Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 82

Umsebenzi KaJesu EPhereya

Umsebenzi KaJesu EPhereya

LUKASI 13:22–14:6

  • UKULWELA UKUNGENA NGOMNYANGO OMNCANI

  • UJESU KUFUZE AFELE EJERUSALEMA

UJesu bekasolo afundisa begodu alapha abantu eJudiya neJerusalema. Nje-ke uyamela ngaphetjheya koMlambo iJordani bona ayokufundisa idorobho ngedorobho esifundeni sePhereya. Nokho, kungasikade uzokubuyela eJerusalema.

UJesu nakasePhereya, umuntu othileko uyambuza: “Kosi, bambalwa na abasindiswako?” Kungenzeka umuntu lo uyazi ngokuphikisana okukhona hlangana nabadosiphambili bezekolo malungana nokuthi banengi namkha bambalwa na abantu abazokusindiswa. UJesu uyayilisa indaba yokuthi bangangani abantu abazokusindiswa, ukhuluma ngalokho okufuze kwenziwe ukuze umuntu asindiswe. Uthi, “Sebenzani budisi bona ningene ngomnyango omncani.” Kwamambala kutlhogeka umzamo omkhulu bona umuntu asindiswe. Kubayini? UJesu uyahlathulula: “Ngiyanitjela ukuthi, abanengi bazokufuna ukungena kodwana angekhe bakghone.”—Lukasi 13:23, 24.

Bona afanise ukuthi kutlhogeka kangangani ukusebenza budisi, uJesu uthi: “Umninimuzi nakasikimako alodlhele umnyango, nizokujama ngaphandle nikokode, nithi, ‘Kosi, sivulela.’ . . . Kodwana izokuthi kini, ‘Angazi ukuthi nivelaphi. Sukani kimi, noke nina nsebenzi zokungalungi!’”—Lukasi 13:25-27.

Lokhu kutjengisa ibangamatlhuwo aqalana nayo umuntu ofika ngemva kwesikhathi—mhlamunye ngesikhathi esifunwa nguye—afumane umnyango uvaliwe begodu ulodlhelwe. Bekufuze afike ngaphambi kwesikhathi, ngitjho nanyana bekungaba budisi ukwenza njalo. Kunjalo nangabantu abanengi ebebangazuza lokha uJesu nakasesekhona abafundisa. Babhalelwe kusebenzisa ithuba lokwenza ukulotjha kweqiniso kube ngokuqakathekileko ekuphileni kwabo. Inengi lalabo uJesu athunyelwe kibo akhenge lamukele ilungiselelo lakaZimu lokusindiswa. UJesu uthi ‘bazokulila baqinise amazinyo’ lokha nabalahlelwa ngaphandle. Kodwana abantu ‘abavela epumalanga netjhingalanga, etlhagwini nesewula,’ nakizo zoke iintjhaba “bazokuhlala etafuleni emBusweni kaZimu.”—Lukasi 13:28, 29.

UJesu uhlathulula uthi: “Kunalabo abangebokugcina [njengabangasimaJuda namaJuda agandelelekileko] abazokuba ngebokuthoma, kube nalabo abangebokuthoma [abadosiphambili bekolo abazikhakhazisa ngokuba ziinzukulwana zaka-Abrahama] abazokuba ngebokugcina.” (Lukasi 13:30) Ukuba kwabo “ngebokugcina” kutjho bona abantu abangathokozikwaba ngekhe babe semBusweni kaZimu.

Abanye abaFarisi beza kuJesu bayamyelelisa bathi: “Khamba lapha, ngombana uHerode [Antipasi] ufuna ukukubulala.” Kungenzeka iKosi uHerode ngiyo ethome izwangobatjho le ukuze yenze uJesu abaleke endaweni le. UHerode kungenzeka uyasaba ukuthi uzokubandakanyeka ekubulaweni komunye umphorofidi, njengombana abandakanyeka ekubulaweni kwakaJwanisi uMbhabhadisi.  Kodwana uJesu uthi ebaFarisini: “Khambani niyokutjela ipungutjha leyo ukuthi, ‘Ngikhipha amadimoni, ngipholisa nabantu namhlanjesi nakusasa, bese ngelanga lesithathu ngizabe ngiqedile.’” (Lukasi 13:31, 32) Ngokubiza uHerode ngokuthi ‘yipungutjha,’ kungenzeka uJesu uqalisela endleleni iimpungutjha ezimaqili ngayo. Nokho, uJesu angekhe enziswe namkha arhatjiswe nguHerode namkha ngomunye umuntu. Uzokwenza isabelo asinikelwe nguYise, ngokuvumelana nehlelo lakaZimu ingasi lomuntu.

UJesu uraga nekhambo lakhe uya eJerusalema, ngombana uthi “akukghonakali bona umphorofidi abulawele ngaphandle kweJerusalema.” (Lukasi 13:33) Asikho isiphorofido seBhayibheli esithi uMesiya kufuze abulawelwe edorobheneli, alo kubayini uJesu akhuluma ngokubulawelwa lapho? Ngombana iJerusalema iyihlokodorobho, lapho kunekhotho ephakemeko yeSanhedrini enamalunga ama-71, ekudenjwa kiyo imilandu yalabo abamangalelwa ngokuba baphorofidi bamanga. Ngaphezu kwalokho, kulapho kwenzelwa khona imihlatjelo yeenlwana. Yeke uJesu uyalemuka bona angekhe kuvumeleke ukuthi abulawelwe kwenye indawo.

Adanile, uJesu uthi, “Jerusalema, Jerusalema, mbulali wabaphorofidi nomkghadlhi ngamatje walabo abathunyelwe kuwe—kunini ngifuna ukubuthelela abantwabakho njengesikhukhukazi nasibuthelela amadzinyanaso ngaphasi kwamaphikwaso! Kodwana akhenge nivume. Nje-ke, indlwenu itjhiywa nani.” (Lukasi 13:34, 35) Isitjhabesi sala iNdodana kaZimu begodu kufuze siqalane nemiphumela!

Ngaphambi kobana uJesu afike eJerusalema, umdosiphambili wabaFarisi ummemela kwakhe esidlweni ngeSabatha. Abamenyiweko baqalisisa uJesu bafuna ukubona ukuthi uzokwenzani ngendoda elapho enobulwelwe bokuvuvuka iinyawo (kanengi okubangwa kugcwala kwamanzi emzimbeni, khulukhulu emilenzeni neenyaweni). UJesu ubuza abaFarisi nezazi zomThetho: “Kuvumelekile na ukulapha ngeSabatha namkha awa?”—Lukasi 14:3.

Akhenge baphendule. Nje-ke uJesu ulapha indoda leyo bese uyababuza: “Ngubani kini ongathi indodanakhe namkha ikunzakhe iwele ngemthonjeni ngelanga leSabatha, angayikhuphi msinyana?” (Lukasi 14:5) Godu abakghoni ukuphendula amezwakhe ahlakaniphileko.