Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 13

Funda Endleleni UJesu Aqalana Ngayo Neenlingo

Funda Endleleni UJesu Aqalana Ngayo Neenlingo

Ngemva kobana uJesu abhajadiswe nguJwanisi, ummoya kaZimu unqophisa uJesu emmangweni weJudiya. Unezinto ezinengi ekufuze acabange ngazo. Nakabhajadiswako, “izulu lavuleka.” (Matewu 3:16) Ukhumbula izinto azifunda nazenza lokha nakasezulwini. Kwamambala, kunokunengi okufuze acabangisise ngakho!

UJesu uhlala amalanga ama-40 emmangweni. Hlangana nesikhatheso, akadli litho. Nje-ke uJesu nasekalambe khulu, uSathana uDeveli uza kuye azomlinga, athi: “Nangabe uyindodana kaZimu, tjela amatje la abe sisikwa.” (Matewu 4:3) UJesu uyazi ukuthi akukalungi ukusebenzisa amandlakhe wokwenza iimangaliso bona anelise iimfiso zakhe, nje-ke, uyasala isilingwesi.

UDeveli akapheleli lapho. Ulinga enye indlela. Uthi uJesu akaziphose phasi asuka esiqongolweni sethempeli. Kodwana uJesu akalingeki bona enze ukubukisa okunjalo. Adzubhula emiTlolweni, uJesu utjengisa bona akukalungi ukulinga uZimu njalo.

Nakamlinga kwesithathu, uDeveli utjengisa uJesu “yoke imibuso yephasi nobukhazikhazi bayo” begodu uthi kuye: “Ngizokunikela zoke izintwezi nawungakhothama ungilotjhe kanye kwaphela.” Godu uJesu uyalandula uthi: “Suka Sathana!” (Matewu 4:8-10) Akalingeki bona enze okungakalungi ngombana uyazi bona ukulotjha okucwengileko kufuze kuye kuJehova kwaphela. Yeke ukhetha ukuhlala athembekile kuZimu.

Singafunda eenlingwenezi nendleleni uJesu aqalana nazo ngayo. Iinlingwezi bekungezamambala, lokho kutjengisa bona uDeveli akasiyifanelo ethileko yobumbi njengombana abanye abantu batjho njalo. Umumuntu wamambala, kodwana ongabonakaliko. Ukulandisokhu kutjengisa bona aborhulumende bephasi ngebakaDeveli, balawulwa nguye. Ukuthembisa kwakaDeveli ukubanikela uKrestu bekungaba njani silingo samambala ngathana bebangasingebakhe?

UDeveli wathi uzimisele ukutlomelisa uJesu, amnikele yoke imibuso yephasi nakangamlotjha kanye kwaphela. Nathi uDeveli angasilinga ngendlela efanako, mhlamunye abeke phambi kwethu amathuba ayengako wokufumana umnotho wephasi, amandla namkha isikhundla. Qala bona sizabe sihlakaniphe kangangani nasilandela isibonelo sakaJesu ngokuhlala sithembekile kuZimu nanyana siqalene nasiphi isilingo! Kodwana khumbula bona uDeveli watjhiya uJesu, “walindela elinye ithuba elifaneleko.” (Lukasi 4:13) Kungenzeka okufanako nakithi, nje-ke kufuze sihlale sitjhejile.