Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLULKO 84

Umthwalo Wokuba Mfundi KaKrestu

Umthwalo Wokuba Mfundi KaKrestu

LUKASI 14:25-35

  • UKUBA MFUNDI KUKHAMBISANA NOKUZIDELA

UJesu ufundise iimfundo eziqakathekileko ngesikhathi adla emzini womdosiphambili wabaFarisi. Njengombana araga nekhambo lokuya eJerusalema, iinqubuthu ezikulu zikhamba naye. Kubayini? Kghani zinekareko yokuba bafundi bakhe bamambala kungakhathaliseki ukuthi khuyini ekutlhogeka ziyenze?

Njengombana bakhamba, uJesu utjho okuthileko okungafaka abanye amanzi emadolweni, uthi: “Nanyana ngubani oza kimi kodwana angahloyi uyise, unina, umkakhe, abantwabakhe, abafowabo nabodadwabo, ngitjho nokuphila kwakhe, ngeze aba mfundami.” (Lukasi 14:26) Utjho ukuthini uJesu?

UJesu akatjho ukuthi boke labo abababalandeli bakhe kufuze bazihloye kwamambala iinhlobo zabo. Kunalokho, utjho ukuthi ithando abamthanda ngalo kufuze lidlule lelo abathanda ngalo iinhlobo zabo, bangafani nendoda esemfanekiswenakhe eyabhala ukwamukela isimemo esiqakathekileko ngombana isanda ukutjhada.—Lukasi 14:20.

Tjheja ukuthi uJesu uthi umfundi kufuze ahloye “ngitjho nokuphila kwakhe.” Lokhu kutjho ukuthi umfundi wamambala kufuze athande uJesu ukudlula ukuphila kwakhe, azimisele ngitjho nokufa nakutlhogekako. Kwamambala, ukuba mfundi kaKrestu akusiyinto ekufuze ithathwe lula. Umuntu akukafuzi awalazele ekubeni mfundi, angakacabangisisi kuhle.

Ukuba mfundi kungabandakanya ubudisi nokuhlunguphazwa, ngombana uJesu uthi: “Nanyana ngubani ongathwali isigodo sakhe sokuhlunguphazwa angilandele ngeze aba mfundami.” (Lukasi 14:27) Nje-ke, umfundi kaJesu wamambala kufuze azimisele ukuthwala umthwalo wokunyefulwa njengoJesu. UJesu bewathi uzokubulawa manabakhe.

Nje-ke iinqubuthu ezikhamba noJesu kufuze ziyicabangisise kuhle indaba yokuba mfundi kaKrestu. UJesu ukhanyisa indaba le ngokwenza umfanekiso. Uthi: “Ngokwesibonelo, ngubani kini ofuna ukwakha umbhotjhongo kodwana angathomi ngokuhlala phasi abale iindleko ukubona bonyana unemali eyaneleko yokuwuqeda na? Nakungasinjalo angabeka isisekelo sawo kodwana angakghoni ukuwuqeda.” (Lukasi 14:28, 29) Yeke, ngaphambi kokuthi babe bafundi bakaJesu, labo abakhamba naye eJerusalema kufuze bona sebaqunte ngokupheleleko ukuthwala umthwalo wokuba mfundi. Uveza iphuzwelo ngomunye umfanekiso:

“Ngiyiphi ikosi ephuma iyokulwa nenye ikosi kodwana ingathomi ihlale phasi, ifumane iseluleko sokobana ingakghona na ngamasotja azi-10 000 ukulwa nazi-20 000 ezako ukuzokulwa nayo? Nangabe angekhe ikghone, izokuthi ikosi leya isesekude, yona ithumele abazenda bona  bayokwenza ukuthula nayo.” Bona akhanyise iphuzu lakhe, uJesu uthi: “Ngendlela efanako, ningaqiniseka ukuthi akakho namunye wenu ongalayelisi kikho koke okungokwakhe ongaba mfundami.”—Lukasi 14:31-33.

UJesu akatjho amezwi la eenqubuthwini ezikhamba naye kwaphela. Boke abafunda ngoKrestu kufuze bazimisele ukwenza akutjhokokhu. Lokhu kutjho ukuthi kutlhogeka bazimisele ukudela koke abanakho—ngitjho nokuphila kwabo—nangabe bafuna ukuba bafundi bakhe. Lokho kuyinto ekufuze bayicabangisise begodu bayibeke emthandazweni.

Nje uJesu ukhuluma ngendaba akhe ayithinta eTjumayelweni yeNtabeni ngesikhathi athi abafundi bakhe ‘balitswayi lephasi.’ (Matewu 5:13) Pheze bekatjho ukuthi njengombana itswayi lamambala likghona ukubulunga izinto zingaboli, nabafundi bakhe bangenza okufanako ebantwini, ngokubasiza babulunge ubuhlobo babo noZimu nemikghwabo emihle yokuziphatha. Nje-ke, njengombana umsebenzakhe wephasini uya ngekupheleni, uthi: “Itswayi lilungile. Kodwana itswayi nalingaba duma, lizokunungwa ngani?” (Lukasi 14:34) Abantu abamlaleleko bayazi ukuthi elinye itswayi ebelikhona ngesikhatheso belingakacwengeki, livangwe nehlabathi, ngalokho belingasebenziseki.

Yeke, uJesu utjengisa ukuthi ngitjho nalabo esekukade babafundi bakhe kufuze bangathomi baliselele. Nabangathoma ukuliselela, bazokuba ngabanganamsebenzi, njengetswayi eliphelelwa butswayi balo. Iphasi bese liyabahleka. Ngaphezu kwalokho, bazokulahlekelwa mumusa kaZimu bahlambalaze nebizo lakhe. UJesu ugandelela ukuqakatheka kokubalekela ukwenza lokho, ngokuthi: “Oneendlebe akezwe.”—Lukasi 14:35.