Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 97

Umfanekiso Weensebenzi Esimini Yamadiribe

Umfanekiso Weensebenzi Esimini Yamadiribe

MATEWU 20:1-16

  • IINSEBENZI ‘ZOKUGCINA’ ZIBA ‘NGEZOKUTHOMA’

UJesu usand’ ukutjela abamlaleleko ePhereya ukuthi “abanengi abangebokuthoma bazokuba ngebokugcina nebokugcina bazokuba ngebokuthoma.” (Matewu 19:30) Bona aveze ukuqakatheka kwendaba le, wenza umfanekiso weensebenzi ezisemini yamadiribe, uthi:

“UmBuso wezulu unjengomninimuzi owaphuma ekuseni ayokuqatjha iinsebenzi zesimakhe yamadiribe. Ngemva kokuthi avumelene neensebenzi ukuthi uzozibhadela udenariyu ngelanga, wazithumela esiminakhe yamadiribe. Waphuma godu pheze ngesimbi yethoba ekuseni, wabona abanye bajame etatawini lokuthengisela banganamsebenzi; wathi kibo, ‘Nani khambani niye esiminami yamadiribe, ngizoninikela umrholo onifaneleko.’ Batjhinga khona. Godu waphuma ngesimbi yetjhumi nambili ngamadina nangesimbi yesithathu ntambama wenza okufanako. Ekugcineni, pheze ngesimbi yesihlanu ntambama, waphuma wafunyana abanye bajamile, wathi kibo, ‘Nijameleni lapha ilanga loke ningasebenzi?’ Baphendula bathi, ‘Ngombana akekho osiqatjhileko.’ Wathi kibo, ‘Nani iyani esiminami yamadiribe.’”—Matewu 20:1-7.

Kungenzeka abantu abalalele uJesu bacabanga ngoJehova uZimu nabezwa kukhulunywa ‘ngomBuso wezulu’ ‘nangomninimuzi.’ ImiTlolo yethula uJehova njengomnikazi wesimu yamadiribe, efanekisela isitjhaba sakwa-Israyeli. (IRhubo 80:9, 10; Isaya 5:3, 4) Labo abangaphasi kwesivumelwano somThetho, bafaniswa neensebenzi zesimu yamadiribe. Nokho, uJesu akakhulumi ngama-Israyeli wekadeni. Uhlathulula ubujamo bangesikhathi sakhe.

Abadosiphambili bezekolo, njengabaFarisi abasand’ ukumlinga ngendaba yokutlhala, bazitjela ukuthi basebenza budisi emsebenzini kaZimu. Bafana neensebenzi ezisebenze ilanga loke, begodu balindele ukubhadelwa udenariyu, okumrholo welanga elizeleko.

Emehlweni wabaphristi nabanye abadosiphambili bezekolo, amaJuda anyazekako abonakala angalotjhi uZimu ngokuzeleko, afana neensebenzi ezisebenza ingcenye yelanga esimini kaZimu. Emfanekisweni kaJesu, la madoda aqatjhwe “pheze ngesimbi yethoba ekuseni” namkha aqatjhwe emini—ngesimbi yetjhumi nambili, nangesimbi yesithathu, ekugcineni ngesimbi yesihlanu ntambama.

Amadoda nabafazi abalandela uJesu baqalwa ‘njengabaqalekisiweko.’ (Jwanisi 7:49) Baqede ukuphila kwabo okunengi bathiya iinhlambi namkha benza eminye imisebenzi. Kwathi ngesiruthwana sangomnyaka ka-29, “umnikazi wesimu yamadiribe” wathumela uJesu ukuyokubiza abantu abanyazekakwaba bona bazokusebenzela uZimu babe bafundi bakaKrestu. Ngilaba uJesu athi ‘ngebokugcina,’ iinsebenzi zesimbi yesihlanu.

Nakaphetha umfanekiswakhe, uJesu uhlathulula lokho okwenzekako ekupheleni kwelanga lokusebenza, uthi: “Kuthe nakuhlwako, umnikazi wesimu yamadiribe wathi enduneni, ‘Biza iinsebenzi uzibhadele umrholwazo, uthome ngezokugcina bese ugcina ngezokuthoma.’ Kweza amadoda wangesimbi yesihlanu ntambama, ngayinye yafumana udenariyu. Kwathi nakufika lawa wokuthoma, azitjela ukuthi wona azokurholelwa ukudlula amanye, kodwana nawo afumana udenariyu. Nakawufumanako, athoma ukunghonghoyila kumninimuzi athi, ‘Amadoda afike ekugcineni la asebenze i-iri linye tere; kodwana uwarholele njengathi esisebenze budisi khulu ilanga loke kutjhisa bhe!’ Kodwana nakaphendula omunye wabo wathi, ‘Mngani, ayikho into embi engikwenza yona. Angithi mina nawe sivumelene ngodenariyu, kghani nginamala? Thatha okungokwakho ukhambe. Ngifuna ukunikela lo wokugcina umrholo olingana newakho. Kghani anginalungelo lokwenza engikufunako ngezinto zami? Namkha ilihlo lakho linomona ngombana mina ngilungile?’ Ngokunjalo-ke, bokugcina bazokuba  ngebokuthoma, nabokuthoma bazokuba ngebokugcina.”—Matewu 20:8-16.

Kungenzeka abafundi bayazibuza ngamezwi wokugcina womfanekiso kaJesu. Abadosiphambili bamaJuda abazibona ‘bangebokuthoma’ bazokuba njani “ngebokugcina”? Abafundi bakaJesu bona bazokuba ‘ngebokuthoma’ njani?

Abafundi bakaJesu, abaqalwa baFarisi nabanye ‘njengebokugcina,’ bazokuba ‘ngebokuthoma’ abazokufumana umrholo ozeleko. UJesu nakahlongakalako, isitjhaba sakwa-Israyeli sizokulahlwa, bese uZimu uzokukhetha isitjhaba esitjha, ‘u-Israyeli kaZimu.’ (Galatiya 6:16; Matewu 23:38) UJwanisi uMbhabhadisi bekakhuluma ngalabo ebebazokuba ‘ngu-Israyeli kaZimu’ omutjha, nakakhuluma ngokubhajadiswa ngommoya ocwengileko okuzako. Labo ‘ebebangebokugcina’ bazokuba ngebokuthoma ukubhajadiswa ngendlela le begodu bazokufumana ilungelo lokuba bofakazi bakaJesu “neendaweni ezikude khulu zephasi.” (IzEnzo 1:5, 8; Matewu 3:11) Ngokwezinga abafundi abazwisisa ngalo amatjhuguluko amakhulu uJesu athi azokwenzeka, kungenzeka bayabona ukuthi bazokuhloywa badosiphambili bezekolo, ‘abangebokugcina.’