Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 INGCENYE 3

Umsebenzi Omkhulu KaJesu EGalile

‘UJesu uthoma ukutjhumayela uthi: “UmBuso utjhidele.”’​—Matewu 4:17

Umsebenzi Omkhulu KaJesu EGalile

ENGCENYENI LE

ISAHLUKO 20

Isimangaliso Sesibili NakaseKana

UJesu ulapha indodana yesikhulu sembusweni akude ngamakhilomitha ama-26.

ISAHLUKO 21

Esinagogeni ENazaretha

Yini uJesu ayitjhoko eyenza bona abantu beNazaretha bafune ukumbulala?

ISAHLUKO 22

Abafundi Abane Bazokuba Bathiyi Babantu

Utjela abafundi abane bona balise omunye umhlobo wokuthiya ukuze bathomise omunye.

ISAHLUKO 23

UJesu Wenza Iimangaliso Ezikulu EKapernawumi

UJesu nakaqotha amadimoni, uyawalela bona atjele abantu ukuthi uyiNdodana kaZimu. Kubayini?

ISAHLUKO 24

Utjhumayela EGalile

Abantu beza kuJesu bazokulatjhwa, kodwana uJesu uhlathulula ukuthi akakazeli ukulapha kwaphela.

ISAHLUKO 25

Urhawukela Indoda Enobulepheru

Ngamezwi anamandla uJesu utjengisa bona uyabarhawukela abantu abalaphako.

ISAHLUKO 26

“Izono Zakho Zilitjalelwe”

UJesu uveza ukuthi ngikuphi ukuhlobana okukhona phakathi kwesono nokugula?

ISAHLUKO 27

Ubiza UMatewu

Kubayini uJesu athabela ukudla nezoni ezidumileko

ISAHLUKO 28

Kubayini Abafundi BakaJesu Bangazili Ukudla?

UJesu uphendula ngokwenza umfanekiso weenkhwama zewayini.

ISAHLUKO 29

Kuvumelekile Na Ukwenza Okuhle NgeSabatha?

Kubayini amaJuda ahlunguphaza uJesu ngokulapha indoda egule iminyaka ema-38?

ISAHLUKO 30

UJesu Uhlobana Njani NoZimu?

AmaJuda acabanga ukuthi uJesu uzenza olingana noZimu, kodwana uJesu uyawahlathululela ukuthi uZimu mkhulu kunaye.

ISAHLUKO 31

Bakha Ikoroyi NgeSabatha

Kubayini uJesu azibiza ngokuthi ‘uyiKosi yeSabatha’?

ISAHLUKO 32

Khuyini Evumelekileko NgeSabatha?

Ngokujayelekileko abaSadusi nabaFarisi abazwani, kodwana bahlangene ndawonye ngombana kunokuthileko abavumelana ngakho.

ISAHLUKO 33

Wenza Okwaphorofidwa Ngu-Isaya

Kubayini uJesu atjela labo abalaphileko ukuthi bangakhulumi ukuthi ungubani nokuthi wenzeni?

ISAHLUKO 34

Ukhetha Abapostoli Abalitjhumi Nambili

Khuyini umahluko phakathi kompostoli nomfundi?

ISAHLUKO 35

ITjumayelo YeNtabeni Edumileko

Fumana ihlathululo yamaphuzu ayihloko wetjumayelo kaJesu.

ISAHLUKO 36

Ukukholwa Okukhulu Komphathi Wamabutho

Khuyini okwenziwa mphathi lo okurara uJesu?

ISAHLUKO 37

Uvusa Indodana Yomhlolokazi

Labo ababona ikarisomraro le bazwisisa ukuqakatheka kwayo.

ISAHLUKO 38

UJwanisi Ufuna Ukwazi Ukuthi UJesu NguMesiya Na

Kubayini uJwanisi abuza ukuthi uJesu unguMesiya? Kghani uJwanisi uyazaza?

ISAHLUKO 39

Maye Ngesizukulwana Esingatjhugulukiko

UJesu uthi ngeLanga lokwaHlulela, iSodoma iyokuba ngcono kuneKapernawumi, idorobho uJesu abekanzinze kilo.

ISAHLUKO 40

Isifundo Sokulibalela

Ngokutjela umfazi okungenzeka bekayingwadla ukuthi izono zakhe zilitjalelwe, kghani uJesu bekatjho ukuthi kulungile na ukweqa umthetho kaZimu?

ISAHLUKO 41

Uyenza Ngamandla Kabani Imikarisomraro?

Abafowabo bakaJesu bacabanga ukuthi uJesu uyarhapha.

ISAHLUKO 42

UJesu Ukhalima AbaFarisi

Ngisiphi ‘isibonakaliso somphorofidi uJona’?

