Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 INGCENYE 5

Umsebenzi KaJesu Awenze Mva EPumalanga YeJordani

“ABANENGI BAKHOLWA KUYE.”​—JWANISI 10:42

Umsebenzi KaJesu Awenze Mva EPumalanga YeJordani

ENGCENYENI LE

ISAHLUKO 82

Umsebenzi KaJesu EPhereya

UJesu uhlathululela abantu abamlaleleko ukuthi kutlhogekani bona umuntu asindiswe. Isiluleko sakhe besiqakathekile nakasinikelako. Sinjani-ke namhlanjesi?

ISAHLUKO 83

Bobani UZimu Abamemela Esidlweni?

Nakadla emzini womFarisi, uJesu wenza umfanekiso wesidlo esikhulu santambama. Wenzela boke abantu bakaZimu isifundo esiqakathekileko. Ngisiphi isifundweso?

ISAHLUKO 84

Umthwalo Wokuba Mfundi KaKrestu

Ukuba mfundi kaKrestu mthwalo omkhulu. UJesu akafihli litho malungana nokuthi kubandakanyekeni. Abanye ebebazokuba bafundi bakhe kungenzeka kuyabathusa akutjhoko.

ISAHLUKO 85

Ukuthaba Ngesoni Esiphendukako

AbaFarisi nabatloli banyefula uJesu ngokuzihlanganisa nabantu abajayelekileko. UJesu bona abaphendule, usebenzisa imifanekiso ukutjengisa indlela uZimu aziqala ngayo izoni.

ISAHLUKO 86

Indodana Ebeyilahlekile Iyabuya

Khuyini esingakufunda emfanekisweni kaJesu wendodana yolahleko?

ISAHLUKO 87

Lungiselela Kusesengaphambili—Sebenzisa Ukuhlakanipha

UJesu usebenzisa umfanekiso womphathi onobuqili, nokhohlakeleko ukufundisa iqiniso elirarako.

ISAHLUKO 88

Injinga NoLazaru

Into eqakathekileko ekuzwisiseni umfanekiso kaJesu, kukwazi ukuthi abalingiswa abakhulu ababili bafanekisela abobani.

ISAHLUKO 89

Ufundisa EPhereya Nakasendleleni Eya EJudiya

Uveza into engasisiza bona silibalele nalabo abasona ngokubuyelelweko.

ISAHLUKO 90

“Ngikuvuka Nokuphila”

Bekatjho ukuthini uJesu nakathi labo abakholwa kuye ‘angekhe bafe’?

ISAHLUKO 91

ULazaru Uyavuswa

Izinto ezimbili eziqakathekileko ngesenzakalwesi zenza kube budisi ngabamangaleli bakaJesu ukuphika ikarisomraro le.

ISAHLUKO 92

Kulatjhwa Amadoda Alitjhumi Anobulepheru—Yinye Iyathokoza

Indoda elatjhiweko itjengisa bona iyathokoza, ingasi kuJesu kwaphela, kodwana nakomunye umuntu.

ISAHLUKO 93

INdodana Yomuntu Izokwambulwa

Ukuba khona kwakaKrestu kuzokufana njani nombani?

ISAHLUKO 94

Ukuqakatheka Kokuthandaza Nokuthobeka

Emfanekiswenakhe womgwebi omumbi nomhlolokazi, uJesu uveza ukuqakatheka kwefanelo ethileko.

ISAHLUKO 95

Ufundisa Ngokutlhala Nangokuthanda Abantwana

Indlela uJesu aqala ngayo abantwana abancani ihluke khulu kunendlela abafundi bakhe ababaqala ngayo. Kubayini?

ISAHLUKO 96

UJesu Uphendula Umbusi Onjingileko

Khuyini eyenza uJesu athi kubulula ngekamela ukungena entunjeni yenalidi kunomuntu onjingileko ukungena emBusweni kaZimu?

ISAHLUKO 97

Umfanekiso Weensebenzi Esimini Yamadiribe

Bokuthoma baba njani ngebokugcina nebokugcina baba njani ngebokuthoma?

ISAHLUKO 98

Abapostoli Bafuna Iinkhundla Eziphezulu Godu

UJakopo noJwanisi babawa iinkhundla ezikhethekileko emBusweni, kodwana abasibodwa.

ISAHLUKO 99

UJesu Ulapha Amadoda Aziimphofu Begodu Usiza UZakewu

Iindaba eziseBhayibhelini ezibonakala ngasuthi ziyaphikisana ezimalungana nokulapha kwakaJesu isiphofu eduze neJerikho zingavumelaniswa njani?

ISAHLUKO 100

Umfanekiswakhe Wabomina Abalitjhumi

UJesu bekatjho ukuthini nakathi: “Nanyana ngubani onakho, uzokunikelwa okungeziweko, kodwana loyo onganakho, uzokumukwa ngitjho nalokho anakho”?