Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 92

Kulatjhwa Amadoda Alitjhumi Anobulepheru—Yinye Iyathokoza

Kulatjhwa Amadoda Alitjhumi Anobulepheru—Yinye Iyathokoza

LUKASI 17:11-19

  • UJESU ULAPHA AMADODA ALITJHUMI ANOBULEPHERU

UJesu utjharaganisa amano weSanhedrini wokumbulala, uya edorobheni elibizwa ngokuthi yi-Efrayimu, pheze elisetlhagwini-pumalanga yeJerusalema. Uhlala lapho nabafundi bakhe, kude namanabakhe. (Jwanisi 11:54) Nokho, kutjhidela isikhathi sePhasika langomnyaka ka-33, nje-ke uJesu uyakhamba godu. Utjhinga etlhagwini yeSamariya, ukhuphukela eGalile, begodu leli likhambo lakhe lamaswaphela endaweni le ngaphambi kokuhlongakala kwakhe.

Ekuthomeni kwekhambweli, uJesu asakhamba isabelo nesabelo, uhlangana namadoda alitjhumi anobulepheru. Ngezinye iinkhathi, ubulwelobu budla kancani kancani izitho zomzimba womuntu—imino, amazwani, namkha iindlebe. (Numeri 12:10-12) UmThetho kaZimu uthi umuntu ophethwe bulepheru kufuze arhuwelele athi, “Ngisilaphele! Ngisilaphele!” begodu angahlali nabantu.—Levitikusi 13:45, 46.

Amadoda alitjhumi la, enza ngokuvumelana nomThetho kaZimu, ajamela kude noJesu. Kodwana ayarhuwelela athi: “Jesu, Mfundisi, sirhawukela!” UJesu nakabona amadoda la, uthi kiwo: “Khambani niyoziveza ebaphristini.” (Lukasi 17:13, 14) Ngalokhu, uJesu utjengisa bona uyawuhlonipha umThetho kaZimu, onikela abaphristi ilungelo lokutjho ukuthi abantu abalatjhwe ubulepheru bapholile ekuguleni kwabo. Ngemva kwalokho bangahlala godu hlangana nabantu abaphilileko.—Levitikusi 13:9-17.

Amadoda anobulepheru la, ayakholelwa emandleni kaJesu wokwenza imikarisomraro. Ngitjho nanyana angakalatjhwa, ayakhamba aya ebaphristini. Nawasendleleni, ukukholelwa kwawo kuJesu kuyavuzwa. Athoma ukubona nokuzwa ukuthi alatjhiwe!

Amadoda alithoba ahlanjululiweko aragela phambili nekhambo lawo. Kodwana yinye iyajika. Indoda emSamariya le, ibuyela emva iyokufuna uJesu. Kubayini? Ifuna ukuthokoza uJesu ngalokho okwenzekileko. Ogade anobulepheru lo, ‘udumisa uZimu ngelizwi elikhulu,’ alemuka bona nguye ompholisileko. (Lukasi 17:15) Nakafumana uJesu, uguqa phambi kwakhe, uyamthokoza.

UJesu utjela labo abambhodileko, uthi: “Wolitjhumi ahlanjululiwe, kghani akusinjalo? Nje-ke, akuphi amanye alithoba? Akekho omunye na ojikileko bona azokudumisa uZimu ngaphandle kwendoda le yakenye inarha?” Nje-ke, uJesu utjela indoda yomSamariya uthi: “Sikima, ukhambe; ukukholwa kwakho kukupholisile.”—Lukasi 17:17-19.

Ngokulapha amadoda alitjhumi anobulepheru, uJesu utjengisa ukuthi usekelwa nguJehova uZimu. Omunye wabalitjhumaba akalatjhwa kwaphela zizenzo zakaJesu, kodwana kungenzeka usendleleni eya ekuphileni. Thina asiphili esikhathini lapho uZimu asebenzisa khona uJesu bona alaphe abantu ngemikarisomiraro. Nokho, ngokukholwa kuJesu, singaba sendleleni eya ekuphileni—ukuphila okungapheliko. Njengendoda yomSamariya leya, siyatjengisa na ukuthi siyathokoza?