ISAHLUKO 43

Imifanekiso NgomBuso

UJesu wenza imifanekiso ebunane ukuhlathulula izinto ezihlukahlukeneko zomBuso wezulu.

ISAHLUKO 44

Uthulisa Isiwuruwuru ELwandle

UJesu nakathulisa ummoya namagagasi bekafundisa isifundo esiqakathekileko sokuthi ukuphila kuzokuba njani ngaphasi komBuswakhe.

ISAHLUKO 45

Unamandla Wokuhlula Amadimoni

Kungenzeka na bona umuntu angenwe lidimoni elingaphezu kwelilodwa?

ISAHLUKO 46

Uyalatjhwa Ngokukghwatha Isambatho SakaJesu

Esenzakalwenesi uJesu utjengisa amandla nesirhawu sakhe.

ISAHLUKO 47

Uvusa Umntazanyana Ohlongakeleko!

Abantu bahleka uJesu nakathi umntazana akakafi uzilalele. Khuyini uJesu ayaziko abangayaziko bona?

ISAHLUKO 48

Wenza Imikarisomraro Kodwana Uninwa Ngitjho NeNazaretha

Abantu beNazaretha bayamnina uJesu, ingasi ngebanga leemfundiso namkha imikarisomrarwakhe. Kodwana kunesinye isizathu.

ISAHLUKO 49

Utjhumayela EGalile Begodu Ubandula Abapostoli

Atjho ukuthini amezwi athi ‘umBuso wezulu utjhidele’?

ISAHLUKO 50

Bazimisele Ukutjhumayela Naphezu Kokuhlunguphazwa

Nangabe akukafuzi basabe ukufa, kubayini athi babaleke nabahlunguphazwako?

ISAHLUKO 51

Kubulawa Umuntu Nakugidingwa Ilanga Lamabeletho

UHerode uthatjiswa kugida kwakaSalome emnyanyeni welanga lakhe lamabeletho begodu uthi akabawe nanyana yini. Wenza siphi isibawo esithusako?

ISAHLUKO 52

Usuthisa Iinkulungwana Zabantu Ngezikwa Neenhlambi Ezimbalwa

Ikarisomraro kaJesu le iqakatheke kangangobana amavangeli womane akhuluma ngayo.

ISAHLUKO 53

Umbusi Okghona Ukulawula Ummoya NeLwandle

Khuyini abapostoli abayifundako uJesu nakakhamba phezu kwamanzi athulisa nommoya?

ISAHLUKO 54

UJesu—‘Sisikwa Sokuphila’

Kubayini uJesu akhalima abantu nanyana benze umzamo omkhulu wokuza kuye?

ISAHLUKO 55

Amezwi KaJesu Ahlaba Abantu Abanengi

Amezwi kaJesu ahlaba abalaleleko begodu abanengi balisa ukumlandela.

ISAHLUKO 56

Khuyini Kwamambala Okusilaphaza Umuntu?

Kghani ngilokho okungena ngemlonyeni namkha ngokuphumako na?

ISAHLUKO 57

UJesu Ulapha Umntazana Nendoda Engezwako

Kubayini umfazi lo angahlabeki uJesu nakafanisa abantu besitjhaba sekhabo nezinjana?

ISAHLUKO 58

Wandisa Izikwa Begodu Uyelelisa Ngesibiliso

Ekugcineni abafundi bakaJesu bayazwisisa ukuthi ukhuluma ngasiphi isibiliso.

ISAHLUKO 59

Ngubani INdodana Yomuntu?

Ngiziphi iinlondlhelo zomBuso? Ngubani ozisebenzisako, begodu uzisebenzisa njani?

ISAHLUKO 60

UKrestu Ubonakala Ngephazimulo

Bekuyini ukutjhugululwa? Begodu bekutjho ukuthini?

ISAHLUKO 61

UJesu Ulapha Umsana Onedimoni

UJesu uthi umsana akakalapheki ngombana kukhona ongakholwako. Kodwana ngubani, msana, ngubabakhe namkha bafundi bakaJesu?

ISAHLUKO 62

Isifundo Esiqakathekileko Sokuthobeka

Amadoda amakhulu afunde okuthileko okuqakathekileko emntwaneni.

ISAHLUKO 63

Unikela Abapostoli Ezinye Izeluleko Eziqakathekileko

Uhlathulula amagadango amathathu wokurarulula imiraro phakathi kwabafowethu.

ISAHLUKO 64

Ukulibalela Kuqakathekile

Ngomfanekiso wesisebenzi esinganamusa, uJesu utjengisa ukuthi uZimu ukuqala njengokuqakatheke kangangani ukuzimisela kwethu ukulibalela abanye.

ISAHLUKO 65

Uyafundisa Nakasendleleni Eya EJerusalema

Eengcocweni ezintathu ezifitjhani, uJesu uveza indlela yokucabanga engavimba umuntu bona angamlandeli.