Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 85

Ukuthaba Ngesoni Esiphendukako

Ukuthaba Ngesoni Esiphendukako

LUKASI 15:1-10

  • UMFANEKISO WEMVU ELAHLEKILEKO NOWESIPAPARWANA ESILAHLEKILEKO

  • IINGILOZI EZUWINI ZIYTHABA

UJesu ugandelele ukuqakatheka kokuthobeka iinkhathi ezinengi hlangana nomsebenzakhe. (Lukasi 14:8-11) Utjhisakalela ukufumana amadoda nabafazi abanesifiso sokusebenzela uZimu ngokuthobeka. Bekube nje, abanye babo basesezizoni ezidumileko.

AbaFarisi nabatloli bayatjheja bona abantu abanjalo—ababaqala njengabangatjho litho—ngibo abadoswa mlayezo kaJesu. Bayanghonghoyila bathi: “Indoda le yamukela izoni begodu idla nazo.” (Lukasi 15:2) AbaFarisi nabatloli bazibona bangcono begodu baqala abantu abajayelekileko njengesila engaphasi kweenyawo zabo. Bona batjengise indlela ababanyaza ngayo, abadosiphambili basebenzisa amezwi wesiHebheru athi ‛am ha·’aʹrets, okutjho ukuthi “abantu benarha [bephasi]” ukuqalisela kibo.

UJesu akafani nabo, yena uphatha boke abantu ngehlonipho, ngomusa, nangesirhawu. Inengi labantu abanyazwako, kuhlanganise nabanye abaziwa ngokwenza isono, bazimisele ukulalela uJesu. UJesu uzizwa njani ngendaba yokunyefulwa kwakhe ngokusiza abantu abanyazwako begodu wenzani ngakho?

Ipendulo ibonakala kuhle nakenza umfanekiso othinta ihliziyo ofana naloya awenza ngaphambilini eKapernawumi. (Matewu 18:12-14) Indlela uJesu abeka ngayo izinto, yenza ngasuthi abaFarisi balungile begodu bavikelekile esibayeni sakaZimu. Kanti abanyazwako wenza ngasuthi baphambukile begodu balahlekile. UJesu uthi:

“Ngiyiphi indoda phakathi kwenu enezimvu ezili-100, kuthi nayilahlekelwa ngeyodwa yazo, engekhe itjhiye ezima-99 emmangweni iyokufuna leyo elahlekileko bekube kulapho iyifumana? Ithi ingayifumana, iyitjathe phezu kwamahlombayo itjho ngethabo. Nayifika ekhaya, ibiza abangani bayo nabomakhelwana, ithi kibo, ‘Thabani nami, ngombana ngiyifumene imvu yami ebeyilahlekile.’”—Lukasi 15:4-6.

Utjho ukuthini umfanekiso kaJesu lo? Uyahlathulula: “Ngiyanitjela ukuthi ngendlela efanako, kuzokuba nethabo elikhulu ezulwini ngesoni sinye esitjhugulukako, ukudlula labo abama-99 abalungileko, abangatlhogi ukutjhuguluka.”—Lukasi 15:7.

AbaFarisi bayarareka uJesu nakakhuluma ngokutjhuguluka. Bazibona balungile begodu babona kungatlhogeki ukuthi batjhuguluke. Lokha abanye babo banyefula uJesu eminyakeni embalwa edlulileko bathi udla nabathelisi nezoni, wabaphendula wathi: “Angikazeli ukubiza  abantu abalungileko, kodwana ngizele ukubiza izoni.” (Markosi 2:15-17) AbaFarisi abazibona balungilaba babhalelwa kubona ukuthi kuyatlhogeka bona batjhuguluke begodu ngokwenza kwabo njalo abalethi ithabo ezulwini. Kodwana izoni naziphenduka kwamambala ziletha ithabo ezulwini.

Bona enze iphuzu lakhe libe namandla lokuthi ukutjhuguluka kwezoni ezilahlekileko kuletha ithabo elikhulu ezulwini, uJesu wenza omunye umfanekiso, walokho okwenzeka ekhaya, uthi: “Ngimuphi umfazi oneempaparwana zesiliva ezilitjhumi, othi nakalahlekelwa sipaparwana sinye, angakhanyisi isibani, athanyele indlwakhe asifunisise kuhle bekasifumane? Nakasifumanako, ubiza abangani bakhe nabomakhelwana, athi kibo, ‘Thabani nami, ngombana ngisifumene isipaparwana sesiliva ebesingilahlekele.’”—Lukasi 15:8, 9.

Ihlathululo uJesu ayinikelako ifana naleya ayinikela ngemva kokwenza umfanekiso wemvu elahlekileko. Nje-ke uthi: “Ngiyanitjela ukuthi ngendlela efanako, iingilozi zakaZimu ziyathaba ngesoni sinye esitjhugulukako.”—Lukasi 15:10.

Akhucabange, iingilozi zakaZimu zinekareko ekulu ekutjhugulukeni kwezoni ezilahlekileko! Indaba le iqakatheke ngokukhethekileko ngombana izoni ezitjhugulukako begodu zifumane indawo emBusweni kaZimu wezulwini, zizokuba nesikhundla esiphakamileko ukudlula seengilozi! (1 Korinte 6:2, 3) Kodwana iingilozi azibi nomona. Alo thina kufuze sizizwe njani isoni nasibuyela kuZimu, sitjhuguluke ngokupheleleko?