Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 22

Abafundi Abane Bazokuba Bathiyi Babantu

Abafundi Abane Bazokuba Bathiyi Babantu

MATEWU 4:13-22 MARKOSI 1:16-20 LUKASI 5:1-11

  • UJESU UBIZA ABAFUNDI BONA BAMLANDELE

  • ABATHIYI BEENHLAMBI BABA BATHIYI BABANTU

Ngemva kokuthi abantu beNazaretha balinge ukubulala uJesu, utjhinga eKapernawumi, eduze neLwandle leGalile, elibizwa nangokuthi ‘lilitsha leGenezaretha.’ (Lukasi 5:1) Lokhu kuzalisa isiphorofido esisencwadini ka-Isaya, esithi abantu beGalile abahlala eduze nelwandle bazokubona ukukhanya okukhulu.—Isaya 9:1, 2.

EGalilapha, uJesu uragela phambili nokumemezela ukuthi “umBuso wezulu utjhidele.” (Matewu 4:17) UJesu ufumana abafundi bakhe abane. Bebakhamba noJesu ekuthomeni, kodwana nababuya naye eJudiya, baraga nebhizinisi labo lokuthiya iinhlambi. (Jwanisi 1:35-42) Kodwana nje sekusikhathi sokuthi babe noJesu qobe, ukuze ababandule bona barage nomsebenzi nasele angasekho.

Njengombana uJesu akhamba magega nelwandle, ubona uSimoni Pitrosi nomfowabo u-Andrisi nabanye abathiya nabo, bahlanza amanedabo. UJesu uya kibo, ukhwela esikepeni sakaPitrosi, umbawa bona angene ngelwandle. Bangena kancani ngelwandle, uJesu uhlala phasi, bese uthoma ukufundisa iinqubuthu ezibuthene eduze nelwandle amaqiniso amalungana nomBuso.

Ngemva kwalokho uJesu uthi kuPitrosi: “Sunduzelani isikepe lapho kutjhingela ngakhona, niphosele amanedenu bona nibambe iinhlambi.” Kodwana uPitrosi uthi kuJesu: “Mfundisi, sithiye ubusuku boke akhenge sibambe litho, kodwana njengokutjho kwakho ngizowaphosela amanede.”—Lukasi 5:4, 5.

Baphosela amanede ngelwandle begodu babamba iinhlambi ezinengi kangangokuthi amanedabo athoma ukudabuka! Ngokurhabako, babiza abakhozi babo abangakesinye isikepe esiseduze bona bazokusiza. Msinyana iinkepe zombili zizala swi kangangokuthi zithoma ukucwila. Abona lokhu, uPitrosi uguqa phambi kwakaJesu uthi: “Suka kimi Kosi, ngombana ngiyindoda enesono.” UJesu uthi: “Ungathukwa. Kusukela nje nizokubamba abantu baphila.”—Lukasi 5:8, 10.

UJesu uthi kuPitrosi no-Andrisi: “Ngilandelani, ngizonenza abathiyi babantu.” (Matewu 4:19) Ubiza nabanye abathiyi beenhlambi ababili, uJakopo noJwanisi amadodana kaZebediya. Nabo bavumela phezulu. Nje-ke, amadoda amane la abeka phasi ibhizinisi lawo lokuthiya iinhlambi, aba bafundi bakaJesu bokuthoma abahlala banaye ngaso soke isikhathi.