Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 87

Lungiselela Kusesengaphambili—Sebenzisa Ukuhlakanipha

Lungiselela Kusesengaphambili—Sebenzisa Ukuhlakanipha

LUKASI 16:1-13

  • UMFANEKISO WOMPHATHI ONGAKALUNGI

  • “ZENZELENI ABANGANI” NGOBUGWILI BENI

Umfanekiso uJesu asand’ ukuwenza wendodana ebeyilahlekile, bekufuze uthinte abathelisi, abatloli nabaFarisi babone ukuthi uZimu uzimisele ukulibalela izoni ezitjhugulukako. (Lukasi 15:1-7, 11) Okwanje uJesu ukhuluma nabafundi bakhe. Wenza omunye umfanekiso, omalungana nendoda ethileko enjingileko ezwa bona umphathi wendlwayo, akenzi izinto kuhle.

UJesu uthi umphathi lo umangalelwa ngokusaphaza ipahla yekosayo. Nje-ke, ikosi ithi umphathi lo uzokuqothwa. Umphathi uyazibuza, uthi: “Ngizokwenzani nakunje, njengombana ikosami ingithathela ubuphathi? Anginawo amandla wokwemba begodu ngineenhloni zokubawa.” Bona aqalane nalokho okuzokwenzeka, uphetha ngokuthi: “Ngiyazi ukuthi ngizokwenzani, ukwenzela bona abantu bangamukele emizinabo nangisuswako ebuphathini.” Khonokho, ubiza boke abakoloda ikosi, uyababuza: “Uyikoloda okungangani ikosami?”—Lukasi 16:3-5.

Wokuthoma uthi: “Amagagogo alikhulu wamafutha we-oliva.” Lokho kumalitha azi-2 200 wamafutha. Okolodako lo kungenzeka bona bekanesimu yama-oliva namkha bekamthengisi wamafutha. Umphathi uthi kuye: “Thatha incwadakho yesikolodo, hlala phasi, utlole ngokurhabako ukuthi ama-50 [amalitha ayi-1 100].”—Lukasi 16:6.

Umphathi ubuza omunye, uthi: “Wena-ke, ukoloda okungangani?” Umphendula uthi: “Imigodla elikhulu yekoroyi.” Lokho kungaba malitha azi-22 000 wekoroyi. Umphathi uthi emntwini okolodako lo: “Thatha incwadakho yesikolodo utlole ukuthi ema-80.” Nje-ke wehlisa isikolodo sakhe ngamaphesenthi ama-20.—Lukasi 16:7.

Umphathi lo nguye osaphethe iindaba zeemali zekosakhe, nje-ke usesenelungelo lokwehlisa iinkolodo ezikolodwa ikosi. Ngokwehlisa iinkolodo, umphathi lo uzenzela abangani abangamsiza nasele aphelelwe msebenzi.

Ikosi iyezwa ngalokho okwenzekileko. Ngitjho nanyana okwenziwe mphathi lo kutjho ukulahlekelwa ekosini, iyathaba ngalokho umphathi akwenzileko begodu iyambuka ukuthi ‘nanyana angakalungi wenze ngokuhlakanipha.’ UJesu uyangezelela uthi: “Amadodana wephaseli ahlakaniphile esizukulwaneni sawo kunamadodana wokukhanya.”—Lukasi 16:8.

UJesu akakhuthazi indlela umphathi enza ngayo, namkha ubuqili abusebenzisako kwezerhwebo. Alo utjho ukuthini? Ukhuthaza abafundi uthi: “Zenzeleni abangani ngobugwili obungakalungi, ukwenzela ukuthi nabungaphela, banamukele eendaweni zabo zokuhlala zaphakade.” (Lukasi 16:9) Isifundo esisifumanako lapha ngesokubona into iseza kude nokusebenzisa ukuhlakanipha. Iinceku zakaZimu, ‘okumadodana wokukhanya,’ kufuze zizisebenzise ngokuhlakanipha  izinto zazo eziphathekako, zicabanga ngengomuso elingapheliko.

NguJehova uZimu neNdodanakhe kwaphela abangamukela umuntu bona angene emBusweni wezulwini, namkha ePharadesi ephasini ngaphasi komBuso lowo. Kufuze sizimisele ukwenza ubungani nabo ngokusebenzisa ubunjinga esinabo bona sisekele umsebenzi womBuso. Ingomuso lethu elingapheliko lizokuqina lokha nakutjhatjalaliswa igolide, isiliva, nobunye ubunjinga.

UJesu uthi labo abathembekileko ekutlhogomeleni nekusebenziseni nanyana ngibuphi ubunjinga namkha izinto eziphathekako abanazo bazokuthembeka nekutlhogomeleni iindaba eziqakatheke khulu. Uthi: “Nje-ke, nangabe zange nithembeke ngokuphathelene nobugwili obungakalungi, ngubani ozoniphathisa okungekwamambala [njengomsebenzi womBuso]?”—Lukasi 16:11.

UJesu utjengisa abafundi bakhe ukuthi kunengi okulindeleke kibo nangabe bafuna ukwamukelwa ‘eendaweni zokuhlala zaphakade.’ Umuntu ngeze abe sisebenzi sakaZimu seqiniso khisibe ngapha usigqila sobunjinga obungakalungi. UJesu uphetha ngokuthi: “Akunasisebenzi esingaba sigqila samakhosi amabili, ngombana sizokuzonda enye sithande enye, namkha sizokunamathela kwenye sidelele enye. Angekhe naba ziingqila zakaZimu nezobuGwili.”—Lukasi 16:9, 13.