, 8; Hosiya 6:6.

Ngaphasi kokulawula kwakaSathana, sekukade abantu bamakhoboka begodu inturhu nezipi zizipha amandla. Kuyokuba nomahluko omkhulu ngaphasi kokubusa kwakaKrestu kweSabatha, ozosipha isikhathi sokuphumula esisitlhogako nesisiqale ngabomvu!