Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 100

Umfanekiswakhe Wabomina Abalitjhumi

Umfanekiswakhe Wabomina Abalitjhumi

LUKASI 19:11-28

  • UMFANEKISO KAJESU WABOMINA ABALITJHUMI

Nanyana uJesu asaya eJerusalema, kungenzeka yena nabafundi bakhe basesesemzini kaZakewu. Abafundi bacabanga ukuthi msinyana kuzokuhlonywa “umBuso kaZimu” begodu uJesu uzokuba yiKosawo. (Lukasi 19:11) Abayizwisisi indaba le, njengombana babhalelwa kuzwisisa bona uJesu kufuze afe. Nje-ke bona uJesu abasize babone ukuthi umBuso usesekude, ubenzela umfanekiso.

Uthi: “Umuntu othileko obelethwa ebukhosini waya enarheni ekude ayozithathela ubukhosi bese abuye.” (Lukasi 19:12) Ikhambo elinjalo lithatha isikhathi. Kusemtarini ukuthi uJesu ‘mumuntu obelethwa ebukhosini’ othatha ikhambo lokuya “enarheni ekude,” ezulwini, lapho uYise azomnikela khona amandla wokubusa.

Emfanekisweni lo, ngaphambi kobana ‘umuntu obelethwa ebukhosini’ akhambe, ubiza iinsebenzi zakhe ezilitjhumi anikele ngasinye umina wesiliva, athi kizo: “Rhwebani ngabo bengibuye.” (Lukasi 19:13) Abomina besiliva baziimpaparwana zemali yenani elikhulu. Umina ulingana nomrholo wesisebenzi sezokulima weenyanga ezingaphezu kwezintathu.

Abafundi kungenzeka bayalemuka ukuthi banjengeensebenzi ezilitjhumi ezisemfanekisweni, ngombana uJesu khewabafanisa neensebenzi zesivuno. (Matewu 9:35-38) Kuliqiniso bona akhenge ababawe bona balethe isivuno sekoroyi. Kunalokho, isivuno singabanye abafundi abangafumana indawo emBusweni kaZimu. Abafundi basebenzisa isikhathi sabo soke, amandla ngitjho nezinto zabo eziphathekako bona bafumane iindlalifa ezingeziweko zomBuso.

Khuyini okhunye uJesu akwembulako emfanekisweni lo? Uthi izakhamuzi ‘zamzonda [umuntu obelethwa ebukhosini] bezathumela abazenda bona bamlandele bathi, “Asifuni umuntu lo abe yikosethu.”’ (Lukasi 19:14) Abafundi bayazi bona amaJuda awamamukeli uJesu—amanye wawo afuna ngitjho nokumbulala. Ngemva kokuhlongakala nokukhuphukela kwakaJesu ezulwini, inengi lamaJuda litjengisa indlela elimqala ngayo ngokuhlunguphaza abafundi bakhe. Abaphikisaba bakwenza kukhanye ukuthi abafuni bona uJesu abe yiKosi.—Jwanisi 19:15, 16; IzEnzo 4:13-18; 5:40.

Iinsebenzi ezilitjhumi zibasebenzisa njani abomina bazo bekube kulapho ‘umuntu obelethwa ebukhosini’ afumana “ubukhosi” begodu abuye? UJesu uthi: “Kwathi nakabuyako ngemva kokuzifumanela ubukhosi, wabiza iinsebenzi azinikele imali, ukuhlolisisa ukuthi zizuzeni ekurhwebeni kwazo. Sokuthoma seza phambili sathi, ‘Kosi, umina wakho uzuze abomina abalitjhumi.’ Wathi kiso, ‘Wenze kuhle, sisebenzi esilungileko! Ngombana utjengise ukuthi uthembekile entweni encancani, busa amadorobho alitjhumi.’ Sesibili naso seza, sathi, ‘Kosi, umina wakho uzuze abomina abahlanu.’ Nakileso wathi, ‘Nawe busa amadorobho amahlanu.’”—Lukasi 19:15-19.

Nangabe abafundi bacabanga bona bafana neensebenzi ezisebenzisa isikhathi sazo, amandla ngitjho nezinto zazo eziphathekako bona benze abafundi abangeziweko, kufuze baqiniseke bona lokho kuzomthabisa uJesu. Bangaba nethemba godu lokuthi uzobabusisa ngokukhuthala kwabo. Kuliqiniso bona ubujamo, amathuba namakghono wabafundi bakaJesu awafani. Kodwana uJesu, ofumana “ubukhosi,” uzoyibona imizamo yokuthembeka abayenzako emsebenzini wokwenza abafundi begodu uzobabusisa.—Matewu 28:19, 20.

Nokho, akhe ubone umehluko njengombana uJesu aphetha umfanekiswakhe: “Kodwana kweza esinye [isisebenzi] sathi, ‘Kosi, nangu umina wakho ebengiwufihlile ngawuphuthela ngetjhila. Qala, bengikusaba, ngombana uyindoda ebukhali; uthatha lokho ongazange ukubeke, uvune lapho ungakatjali khona.’ Wathi  kiso, ‘Ngizokugweba ngamezwakho, sisebenzi esimbi. Angithi bewazi ukuthi ngiyindoda ebukhali, ethatha lapho ingakabeki khona nevuna lapho ingakatjali khona? Alo-ke kubayini ungazange ufake imalami ngebulungelweni? Bekuzakuthi nangibuyako, ngiyifumane inamakonyana.’ Bese wathi kilabo abajame lapho, ‘Thathani umina wakhe nimnikele lowo onabomina abalitjhumi.’”—Lukasi 19:20-24.

Ngokubhalelwa kusebenza bona sandise umnotho wombuso wekosaso, isisebenzesi silahlekelwa khulu. Abapostoli balindele ukubusa kwakaJesu emBusweni kaZimu. Nje-ke ngokwalokho akutjhoko ngesisebenzi samaswaphelesi, abapostoli pheze bayabona ukuthi nebangakakhuthali, ngeze bafumane indawo emBusweni loyo.

Amezwi kaJesu kufuze akhuthaze abafundi abathembekileko bona bakhuphule indlela abasebenza ngayo. Uphetha uthi: “Ngithi kini, nanyana ngubani onakho, uzokunikelwa okungeziweko, kodwana loyo onganakho, uzokumukwa ngitjho nalokho anakho.” Ungezelela ngokuthi amanabakhe, angafuni bona ‘abe yikosawo,’ azokubulawa. Ngemva kwalokho uJesu uraga nekhambo lakhe lokukhuphukela eJerusalema.—Lukasi 19:26-28.