Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 14

UJesu Uthoma Ukwenza Abafundi

UJesu Uthoma Ukwenza Abafundi

JWANISI 1:29-51

  • ABAFUNDI BAKAJESU BOKUTHOMA BAYAMLANDELA

Ngemva kwamalanga ama-40 asemmangweni begodu ngaphambi kobana abuyele eGalile, uJesu ubuyela kuJwanisi ombhabhadisileko. Njengombana uJesu atjhidela, uJwanisi uyamkhomba bese umemezela kibo boke abalapho uthi: “Qalani, iMvana kaZimu esusa isono sephasi! Lo nguye engithe ngaye: ‘Emva kwami kuza umuntu omkhulu kunami, ngombana bekakhona mina ngingakabi khona.’” (Jwanisi 1:29, 30) Nanyana uJwanisi amkhudlwanyana kuJesu, uyazi ukuthi uJesu bekakhona yena angakabi khona, bekaphila ezulwini.

Kubonakala ngasuthi eemvekeni ezimbalwa ezidlulileko, uJesu nakazokubhajadiswa, uJwanisi bekangaqiniseki ukuthi uJesu bekazokuba nguMesiya. Nakahlathululako uJwanisi uthi, “Nami bengingamazi, kodwana isizathu sokubhabhadisa kwami ngamanzi bekukobana abonakaliswe ku-Israyeli.”—Jwanisi 1:31.

UJwanisi uragela phambili atjela abalaleli bakhe ukuthi kwenzekeni nakabhabhadisa uJesu, uthi: “Ngabona ummoya wehla njengejuba uvela ezulwini, wahlala phezu kwakhe. Nami bengingamazi, kodwana loyo owangithuma bona ngibhabhadise ngamanzi wathi kimi: ‘Loyo ozokubona ummoya wehlela phasi bese uhlala kuye, loyo nguye obhabhadisa ngommoya ocwengileko.’ Ngikubonile lokho, begodu ngafakaza ukuthi lo uyiNdodana kaZimu.”—Jwanisi 1:32-34.

Ngakusasa kwakhona uJesu ubuyela kuJwanisi, umfumana anabafundi bakhe ababili. UJwanisi uthi: “Qalani iMvana kaZimu!” (Jwanisi 1:36) Nabezwa lokho, abafundi ababilaba bakaJwanisi uMbhabhadisi balandela uJesu. Ibizo lomunye wabo ngu-Andrisi. Kungenzeka ukuthi wesibili ngilo otlole indaba le, naye okuthiwa nguJwanisi. Kubonakala ngasuthi uJwanisi lo mntamama kaJesu, ngombana uyindodana kaSalome. USalome yena kungenzeka ungudadwabo kaMariya, begodu ubaba wakwakhe nguZebediya.

Nakajikako uJesu ubona u-Andrisi noJwanisi bamlandela, uthi kibo: “Nifunani?”

Bathi kuye, ‘Rabi, uhlalaphi?’

UJesu uyabaphendula uthi, “Yizani nizokubona.”—Jwanisi 1:37-39.

Pheze yisimbi yesine ntambama, begodu u-Andrisi noJwanisi bahlala noJesu beliyokutjhinga. U-Andrisi uthabe kangangokuthi uya kumfowabo uSimoni, obizwa nangokuthi nguPitrosi, athi kuye: “Simfumene uMesiya.” (Jwanisi 1:41) U-Andrisi uthatha uPitrosi uya naye kuJesu. Okwenzeka ngokukhamba kwesikhathi kutjengisa ukuthi noJwanisi uthatha umfowabo uJakopo uya naye kuJesu, kodwana uJwanisi yena akakutloli lokho.

Ngelanga elilandelako uJesu ufumana uFlebhe, ovela eBhethesayida. Iseduze neligu  elingetlhagwini yeLwandle leGalile begodu lidorobho okuvela kilo u-Andrisi noPitrosi. UJesu ubiza uFlebhe uthi: “Ngilandela.”—Jwanisi 1:43.

UFlebhe yena ufumana uNathaniyeli obizwa nangokuthi nguBhartholomewu, athi kuye: “Simfumene loyo ekukhulunywe ngaye emitlolweni kaMosi, emThethweni, nemitlolweni yabaPhorofidi: uJesu weNazaretha, indodana kaJosefa.” UNathaniyeli akayikholwa kuhle indaba le, yeke uthi kuFlebhe: “Ikhona intwehle engavela eNazaretha?”

UFlebhe uthi kuye: “Yiza uzokubona.” UJesu ubona uNathaniyeli eza bese uthi: “Nangu um-Israyeli wamambala okunganakohliso kuye.”

UNathaniyeli uthi kuye: “Ungazi njani?”

UJesu uthi kuye: “Ngikubone uFlebhe angakakubizi, usesengaphasi komuthi wamafeyi.”

UNathaniyeli uyaphendula ararekile uthi: “Rabi, wena uyiNdodana kaZimu, uyiKosi yakwa-Israyeli.”

UJesu uthi kuye: “Ukholwa ngombana ngikutjele ukuthi ngikubone ungaphasi komuthi wamafeyi? Uzokubona izinto ezikulu kunalezi.” Nje-ke uJesu uthembisa ukuthi: “Kwamambala ngithi kini madoda, nizokubona izulu livulekile neengilozi zakaZimu zikhuphukela khona begodu zehlela eNdodaneni yomuntu.”—Jwanisi 1:45-51.

Msinyana ngemva kwalokhu, uJesu nabafundi bakhe asand’ ukubafumana bayasuka eMrhobeni weJordani batjhinga eGalile.