Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 88

Injinga NoLazaru

Injinga NoLazaru

LUKASI 16:14-31

  • UMFANEKISO WENJINGA NOLAZARU

UJesu bekanikela abafundi bakhe iseluleko esihle malungana nokusetjenziswa kobunjinga. Kodwana akusibafundi bakhe kwaphela abalaleleko. NabaFarisi bakhona begodu kufuze basilalelisise iseluleko sakaJesu. Kubayini? Ngombana ‘bathanda imali.’ Nabezwa lokho uJesu akutjhoko “bathoma ukumnyefula.”—Lukasi 15:2; 16:13, 14.

Nokho, lokho akumthusi uJesu. Uthi kibo: “Nina nizenza abalungileko phambi kwabantu, kodwana uZimu uyazazi iinhliziyo zenu. Ngombana lokho abantu abakuthathela phezulu kuyanyenyisa phambi kwakaZimu.”—Lukasi 16:15.

Sekukade abaFarisi ‘bathathelwa phezulu babantu,’ kodwana nje izinto zizokutjhuguluka, isikhuni sizokubuya nomkhwezeli. AbaFarisi abathathelwa phezulwaba banjingile ezintweni zephasi, banamandla wezepolotiki, begodu baneenkhundla eziphezulu kwezekolo, kodwana bazokwehliswa. Abantu abanyazwako abalemukako ukuthi batlhoga ukufunda okungeziweko ngoZimu bazokuphakanyiswa. UJesu wenza kukhanye ukuthi kunetjhuguluko ekulu eyenzekako, uthi:

“UmThetho nabaPhorofidi kwaraga bekwafika uJwanisi. Kusukela lapho, umBuso kaZimu uziindaba ezimnandi ezitjhunyayelwako, begodu yoke imihlobo yabantu igijimela kiwo. Kwamambala, kulula ngezulu nephasi bona kudlule kunokobana iledere linye lomThetho lingazaliseki.” (Lukasi 3:18; 16:16, 17) Amezwi kaJesu atjengisa njani ukuthi kunetjhuguluko eyenzekako?

Abadosiphambili bekolo yobuJuda bazikhakhazisa ngokuthi banamathela emThethweni kaMosi. Khumbula ukuthi ngesikhathi uJesu aseJerusalema avula indoda amehlo, abaFarisi bazikhakhazisa bathi: “Thina sibafundi bakaMosi. Siyazi bona uZimu wakhuluma noMosi.” (Jwanisi 9:13, 28, 29) Omunye umnqopho womThetho owanikelwa ngoMosi bekukudosela abantu abathobekileko kuMesiya, onguJesu. UJwanisi uMbhabhadisi waveza ukuthi uJesu uyiMvana kaZimu. (Jwanisi 1:29-34) Kusukela ngomsebenzi kaJwanisi, amaJuda athobekileko, khulukhulu lawo atlhagako bewasolo ezwa ‘ngomBuso kaZimu.’ Kwamambala, boke abafuna ukuba ziinceku zomBuso kaZimu begodu bazuze kiwo baphathelwe ‘iindaba ezimnandi.’

Lokho akutjho ukuthi umThetho kaMosi awukazaliseki; kunalokho udosele abantu kuMesiya. Ngaphezu kwalokho, isibopho sokuwulandela siyaphela. Ngokwesibonelo, umThetho bewuvumela ukuqeda umtjhado ngananyana ngisiphi isizathu, kodwana nje uJesu uhlathulula ukuthi “nanyana ngubani otlhala umkakhe atjhade nomunye uyafeba, naloyo otjhada umfazi otlhalwe yindodakhe uyafeba.” (Lukasi 16:18) Amezwi la abasilinga khulu abaFarisi abathanda ukubeka imithetjhwana eentweni zoke!

Nje-ke uJesu wenza umfanekiso oveza ubukhulu betjhuguluko elenzekako. Ukhuluma ngamadoda amabili anobujamo obungafaniko —kodwana ubujamo bendoda ngayinye, butjhuguluka ngendlela erarako. Njengombana sidemba umfanekiso lo, ungakhohlwa ukuthi hlangana nabawulaleleko kunabaFarisi abathanda imali abathathelwa phezulu babantu.

