Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 15

UJesu Wenza Isimangaliso Sakhe Sokuthoma

UJesu Wenza Isimangaliso Sakhe Sokuthoma

JWANISI 2:1-12

  • EMTJHADWENI EKANA

  • UJESU UPHENDULA AMANZI ABE LIWAYINI

Sekulilanga lesithathu uNathaniyeli abe ngomunye wabafundi bakaJesu bokuthoma. UJesu nabanye babafundi bakhe bokuthoma baya etlhagwini esifundeni seGalile, endaweni yangekhabo. Baya eKana, lapho uNathaniyeli abelethelwa khona. IKana isemibundwini engetlhagwini yeNazaretha, lapho uJesu naye akhulele khona. Bamenywe emtjhadweni eKana.

Unina kaJesu naye ukhona emtjhadweni. UMariya mngani womndeni otjhadisako, nje-ke kubonakala ngasuthi bekahlangana nabanye abatlhogomela abantu abamenyiweko. Msinyana ubona ukuthi kunokuthileko okutlhayelako, ubikela uJesu uthi: “Baphelelwe liwayini.”—Jwanisi 2:3.

Kuhlekuhle uMariya ufuna uJesu enze okuthileko ngobujamobu. Kodwana uJesu uyamphendula: “Mina nawe kusitshwenyelani lokho?” (Jwanisi 2:4) Njengombana ayiKosi ebekwe nguZimu, akunamndeni namkha abangani abanelungelo lokulawula umsebenzakhe ngaphandle kwakaYise osezulwini. Ngokuhlakanipha uMariya utjhiya indaba le ezandleni zendodanakhe, begodu utjela labo abasebenzako uthi: “Yenzani koke anitjela khona.”—Jwanisi 2:5.

Kunemijeka yamanzi esithandathu eyenziwe ngelitje, munye ungamumatha amalitha angaphezu kwama-40. UJesu utjela abasebenzi uthi: “Zalisani imijeka ngamanzi.” Ngemva kwalokho uJesu uthi: “Nje-ke ningakhelela amanye wawo niwanikele umnqophisi womnyanya.”—Jwanisi 2:7, 8.

Umnqophisi womnyanya ukareke khulu ngewayini leqophelo eliphezulu kodwana akazi ukuthi lenziwe ngesimanga. Ubiza umkhwenyana, uthi: “Woke umuntu ukhupha iwayini elimnandi qangi, kuthi abantu nasele badakiwe, akhuphe elimbi. Kodwana wena ukhuphe iwayini elimnandi bekube nje.”—Jwanisi 2:10.

Lesi simangaliso sokuthoma uJesu asenzako. Isimangaliswesi siqinisa ukukholwa kwabafundi bakaJesu abatjha. Ngemva kwalokho uJesu, unina, nabafowabo ngakunina bathatha ikhambo eliya edorobheni leKapernawumi eliseligwini elingetlhagwini-tjhingalanga yeLwandle leGalile.