Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 96

UJesu Uphendula Umbusi Onjingileko

UJesu Uphendula Umbusi Onjingileko

MATEWU 19:16-30 MARKOSI 10:17-31 LUKASI 18:18-30

  • INDODA ENJINGILEKO IBUZA NGOKUPHILA OKUNGAPHELIKO

UJesu usakhamba ePhereya utjhinga eJerusalema. Isokana elithileko elinjingileko, liyamgijimela lifika liguqa phambi kwakhe. Isokaneli ‘lingomunye wababusi,’ kungenzeka limphathi wesinagogo namkha ilunga leSanhedrini. Liyabuza, “Mfundisi omuhle, kufuze ngenzeni bona ngizuze ilifa lokuphila okungapheliko?”—Lukasi 8:41; 18:18; 24:20.

UJesu uthi, “Ungibizelani ngokuthi ngimuhle? Akunamuntu omuhle ngaphandle koyedwa, uZimu.” Kungenzeka isokaneli lisebenzisa isiqu esithi “omuhle,” ngombana le yindlela aborabi ebebafuna ukubizwa ngayo. Nanyana uJesu afundisa kuhle, wenza isokaneli lazi ukuthi isiqu esithi, “Omuhle” ngesakaZimu kwaphela.

UJesu uyamluleka uthi, “Nangabe ufuna ukungena ekuphileni, ragela phambili ulalela imiyalo.” Nje-ke, isokana liyambuza: “Miphi?” UJesu udzubhula emihlanu yemiThetho eliTjhumi—ungabulali, ungafebi, ungebi, ungafakazi amala, hlonipha uyihlo nonyoko. Ungezelela omunye umyalo oqakathekileko: “Kufuze uthande umakhelwanakho njengombana uzithanda wena.”—Matewu 19:17-19.

Isokaneli lithi, “Ngiyilalele yoke imiyalo le; khuyini okhunye okusafuze ngikwenze?” (Matewu 19:20) Kungenzeka licabanga ukuthi kusesekhona okuhle okusafuze likwenze, isenzo esithileko esingalenza lifanelekele ukufumana ukuphila okungapheliko. UJesu ubona isibawo salo esisuka ehliziyweni, ‘uyalithanda.’ (Markosi 10:21) Nokho isokaneli, lisesenesiqabo phambi kwalo.

UJesu abona ukuthi isokaneli liyazithanda izinto zalo eziphathekako, uthi: “Yinye into otlhayela ngayo: Khamba, uyokuthengisa koke onakho begodu uphe abatlhagako, uzokuba nomnotho ezulwini; bese ungilandele.” Iye, isokaneli lingakghona ukupha abatlhagako imalalo, abantu abangekhe bakghone ukulibuyisela, bese libe mfundi kaJesu. Kodwana mhlamunye,  uJesu uyalitlhuwela njengombana lisikima likhamba lidanile. Ukuthanda khulu umnothwalo, ‘ipahlalo enengi’ kulenza lingawaboni amagugu wamambala. (Markosi 10:21, 22) UJesu uthi: “Qala ukuthi kuzokuba budisi kangangani ngalabo abanemali ukungena emBusweni kaZimu!”—Lukasi 18:24.   

Amezwi la nalawo uJesu awatjho ngokulandelako ayabarara abafundi, uthi: “Kubulula ngekamela ukungena entunjeni yenalidi kunomuntu onjingileko ukungena emBusweni kaZimu.” Lokho kwenza abafundi babuze: “Nakunjalo, ngubani ongasindiswa?” Kghani ukusindiswa kubudisi kangangobana akunamuntu ongakufumana? UJesu uyabaqala uthi kibo: “Izinto ezingenzekiko ngabantu ziyenzeka ngoZimu.”—Lukasi 18:25-27.

UPitrosi uveza ukuthi indlela abakhethe ngayo ihlukile kuneyesokana elinjingileko, uthi: “Qala! Sitjhiye koke sakulandela; alo-ke thina sizokuzuzani?” UJesu ubatjela ngomphumela abazowufumana ngokukhetha kwabo okuhle, uthi: “Lokha izinto zenziwa ziba zitja, nalokha iNdodana yomuntu ihlala esihlalweni sayo sobukhosi esiphazimulako, nina eningilandeleko nizokuhlala eenhlalweni zobukhosi ezili-12, nahlulele iintjhaba ezili-12 zakwa-Israyeli.”—Matewu 19:27, 28.

Kusemtarini ukuthi uJesu ucabanga ngesikhathi esizako ephasini, lapho izinto zizokwenziwa zibe zitja njengombana bekunjalo esimini ye-Edeni. UPitrosi nabanye abafundi bazokufumana umtlomelo wokubusa noJesu ePharadesi elisephasini. Kwamambala, lo mtlomelo ofanelwa nginanyana ngikuphi ukuzidela abakwenzako!

Kodwana akusingiyo yoke imitlomelo ezokufunyanwa esikhathini esizako. Ikhona eminye abafundi bakhe abayifumana nje. UJesu uthi, “Akakho otjhiye indlu namkha umfazi namkha abafowabo namkha ababelethi namkha abantwana ngebanga lomBuso kaZimu ongeze akufumana ngokubuyelelwe kanengi esikhathinesi, begodu ephasini elizako, ukuphila okungapheliko.”—Lukasi 18:29, 30.

Nanyana kukuphi lapha abafundi bakhe baya khona, bangathabela itjhebiswano eliseduze neliligugu nalabo abalotjha nabo, elidlula itjhebiswano abalithabela namalunga womndeni. Okudanisako kukuthi umbusi osesemutjha onjingileko lo, uzokulahlekelwa sibusiso esinjalo kuhlanganise nomtlomelo wokuphila emBusweni kaZimu wezulwini.

UJesu uyanaba uthi: “Kodwana abanengi abangebokuthoma bazokuba ngebokugcina nebokugcina bazokuba ngebokuthoma.” (Matewu 19:30) Utjho ukuthini?

Umbusi osesemutjha onjingileko lo uphakathi ‘kwabangebokuthoma,’ ngombana ungomunye wabadosiphambili bamaJuda. Njengombana alalela imiyalo kaZimu, bekuthembisa ukuthi uzokuba mfundi kaJesu begodu kunengi ebekungalindeleka kuye. Kodwana ubeka ubunjinga nepahlakhe enengi qangi ekuphileni kwakhe. Ngokuhlukileko, abantu abanyazekako babona iqiniso nendlela yokuphila efundisweni kaJesu. ‘Bebangebokugcina,’ kodwana nje ‘sebangebokuthoma.’ Bangaqala phambili, lapho bazokuhlala khona noJesu eenhlalweni zobukhosi ezulwini begodu babuse ePharadesi ephasini.