UJesu uthi, “Bekunomuntu othileko oyinjinga obekambatha izambatho ezibubende nelineni, atetemuka emnonwenakhe qobe langa. Kodwana isikhombeli esithileko ibizo laso linguLazaru besibekwa esangweni lakhe, sineenlonda ezigcwele umzimba woke begodu sirhalela ukusuthiswa ngeentshutshuru eziwa etafuleni yenjinga le. Bekufika ngitjho nezinja zikhothe iinlonda zaso.”—Lukasi 16:19-21.

AbaFarisi bathanda imali, nje-ke akunakuzaza ukuthi ‘umuntu onjingileko’ ufanekisela abobani. Abadosiphambilaba bekolo yobuJuda bathanda nokumbatha izambatho zakanokutjho ezibizako. Ngaphezu kobunjinga bamambala abanabo, babonakala banjingile godu ngamalungelo abawathabelako namathuba abavulekeleko. Kwamambala, ukubafanisa nendoda embethe ezibubende kutjengisa isikhundla sabo esiphezulu begodu ilineni elimhlophe litjengisa ukuzibona kwabo balungile.—Danyela 5:7.

Abadosiphambilaba abaziinjinga, babaqala njani abantu abanganalitho? Bayabadelela, bababize ngokuthi ma-‛am ha·’aʹrets, namkha abantu benarha (bephasi), abangawazi umThetho nabangafanelwa ukufundiswa wona. (Jwanisi 7:49) Lokho kufanekiselwa bujamo ‘besikhombeli ibizo laso linguLazaru,’ esirhalela ngitjho  nokudla ‘iintshutshuru eziwa etafuleni yenjinga le.’ NjengoLazaru ozele iinlonda umzimba woke, abantu abanganalitho bayanyazwa, njengokungathi bayanyenyisa phambi kwakaZimu.

Sekusikhatjhana ubujamo obutlhuwisakobo bukhona, kodwana uJesu uyazi ukuthi sekusikhathi setjhuguluko elikhulu ebujamweni balabo abanjengendoda enjingileko nalabo abanjengoLazaru.

UBUJAMO BENJINGA NOLAZARU BUYATJHUGULUKA

UJesu uraga nokuhlathulula amatjhuguluko ararako ebujamweni bamadoda la. Uthi, “Ngokukhamba kwesikhathi, isikhombeli sahlongakala sathathwa ziingilozi saya esifubeni saka-Abrahama. Godu, nenjinga leyo yahlongakala yabulungwa. Yathi iseThuneni ihlunguphazeka yaphakamisa amehlwayo, yabona u-Abrahama akude noLazaru asesifubeni sakhe.”—Lukasi 16:22, 23.

Labo abalalele uJesu bayazi ukuthi u-Abrahama kade ahlongakala begodu useThuneni. ImiTlolo ikwenza kukhanye ukuthi akakho umuntu oseThuneni, okghona ukubona namkha ukukhuluma, kuhlanganise no-Abrahama. (UMtjhumayeli 9:5, 10) Alo, abadosiphambili bezekolwaba bacabanga ukuthi uJesu utjho ukuthini ngomfanekiso lo? Yini okungenzeka uyayiveza ngabantu abanganalitho nangabadosiphambili bezekolo abathanda imali?

UJesu uveza itjhuguluko elizako nakathi ‘umThetho nabaPhorofidi kwaraga bekwafika uJwanisi uMbhabhadisi, kodwana kusukela lapho, umBuso kaZimu ziindaba ezimnandi ezitjhunyayelwako.’ Yeke uLazaru nendoda enjingileko bayahlongakala ebujamweni babo bangaphambili, begodu nje uZimu sele abaqala ngendlela ehlukileko, bafumana iinkhundla ezitja ngebanga lokutjhumayela kwakaJwanisi noJesu Krestu.

