Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 94

Ukuqakatheka Kokuthandaza Nokuthobeka

Ukuqakatheka Kokuthandaza Nokuthobeka

LUKASI 18:1-14

  • UMFANEKISO WOMHLOLOKAZI OPHIKELELAKO

  • UMFARISI NOMTHELISI

UJesu sekabatjelile abafundi bakhe umfanekiso wokuphikelela emthandazweni. (Lukasi 11:5-13) Kungenzeka nje useSamariya namkha eGalile, godu uveza ukuqakatheka kokungalisi ukuthandaza. Wenza lokhu asebenzisa umfanekiso naku:

“Edorobheni elithileko bekunomgwebi ogade angamsabi uZimu begodu angahloniphi muntu. Godu bekunomhlolokazi edorobhenelo obekasolo aya kuye athi, ‘Qinisekisa bona ngifumana ubulungiswa kongimangalelako.’ Besele kusikhathi eside angafuni ukumsiza, kodwana ngemva kwalokho wathi ehliziywenakhe, ‘Ngitjho nanyana ngingamsabi uZimu namkha ngingahloniphi muntu, kodwana ngombana umhlolokazi lo uhlalele ukungitshwenya, ngizokwenza bona afumane ubulungiswa ukwenzela ukuthi angasolo eza azongidina ngesibawo sakhe.’”—Lukasi 18:2-5.

Ahlathulula umfanekiso lo, uJesu uthi: “Nimzwile umgwebi utheni ngitjho nanyana angakalungi! Alo-ke, uZimu ngeze na abangela bona benzelwe ubulungiswa abakhethiweko bakhe abamlilela imini nobusuku, ngitjho nanyana ababekezelela?” (Lukasi 18:6, 7) UJesu utjho ukuthini ngoYise?

UJesu akatjho ukuthi uJehova uZimu ufana nomgwebi ongakalungi lo. Uveza naku umehluko: Nange umgwebi omumuntu ongakalungi alalela isibawo somuntu ophikelelako, akunakuzaza bona uZimu uzosilalela. Ulungile begodu muhle, uzobaphendula abantu bakhe nabangalisi ukuthandaza. Lokho kubonakala emezwini kaJesu: “Ngiyanitjela, [uZimu] uzokubangela bona ubulungiswa benzeke kibo msinyana.”—Lukasi 18:8.

Kanengi abantu abatlhagako ababufumani ubulungiswa, kanti abantu abanjingileko bona bayathandwa. Kodwana leyo akusiyindlela kaZimu. Nasele isikhathi sakhe sifikile, uzokutjengisa ubulungiswa ngokujezisa abantu abambi bese iinceku zakhe zifumana ukuphila okungapheliko.

Bobani abakholwa njengomhlolokazi lo? Bangaki abakholelwa bona uZimu “uzokubangela bona ubulungiswa benzeke kibo msinyana”? UJesu usand’ ukwenza umfanekiso wokuqakatheka kokuphikelela emthandazweni. Nje-ke aqalisela ekukholelweni emandleni womthandazo, uyabuza: “INdodana yomuntu nayifikako, izokufumana na ukukholwa okunje ephasini?” (Lukasi 18:8) Utjho ukuthi ukukholwa okunjalo kungenzeka kungafumaneki uKrestu nakafikako.

Abanye abalalele uJesu bazizwa baqiniseka ngokukholwa kwabo. Bayazithemba ukuthi balungile, kukulapho baqalela abanye abantu phasi. UJesu uqalisela umfanekiso lo ebantwini abanjalo, uthi:

“Amadoda amabili aya ethempelini ayokuthandaza, enye bekumFarisi enye kumthelisi. UmFarisi wajama wathoma ukutjho lokhu emthandazwenakhe, ‘Zimu, ngiyakuthokoza ngombana angifani nabanye abantu—abadlelezeli, abangakalungi, iimfebe ngitjho nomthelisi lo. Ngizila ukudla kabili ngeveke; nginikela kwetjhumi kwakho koke engikufumanako.’”—Lukasi 18:10-12.

 AbaFarisi baziwa ngokuzenza babonakale tjhatjhalazi ngasuthi balungile. Benza lokhu bona babukwe babantu. Amalanga wokuzila ukudla abazibekele wona, kungoMvulo nangeLesine, okumalanga lapha kumajadu khona ematatawini amakhulu wokuthengisela, lapho abantu abanengi bazobabona khona. Godu bakubhadela ngokuthembeka kwetjhumi, ngitjho nokweentjalo ezincani. (Lukasi 11:42) Eenyangeni ezimbalwa ezidlulileko, batjengise indlela abadelela ngayo abantu abanyazekako, bathi: “Isiqubuthwesi esingawazi umThetho [ngokombono wabaFarisi] siqalekisiwe.”—Jwanisi 7:49.

UJesu uraga nomfanekiswakhe, uthi: “Kodwana umthelisi, ajamele kudanyana, bekangafuni nokuqala ezulwini kodwana asolo azibetha esifubeni, athi, ‘Zimu, ngirhawukela, mina soni.’” Ngokuthobeka, umthelisi uyavuma ukuthi unemitjhapho. UJesu uphetha ngokuthi: “Ngiyanitjela, indoda le yabuyela ekhaya ibonakala ilunge khulu kunomFarisi loya. Ngombana woke umuntu oziphakamisako uzokuthotjiswa, kodwana ozithobako uzokuphakanyiswa.”—Lukasi 18:13, 14.

Ngalokho, uJesu ukwenza kukhanye ukuqakatheka kokuthobeka. Iselulekwesi sizuzisa nabafundi bakhe, abakhulele emphakathini lapho abaFarisi abazibona balungile bagandelela khulu khona isikhundla. Godu siseluleko esiqakatheke khulu nakibo boke abalandeli bakaJesu.