Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 28

Kubayini Abafundi BakaJesu Bangazili Ukudla?

Kubayini Abafundi BakaJesu Bangazili Ukudla?

MATEWU 9:14-17 MARKOSI 2:18-22 LUKASI 5:33-39

  • ABAFUNDI BAKAJWANISI BABUZA UJESU NGOKUZILA UKUDLA

Ngemva kwesikhathi esithileko uJesu aye ePhasikeni lomnyaka ka-30, uJwanisi uMbhabhadisi wabotjhwa. Nanje usabotjhiwe. UJwanisi bekafuna ukuthi abafundi bakhe babe balandeli bakaJesu, kodwana akusingibo boke abakwenzileko lokhu ngitjho nanyana sekuziinyanga abotjhiwe.

Nje-ke, njengombana iPhasika langomnyaka ka-31 litjhidela, abanye babafundi bakaJwanisi beza kuJesu bathi: “Kubayini thina nabaFarisi sizila ukudla kodwana abafundi bakho bangazili?” (Matewu 9:14) AbaFarisi bazila ukudla ngombana kulisiko elikhambisana nekolo yabo. Ngokukhamba kwesikhathi, uJesu watjho nomfanekiso okhuluma ngomFarisi ozikhakhazisako othandaza athi: “Zimu, ngiyakuthokoza ngombana angifani nabanye abantu . . . Ngizila ukudla kabili ngeveke.” (Lukasi 18:11, 12) Kungenzeka ukuthi nabafundi bakaJwanisi bebanesiko lokuzila ukudla. Mhlamunye bebazilela ukubotjhwa kwakaJwanisi. Nabanye abantu kungenzeka bayazibuza ukuthi kubayini abafundi bakaJesu bangazili ukudla, mhlamunye benze lokho ngombana batlhuwile ngebanga lalokho okwenzeke kuJwanisi.

UJesu uphendula ngokwenza isibonelo, uthi: “Abangani bomkhwenyana abanalo ibanga lokulila umkhwenyana nakasesenabo, akusinjalo? Kodwana kuzokufika isikhathi lapho umkhwenyana azokususwa kibo, kungesikhatheso-ke bazokuzila.”—Matewu 9:15.

UJwanisi wafanisa uJesu nomkhwenyana. (Jwanisi 3:28, 29) Nje-ke uJesu nakasesekhona, abafundi bakhe abazili ukudla. Ngokukhamba kwesikhathi, uJesu nakahlongakalako, abafundi bakhe bazokutlhuwa bangarhaleli ukudla. Kodwana nakavuswako izinto zizokugaya ngomunye umhlathi! Angekhe basaba nesizathu sokuzila ukudla ngebanga lokutlhuwa.

Ngokulandelako uJesu wenza imifanekiso emibili uthi: “Akakho othungela ipetjhi yetjhila elitjha esambathweni esidala, ngombana itjhila elitjha lizokudosa isambatho bese kuvuleka itjhuba elidlula lekuthomeni. Nabantu abalitheli iwayini elitjha ngeenkhwanyeni zewayini ezidala. Ngombana nabangalithela, iinkhwama zizokudabuka zonakale, newayini lithuluke. Kodwana abantu bathela iwayini elitjha ngeenkhwanyeni zewayini ezitjha.” (Matewu 9:16, 17) Utjho ukuthini uJesu?

UJesu usiza abafundi bakaJwanisi uMbhabhadisi bona bazwisise ukuthi akunamuntu okufuze alindele ukuthi abalandeli bakaJesu baphile ngemikghwa emidala yekolo yobuJuda, njengesiko lokuzila ukudla. Akakazeli ukupetjha nokuvuselela indlela yokulotjha edala nembatjhileko, ebeyizokupheliswa kungasikade. Ukulotjha uJesu akunyulako akusingilokho okukhambisana nekolo yobuJuda enamasiko wabantu. Akalingi ukufaka ipetjhi etjha esambathweni esidala namkha iwayini elitjha esikhwameni esidala esingasakghoni ukukhukhumala.