Abantu abathobekileko nabatlhagako sele kusikhathi eside badinywa iimfundiso ebezingaqinisa ubuhlobo babo noZimu. Kodwana umlayezo womBuso owathulwa nguJwanisi uMbhabhadisi kokuthoma, kwalandela uJesu, uyabasiza begodu bayawamukela. Ngaphambilini bekufuze baneliswe ziimfundiso ezincani ‘ezinjengeentshutshuru eziwa etafuleni’ labadosiphambili bezekolo. Nje, bondliwa ngamaqiniso wemiTlolo aqakathekileko, khulukhulu izinto ezikarisako ezihlathululwa nguJesu. Kunjengokungathi ekugcineni basebujamweni obuhle phambi kwakaJehova uZimu.

Ngokuhlukileko, abadosiphambili bezekolo abaziinjinga nabahlonitjhwako, bayabhala ukwamukela umlayezo womBuso owamenyezelwa nguJwanisi nebewusolo utjhunyayelwa nguJesu enarheni yoke. (Matewu 3:1, 2; 4:17) Kuhlekuhle, umlayezo loyo okhuluma ngesahlulelo sakaZimu esivuthako, uyabasilinga namkha  uyabahlunguphaza. (Matewu 3:7-12) Abadosiphambili bezekolwaba abathanda imali bebazokuthaba ngathana uJesu nabafundi bakhe bebangakuvilaphela ukutjhumayela umlayezo kaZimu. Abadosiphambilabo banjengendoda enjingileko yomfanekiso lo, ethi: “Baba Abrahama, ngirhawukela, uthumele uLazaru bona ayokufaka ipente yomunwakhe ngemanzini apholise ilimi lami, ngombana ngisebuhlungwini obukhulu, emlilweni otjhisa bhe.”—Lukasi 16:24.

Kodwana angekhe kwenzeke lokho. Inengi labadosiphambili bezekolo angekhe litjhuguluke. Babhalile ‘ukulalela uMosi nabaPhorofidi,’ okumitlolo ebeyizobasiza bamukele ukuthi uJesu unguMesiya kaZimu neKosi. (Lukasi 16:29, 31; Galatiya 3:24) Abazithobi nokuzithoba bavumele ukufundiswa ngilabo abanganalitho, abamukela uJesu begodu esebamukelwa nguZimu. Nakubafundi bakaJesu bona, angekhe bawathobe namkha bawanunge amaqiniso ukuze nje banelise abadosiphambili bezekolo namkha babanikele ukuphumula. Emfanekiswenakhe, uJesu uhlathulula lokho ngamezwi ‘kaBaba u-Abrahama’ nakakhuluma nendoda enjingileko athi:

“Mntwanami, khumbula bona wazifumana zoke izinto ezihle usaphila, kodwana uLazaru wafumana ezimbi. Kodwana nje, yena uyaduduzwa, wena usebuhlungwini. Ngaphandle kwalokho, kunerharha elikhulu phakathi kwenu nathi, ukwenzela bona labo abafuna ukusuka kithi beze kini bangakghoni, nalabo abafuna ukuyamela ngakithi basuka kini bangakghoni.”—Lukasi 16:25, 26.

Itjhuguluko elikhulu kangaka elenzekako liyafaneleka begodu lilungile! Lokho kwenza bona kube namatjhuguluko hlangana nabadosiphambili bezekolo abazikhakhazisako nabantu abathobekileko abamukela ijogi kaJesu begodu ekugcineni bafumane ukuphumula nokondliwa ngamaqiniso avela kuZimu. (Matewu 11:28-30) Itjhugulukweli lizokuba sepepeneneni eenyangeni ezimbalwa ezizako lokha isivumelwano somThetho sijamiselelwa ngesivumelwano esitjha. (Joromiya 31:31-33; Kolose 2:14; Hebheru 8:7-13) UZimu nakathulula ummoyakhe ocwengileko ngelanga lePentekoste langomnyaka ka-33, kuzokuba semtarini ukuthi abafundi bakaJesu ngibo abathabisa uZimu, ingasi abaFarisi nabakhambisani babo kwezekolo.