Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 83

Bobani UZimu Abamemela Esidlweni?

Bobani UZimu Abamemela Esidlweni?

LUKASI 14:7-24

  • ISIFUNDO NGOKUTHOBEKA

  • ABAMENYIWEKO BABEKA AMABANGA

UJesu usesendlini yomFarisi ngemva kokulapha indoda enobulwelwe bokuvuvuka iinyawo. Nakatjheja ukuthi abamenyiweko bakhetha iindawo eziphambili esidlweni, usebenzisa ithubeli ukufundisa ngokuthobeka.

UJesu uthi, “Nawumenywe emtjhadweni, ungahlali endaweni ephambili. Kungenzeka kumenywe nomunye oqakatheke khulu kunawe. Onimemileko uzokuza kuwe athi, ‘Akhusuke lapho utjhidele lo.’ Uzokuhlazeka ukhambe uyokuhlala endaweni enyazekako.”—Lukasi 14:8, 9.

UJesu uraga uthi: “Kodwana nawumenyiweko, khamba uyokuhlala endaweni enyazekako, okumemileko uzokuthi kuwe nakafikako, ‘Mngani, iya eenhlalweni eziphambili.’ Yeke uzokuhlonitjhwa ngibo boke abamenyiweko.” Lokho kungaphezu kokuba nemikghwa emihle. UJesu uhlathulula uthi: “Ngombana woke umuntu oziphakamisako uzokuthotjiswa, nozithobako uzokuphakanyiswa.” (Lukasi 14:10, 11) Ukhuthaza abamlaleleko bona basebenzele ukuba ngabathobekileko.

Ngemva kwalokho uJesu ufundisa umFarisi ommemileko esinye isifundo. Umhlathululela ukuthi bobani ekufuze abameme esidlweni nakafuna ukuthabisa uZimu. “Nawenza isidlo semini namkha santambama, ungamemi abangani bakho namkha abafowenu namkha iinhlobo zakho namkha abomakhelwana bakho abanjingileko. Nawenza njalo, kungenzeka nabo bakumeme, lokho kuzokuba mvuzwakho. Kodwana nawenza umnyanya, mema abatlhagileko, iinrhole, abangakwazi ukukhamba, neemphofu; nawenza njalo uzokuthaba, ngombana abanalitho abangakubuyisela lona.”—Lukasi 14:12-14.

Yinto ejayelekileko ukumema abangani, iinhlobo namkha abomakhelwana esidlweni, begodu uJesu akatjho ukuthi kumbi ukwenza njalo. Nokho, iphuzu eliqakathekileko alivezako kukuthi, ukwenzela abantu abadosa emhlweni, iinrhole namkha abangaboniko isidlo, kungaletha isibusiso esikhulu. UJesu uhlathululela umFarisi ommemileko uthi: “Uzokuvuzwa ekuvusweni kwabalungileko.” Umuntu othileko omenyiweko uvumelana naye, uthi: “Uyathaba loyo ozokudla emBusweni kaZimu.” (Lukasi 14:15) Umuntu lo uyabona ukuthi kuzokuba lilungelo elikhetheke kangangani lelo. Nokho, akusibo boke abanombono omuhle njengaye, njengombana umfanekiso kaJesu olandelako utjengisa:

“Indoda ethileko beyenze umnyanya omkhulu, yamema abantu abanengi. . . . Yathumela isisebenzi sayo bona sithi kwabamenyiweko, ‘Yizani, ngombana koke sekulungile.’ Kodwana boke babeka amabanga. Wokuthoma wathi kiso, ‘Ngithenge isimu, ngitlhoga ukuyoyibona; ngibawa ungilibalele, ngekhe ngiphumelele.’ Omunye wathi, ‘Ngithenge iinkomo ezilitjhumi ezibotjhelwako ngisayozibona ukuthi zisebenza njani; ngibawa ungilibalele, ngekhe ngiphumelele.’ Nomunye wathi, ‘Ngiqeda ukutjhada, ngalokho ngekhe ngiphumelele.’”—Lukasi 14:16-20.

Mabanga anganatlha lawo! Ngokujayelekileko umuntu uhlola isimu namkha ifuyo ngaphambi kokuyithenga, nje-ke akukarhabeki kangako ukuyoyihlola ngemva kokuyithenga. Indoda yesithathu ayilungiseleli ukutjhada. Sele itjhadile, nje-ke lokho akukafuzi kuyivimbele bona yamukele isimemo esiqakathekileko. Nayizwa amabanga la, ikosi esilingekileko itjela isisebenzi sayo ithi:

“Khamba msinyana uye eendleleni ezikulu nezincani zedorobho, ubize abantu abatlhagileko neenrhole nabangakghoni ukukhamba.” Ngemva kokuthi isisebenzi sikwenzile lokho, kusesenendawo. Ikosi ithi esisebenzini sayo: “Khamba uye eendleleni neendledlaneni zemaphandleni ubakatelele bona beze, ukwenzela bona indlwami igcwale. Ngombana ngithi kini, akakho namunye wabantu abamenyiwekwaba ozosinambitha isidlo sami santambama.”—Lukasi 14:21-24.

 Lokho uJesu aqeda ukukulandisa kukufanekisela kuhle lokho uJehova uZimu akwenzileko, ngokunikela uJesu Krestu isimemo ukuthi asidlulisele ebantwini, bona babe nethuba lokufumana umBuso wezulu. AmaJuda, khulukhulu abadosiphambili bezekolo ngebokuthoma abamenywako. Abanengi babo bala ukwamukela isimemo sakhe phakathi nomsebenzakhe wokutjhumayela. Kodwana isimemo besingekhe siphelele kibo. Kusemtarini ukuthi uJesu uveza bona esikhathini esizako kuzokuba nesimemo sesibili esidluliselwa kumaJuda ebekaqalelwa phasi badosiphambili bezekolo nebantwini abatjhugulukele ekolweni yobuJuda. Ngemva kwalokho, kuzokuba nesimemo sesithathu okungesokugcina esiya ebantwini ebebaqalwa maJuda njengabangafanelekiko phambi kwakaZimu.—IzEnzo 10:28-48.

Nangambala amezwi kaJesu aqinisekisa amezwi womunye omenyiweko othe: “Uyathaba loyo ozokudla emBusweni kaZimu.”