Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 34

Ukhetha Abapostoli Abalitjhumi Nambili

Ukhetha Abapostoli Abalitjhumi Nambili

MARKOSI 3:13-19 LUKASI 6:12-16

  • ABAPOSTOLI ABALI-12

Sekudlule isikhathi esingangomnyaka nesiquntu uJwanisi uMbhabhadisi athula uJesu njengeMvana kaZimu.  UJesu nakathoma umsebenzakhe wokutjhumayela tjhatjhalazi, amadoda athileko athembekileko aba bafundi bakhe. Amadoda la bekungu-Andrisi, uSimoni Pitrosi, uJwanisi, mhlamunye noJakopo (umfowabo kaJwanisi), uFlebhe, noNathaniyeli (obizwa nangokuthi nguBhartholomewu). Ngokukhamba kwesikhathi, abanye abanengi baba bafundi bakaKrestu.—Jwanisi 1:45-47.

UJesu sekakulungele ukukhetha abapostoli bakhe. Bazokuba bangani bakhe abaseduze khulu, begodu uzobabandula ngokukhethekileko. Kodwana ngaphambi kokubakhetha, uJesu uya entabeni, mhlamunye hlanu kweLwandle leGalile eduze neKapernawumi. Uqeda ubusuku boke athandaza, kungenzeka ubawa uZimu amuphe ukuhlakanipha begodu ambusise. Ngakusasa kwakhona, ubiza abafundi bakhe bese ukhetha abali-12 kibo bona babe bapostoli bakhe.

UJesu ukhetha abafundi abasithandathu okukhulunywe ngabo ekuthomeni, noMatewu ambiza ase-ofisini lomthelo. Abanye abafundi abahlanu abakhethiweko nguJudasi (obizwa ngokuthi nguThadiyosi nokuthi ‘yindodana kaJakopo’), uSimoni umKanana, uTomasi, uJakopo indodana ka-Alfiyosi, noJudasi Iskariyodi.—Matewu 10:2-4; Lukasi 6:16.

Sekukade uJesu akhamba nabafundi abali-12, begodu ubazi kuhle. Abanye babo ziinhlobo zakhe. UJakopo nomfowabo uJwanisi bomntamama kaJesu. Nangabe kuliqiniso okucatjangwa babanye abantu, ukuthi u-Alfiyosi bekamfowabo kaJosefa, uyise kaJesu wephasini, kutjho ukuthi umpostoli uJakopo, mfowabo kaJesu ngakusonghwanakhe.

Akusibudisi kuJesu ukukhumbula amabizo wabapostoli bakhe. Kodwana wena uyawakhumbula? Enye indlela kukhumbula ukuthi kunaboSimoni ababili, aboJakopo ababili naboJudasi ababili. USimoni (Pitrosi) unomfowabo u-Andrisi, begodu uJakopo (indodana kaZebediya) umfowabo nguJwanisi. Le yindlela elula yokukhumbula amabizo wabapostoli ababunane. Abanye abafundi abane bahlanganisa umthelisi (uMatewu), loyo owakhe waba nokuzaza (uTomasi), owabizwa ngaphasi komuthi (uNathaniyeli), nomngani kaNathaniyeli (uFlebhe).

Abapostoli abalitjhumi nanye, bavela eGalile endaweni yekhabo lakaJesu. UNathaniyeli ngeweKana. UFlebhe, uPitrosi no-Andrisi basuka eBhethesayida. Ngokukhamba kwesikhathi uPitrosi no-Andrisi bathuthela eKapernawumi, lapha kubonakala ngasuthi bekuhlala khona uMatewu. UJakopo noJwanisi nabo bahlala eKapernawumi namkha eduze nakhona begodu bebanebhizinisi lokuthiya iimfesi. Kubonakala ngasuthi uJudasi Iskariyodi, othengisa uJesu ngemva kwesikhathi, nguye yedwa wabapostoli obuya eJudiya.