Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 95

Ufundisa Ngokutlhala Nangokuthanda Abantwana

Ufundisa Ngokutlhala Nangokuthanda Abantwana

MATEWU 19:1-15 MARKOSI 10:1-16 LUKASI 18:15-17

  • UJESU UKHULUMA NGENDLELA UZIMU AKUQALA NGAYO UKUTLHALA

  • ISIPHO SOKUNGATJHADI

  • KUTLHOGEKA SIFANE NABANTWANA ABANCANI

Nabasuka eGalile, uJesu nabafundi bakhe bayama uMlambo iJordani bese bathatha indlela etjhinga esewula ekhamba ngePhereya. Ngaphambilini uJesu nakasePhereya watjela abaFarisi ngebanga uJehova alibekileko malungana nokutlhala. (Lukasi 16:18) Nje bavusa indaba leyo bona balinge uJesu.

UMosi watlola ukuthi indoda ingatlhala umkayo “ngebanga lokobana ibone ubutjhophori kuye.” (Duteronomi 24:1) Kunemibono ehlukileko ngokuthi ngiliphi ibanga elivumelekileko lokutlhala. Abanye bakholelwa ukuthi umuntu angatlhala nangebanga lezinto ezincani. Nje-ke abaFarisi bayabuza: “Kuvumelekile na ukuthi indoda itlhale umkayo ngananyana ngisiphi isizathu?”—Matewu 19:3.

Kunokuthi athabise abantu, ngokuhlakanipha uJesu ukhuluma ngendlela uZimu athome ngayo umtjhado. “Akhenge nifunde na ukuthi owababumba kusukela ekuthomeni wabenza baba ngomduna nomsikazi wathi: ‘Ngalokho indoda izokutjhiya uyise nonina inamathele kumkayo, begodu ababilaba bazokuba yinyama yinye’? Nje-ke abasesebabili, kodwana bayinyama yinye. Ngalokho-ke, lokho uZimu akuhlanganisileko, akungabi nomuntu okuhlukanisako.” (Matewu 19:4-6) UZimu nakenza umtjhado wokuthoma phakathi kwaka-Adamu no-Eva, khenge enze ilungiselelo lokuthi bangawuphelisa.

AbaFarisi baphikisa uJesu, bathi: “Alo-ke, kubayini uMosi ayale bona indoda inikele umkayo incwadi yokumqotha bese iyamtlhala?” (Matewu 19:7) UJesu uthi kibo: “Acabangela iinhliziyo zenu eziqinileko, uMosi waninikela imvume yokutlhala abafazi benu, kodwana bekungasi njalo ekuthomeni.” (Matewu 19:8) UJesu nakathi “ekuthomeni” utjho ngesikhathi uZimu athoma umtjhado e-Edeni; ingasi ngesikhathi sakaMosi.

Ngemva kwalokho, uJesu ubeka iqiniso eliqakathekileko uthi: “Ngiyanitjela ukuthi nanyana ngubani otlhala umkakhe ongakenzi izenzo zomseme ezisisono [ngesiGirigi yi-por·neiʹa], bese atjhade nomunye uyafeba.” (Matewu 19:9) Kusemtarini ukuthi ibanga elivumelekileko ngokomTlolo lokutlhala, zizenzo zomseme ezisisono.

Nabezwa lokho abafundi bathi: “Nangabe ubujamo bunjalo ngendoda nomkayo, kungcono ukungatjhadi.” (Matewu 19:10) Kusemtarini-ke ukuthi umuntu ocabanga ukutjhada kufuze azi bona umtjhado yinto ehlala unomphela!

Nakakhuluma ngokungatjhadi, uJesu uhlathulula ukuthi abanye babelethwa babaphakulwa, abakghoni ukuya emsemeni. Abanye benziwe baba baphakulwa, nabo abakghoni ukuya emsemeni. Nokho, kunabanye abavimba isifiso sabo sokuthabela ukuya emsemeni. Benza lokhu ngombana bafuna ukudzimelela ngokuzeleko ezintweni zomBuso kaZimu. UJesu ukhuthaza abamlaleleko uthi, “Loyo okghona ukukwamukela lokho [ukungatjhadi] akakwamukele.”—Matewu 19:12.

Abantu bathoma ukuletha abantwana babo abancani kuJesu. Nokho, abafundi bayabakhalima, kungenzeka abafuni uJesu aphazanyiswe. Nakabona lokhu, uJesu uyasilingeka uthi kibo: “Vumelani abantwana beze kimi; ningalingi ukubavimba, ngombana umBuso kaZimu ungewabanjalo. Kwamambala ngithi kini, nanyana ngubani ongamukeli umBuso kaZimu njengomntwana omncani, angekhe angene kiwo.”—Markosi 10:14, 15; Lukasi 18:15.

Sifundo esihle khulu lesi! Nangabe sifuna ukufumana umBuso kaZimu, kufuze sithobeke begodu sifundiseke njengabantwana abancani. UJesu utjengisa indlela abathanda ngayo abantwana ngokubasingatha ababusise. Unethando elinjalo ngabo boke ‘abamukela umBuso kaZimu njengomntwana omncani.’—Lukasi 18:17.