Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 16

UJesu Utjhisakalela Ukulotjha Kweqiniso

UJesu Utjhisakalela Ukulotjha Kweqiniso

JWANISI 2:12-22

  • UJESU UHLWENGISA ITHEMPELI

Nakuphela umtjhado eKana, uJesu uya eKapernawumi. Ukhamba nonina, nabafowabo ngakunina—uJakopo, uJosefa, uSimoni noJudasi.

Kubayini uJesu aya eKapernawumi? IKapernawumi, lidorobho elikhulu, begodu lisendaweni eyaziwa khulu kuneNazaretha namkha iKana. Inengi labafundi bakaJesu asand’ ukubafumana lihlala eKapernawumi namkha eduze nakhona. Nje-ke uJesu uya lapho, bona ayobabandulela endaweni abahlala kiyo.

NakaseKapernawumi, uJesu wenza iimangaliso. Nje-ke, abantu abanengi bedorobheneli nebeendaweni eziseduze bezwa ngezinto azenzako lapho. UJesu nabangani bakhe, abamaJuda azinikeleko, msinyana kufuze baye eJerusalema ePhasikeni langomnyaka ka-30.

Abafundi bakaJesu nabasethempelini eJerusalema, babona okuthileko okubakara khulu ngoJesu, abangakhenge bakubone ngaphambilini.

NgokomThetho kaZimu, ama-Israyeli kufuze enze imihlatjelo yeenlwana ethempelini begodu abeze khona kufuze babe nokudla. Nje-ke umThetho uvumela labo abeze eJerusalema, abavela eendaweni ezikude, bona baphathe imali yokuthenga “iinkomo, izimvu neembuzi” nokhunye abazokusebenzisa lapho. (Duteronomi 14:24-26) Lokho kwenza abathengisako eJerusalema bathengise iinlwana neenyoni ngaphakathi kwesirhodlo esikhulu sethempeli. Abanye babo bakhohlisa abantu ngokubabhadelisa imali enengi.

Asilingeke khulu, uJesu ukghuthula iimpaparwana zabatjhentjha imali, uketula iintafula zabo begodu uyabaqotha. Ngemva kwalokho uJesu uthi: “Khuphani izintwezi ngapha! Lisani ukwenza indlu kaBaba indlu yokuthengisela!”—Jwanisi 2:16.

Abafundi bakaJesu nababona lokhu, bakhumbula isiphorofido esimalungana neNdodana kaZimu esithi: “Ukutjhisakalela indlwakho kuzongidla.” AmaJuda ayambuza: “Ngisiphi isibonakaliso ongasitjengisa sona njengombana wenza izintwezi?” UJesu uyawaphendula uthi: “Girizani ithempeleli, ngizolivusa ngamalanga amathathu.”—Jwanisi 2:17-19; IRhubo 69:10.

AmaJuda acabanga bona uJesu ukhuluma ngethempeli lamambala eliseJerusalema, nje-ke ayambuza: “Kwathatha iminyaka ema-46 ukwakha ithempeleli, wena uthi ungalivusa ngamalanga amathathu?” (Jwanisi 2:20) Nokho, uJesu ukhuluma ngomzimbakhe nakathi “ithempeleli.” Ngemva kweminyaka emithathu, abafundi bakhe bakhumbula amezwi la nasele avusiwe.